Επιλογές Επιτροπής
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ψηφίσματα Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου

Ψήφισμα Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου 29.2.1996
(ἐπίσημη ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων, 18.3.1996,
ἀριθμ. C 78/31
).

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 078 της 18/03/1996 σ. 0031

B4-0259, 0264, 0266, 0271 και 0274/96
Ψήφισμα σχετικά με τις σέκτες στην Ευρώπη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
- έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, της 4ης Νοεμβρίου 1950,

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα δε το άρθρο ΣΤ, παράγραφος 2, το άρθρο Κ1 παράγραφοι 2, 5, 6, 7 και 9, καθώς και το άρθρο Κ3,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 1992 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό χάρτη για τα δικαιώματα του παιδιού ((ΕΕ C 241 της 21.09.1992, σελ. 67)),

- έχοντας υπόψη τη σύσταση 1178(1992) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις σέκτες και τα νέα θρησκευτικά κινήματα,

Α. επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή του στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δημοκρατικού δικαίου, όπως η ανεκτικότητα, η ελευθερία συνείδησης και θρησκείας, η ελευθερία σκέψης, η ελευθερία της σύστασης ενώσεων και του συνεδριάζειν,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα στη Γαλλία, στις 23 Δεκεμβρίου 1995 στο Βερκόρ, συγκεκριμένα δε ο θάνατος 16 ατόμων, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έφεραν στο φως τις επικίνδυνες δραστηριότητες ορισμένων ενώσεων που καλούνται σέκτες,

Γ. θεωρώντας ότι οι δραστηριότητες των ομάδων των σεκτών ή των ενώσεων τύπου σεκτών αποτελούν φαινόμενο σε πλήρη άνθηση, υπό πολυποίκιλες μορφές, σ' ολόκληρο τον κόσμο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις θρησκευτικές και άλλες σέκτες είναι σαφώς νόμιμες και ότι, επομένως, δικαιούνται να προστατεύονται οι οργανώσεις και οι δραστηριότητές τους στο πλαίσιο των εγγυήσεων που αφορούν την ελευθερία του ατόμου και του θρησκεύματος που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

Ε. θεωρώντας ότι ορισμένες σέκτες, που δρουν στο πλαίσιο διασυνοριακού δικτύου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδίδονται σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες και σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως σε κακομεταχείριση, σεξουαλική βία, εγκλεισμούς, σωματεμπόριο, ενθάρρυνση επιθετικής συμπεριφοράς, μέχρι και σε προπαγάνδα ρατσιστικών ιδεολογιών, σε φορολογικές απάτες, μεταφορές κεφαλαίων, εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, παραβίαση του δικαιώματος της εργασίας ή σε παράνομη άσκηση της ιατρικής, κλπ.

1. τονίζει εκ νέου την προσήλωσή του στην ελευθερία της γνώμης, της συνείδησης της πίστης και του συνεταιρίζεσθαι, υπό την επιφύλαξη των ορίων που τίθενται από την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής των ατόμων και της προστασίας της από πρακτικές όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα βασανιστήρια, η απάνθρωπη μεταχείριση και η δουλεία[semigr ]

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι δικαστικές αστυνομικές αρχές θα προβαίνουν σε αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων σε εθνικό επίπεδο νομικών διατάξεων και μέσων και θα συνεργασθούν ενεργώς και στενότερα, ιδίως δε στο πλαίσιο της Europol, για να καταπολεμήσουν τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων τις οποίες διαπράττουν ορισμένες σέκτες[semigr ]

3. καλεί τα κράτη μέλη να βεβαιωθούν ότι οι δικαστικές, φορολογικές και ποινικές τους διατάξεις επαρκούν για να αποτρέψουν τις δραστηριότητες αυτών των σεκτών από το να καταλήξουν σε παράνομες δράσεις[semigr ]

4. καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μη καταστήσουν τη χορήγηση του θρησκευτικού καθεστώτος αυτόματη και να μελετήσουν, σε περιπτώσεις που σέκτες εμπλέκονται σε σκοτεινές ή εγκληματικές δραστηριότητες, την άρση του καθεστώτος των θρησκευτικών κοινοτήτων, που τους παρέχει φορολογικά πλεονεκτήματα και κάποιας μορφής νομική προστασία[semigr ]

5. ζητεί προς τούτο από τα κράτη μέλη να εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για το φαινόμενο των σεκτών[semigr ]

6. ζητεί από το Συμβούλιο να μελετήσει, να προτείνει και να εγκρίνει όλα τα μέτρα που απορρέουν από την αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων που προβλέπονται στο πλαίσιο του τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου να ελεγχθούν και να καταπολεμηθούν οι παράνομες δραστηριότητες των σεκτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση[semigr ] ζητεί από το Συμβούλιο να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών για την εξεύρεση αγνοουμένων ατόμων και τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην κοινωνία[semigr ]

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση ώστε να αποφευχθεί η χορήγηση κοινοτικών επιδοτήσεων σε παράνομες ενώσεις σεκτών[semigr ]

8. αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων να προτείνει στις αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων η προσεχής κοινή συνεδρίασή τους να αφιερωθεί στο θέμα των σεκτών[semigr ] κατά τον τρόπο αυτό, θα υπάρξει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την οργάνωση, τις μεθόδους εργασίας και τη συμπεριφορά σε κάθε κράτος μέλος και να συναχθούν συμπεράσματα όσον αφορά τον βέλτιστο τρόπο για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων τους και τις στρατηγικές για καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με αυτές. Τα συμπεράσματα της συνεδρίασης αυτής να υποβληθούν στην Ολομέλεια υπό μορφή εκθέσεως[semigr ]

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Προηγούμενη σελίδα