ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός στήν ἐπίσημη παρουσίαση τοῦ Τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς σειρᾶς «1821-2021: 10 Ἐπιστημονικα Συνέδρια γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης»

8/3/2017

( Θέμα Συνεδρείου: «Ἑλληνικός καί Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός» - Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, 8.3.2017)


Μέ ἕνα νέο ἔργο πλουτίζεται ἡ ἐκδοτική σειρά τῶν Πρακτικῶν τῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ὁ νέος Τόμος μᾶς μεταφέρει στήν περίοδο τοῦ Διαφωτισμοῦ. Λόγιοι κληρικοί εἶχαν, ὅπως γνωρίζουμε, καίρια καί πρωταγωνιστική συμβολή σέ αὐτή τήν ἀναγέννηση τῶν Γραμμάτων καί τῶν Ἐπιστημῶν. Ὁ ἑλληνικός Διαφωτισμός εἶχε τή σημαντική διαφορά σέ σχέση μέ τόν εὐρωπαϊκό ὅτι δέν ἀναπτύχθηκε σέ ἀντίθεση πρός τήν Ἐκκλησία καί, παρά τίς ἐπί μέρους ἀποκλίσεις, σχεδόν ὅλες οἱ πνευματικές ζυμώσεις συντελέσθηκαν μέ τήν Ἐκκλησία πρωτοστατοῦσα.

Οἱ πατέρες μας διεῖδαν σοφά ὅτι ὁ ἀγώνας εἶχε δύο ὄψεις: τόν ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία τοῦ σώματος καί τόν ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. Ὁμοίως, ἡ σοφία ἐνέχει τήν πλευρά τῆς ἐπιστήμης, τῶν ἐγγραμμάτων, ἀλλά καί τήν πτυχή τῆς σοφίας τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι τά φῶτα καί τά ἀγαθά τῆς γνώσεως ἀπό μόνα τους δέν ἀρκοῦν, δίχως αὐτό τό τόσο οὐσιῶδες νοητόν ἅλας.

Στίς μέρες μας βιώνουμε τό ἑξῆς παράδοξο: ἐνῶ ἀνθεῖ ἡ ἐκπαίδευση ἐν ἀφθονίᾳ σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, ὑπάρχει ἀπερίγραπτη ἠθική καί πνευματική ἔνδεια, ἡ ὁποία μάλιστα ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους σέ ἐξαθλίωση, χωρίς νά ἀναπαύει τήν ψυχή τους. Συμβαίνει λοιπόν καί σήμερα, στήν τόσο προηγμένη μας ἐποχή μέ τήν ὑπερπερίσσεια γνώσεων, νά ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τά φῶτα μιᾶς οὐσιαστικῆς παιδείας καί τή σοφία φωτισμένων διδασκάλων.

Ὀφείλουμε ἐν πρώτοις τό συγκεκριμένο ἔργο, αὐτή τή συλλογή σπουδαίων μελετῶν, στούς ἱστορικούς. Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ ὅσους συνετέλεσαν μετά συνέσεως καί ἐπιστήμης στήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως –τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, τά ἀγαπητά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, τούς ἐκλεκτούς ἐκπροσώπους τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος. Ἐλπίζουμε ὁ Τόμος αὐτός νά γίνει πολύτιμο βοήθημα γιά τήν ἱστορική ἔρευνα, γιά ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσει καλύτερα καί βαθύτερα τήν ἱστορία μας.

Προηγούμενη σελίδα