ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Προσφώνηση εἰς τήν ἐτησίαν κοινήν Σύσκεψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν πρός τιμήν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Φωτίου (Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 6η Φεβρουαρίου 2017)

6/2/2017

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγητές,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,


Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερον τή μνήμη ἑνός ἱεροῦ Ποιμένος, στόν ὁποῖο ἡ ἀδέκαστος καί φειδωλή Ἱστορία ἀπένειμε τόν χαρακτηρισμό τοῦ Μεγάλου. Ὡς ὀρθῶς παρετηρήθη ἀπό τόν ἀείμνηστο Καθηγητή Νικόλαο Τωμαδάκη, «ὁ Φώτιος θά ἦτο μέγας καί μόνον ὡς ἐκκλησιαστικός –ἐάν δέν ἦτο συγγραφεύς– καί μόνον ὡς συγγραφεύς –ἐάν δέν ἦτο ἐκκλησιαστικός». Ἡ ἐνώπιον ἡμῶν προβαλλομένη ἁγία μορφή συγκαταριθμεῖται μεταξύ τῶν ὀλίγων. Πολλά ὀφείλονται στίς ἀρετές, τή σύνεση καί τήν ὀξυδέρκεια τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πατρός καί Διδασκάλου. Ἡ δρᾶσις του ὑπῆρξε καθοριστική γιά τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Τά κύρια γνωρίσματα τῆς σκέψεως καί τῆς πορείας του ἀποτελοῦν προϋπόθεση τῆς Θεολογίας ἐν πάσῃ τῇ ἱστορίᾳ. Ἀποτελοῦν γιά ὅλους μας διαρκῆ ἐμπειρία σπουδῆς καί μαθητείας στήν ἐν Χριστῷ ζωή.
Στόν παρόντα καιρό τοῦ πολυτάραχου διεθνοῦς καί ἐθνικοῦ μας βίου, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό σοφούς δασκάλους, ἀπό τή σοφία τῶν μεγάλων Πατέρων. Σέ ἐποχή κατά τήν ὁποία ἀκούονται πολλές αἰτιάσεις καί ἐπιχειροῦνται ἐπιπόλαιες μεταβολές ἐπί τοῦ μαθήματος τῆς θρησκευτικῆς διδαχῆς, οἱ παιδευτικές ρυθμίσεις πρέπει νά συνδέονται μέ τήν πηγή, δηλαδή τό ὅλον της πνευματικῆς μας παραδόσεως· πρέπει νά συνδέονται πάντοτε μέ τό «ὕδωρ τό ζῶν».

Τό δεσπόζον πνευματικό ἀνάστημα τοῦ ἱεροῦ Φωτίου μᾶς διδάσκει πῶς ἐπιτελεῖται ἡ ὑπέρβαση καί σέ προσωπικό ἐπίπεδο καί σέ ἐπίπεδο Ἐκκλησίας καί κοινωνίας. Ὑπενθυμίζει πρός ὅλους ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ζωή. Ὁ κόσμος τῆς πνευματικῆς ζωῆς κινεῖται σέ χώρους δημιουργικῆς πνοῆς, ἐκτός του ζόφου τοῦ φανατισμοῦ, ἐκτός ὅσων καταψύχουν τόν στοχασμό. Εἶναι καρπός μιᾶς βαθύτερης ἐνεργοῦ ἀγάπης πρός τόν Θεό, πρός τόν ἄνθρωπο, πρός τήν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος, τήν ἀναζήτηση τῆς σοφίας.

Ὁ σημερινός ἑορτασμός λειτουργεῖ καί ὡς σύνδεσμος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν. Ἡ σύνθεσις τῆς ἀρχιερατικῆς ὁμηγύρεως καί τῶν ἀκαδημαϊκῶν ἐκπροσώπων κάθε χρόνο ἀνανεώνεται. Ὅμως πάντοτε μᾶς παρέχεται ἡ δυνατότης συζητήσεως περί ἑνός νέου ἑκάστοτε θέματος, ζωτικοῦ γιά τήν Ἐκκλησία. Εἰσηγητής στήν παροῦσα σύσκεψη ὡρίσθη ὁ ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Γιάγκου, ὁ ὁποῖος πρόκειται νά πραγματευθεῖ τό θέμα: «Τό κανονικόν συνειδός ἀπό τόν Μέγαν Φώτιον εἰς τόν Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην».

Προηγούμενη σελίδα