ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν Ζ΄ Ἁγιολογικήν καί Θεολογικήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Κυράννης ἀφιερωμένην εἰς τό θέμα: «Νεομαρτύρων γῆ» (Ὄσσα, 26 Φεβρουαρίου 2017)

26/2/2017

Ἀγαπητοί μου,

Μέσα στήν ἀκοσμία καί τήν ἀχρωμία τῆς ταραγμένης μας ἐποχῆς, ὅσα μᾶς συνδέουν μέ τήν ἐμπειρία τῆς ἁγιότητος εἶναι ἀληθινή δωρεά καί εὐλογία. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἡ Χάρις αὐτή διαχέεται διαρκῶς μέσα στό Σῶμα Της. Ἀνακαινίζει τό «πρόσωπον τῆς γῆς», ἀναπλάθει τόν ὅλον ἄνθρωπο καί μεταμορ-φώνει ὅλον τόν κόσμο. Τοῦτο συνιστᾶ τό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες καί σέ ὅλους τους καιρούς.

Ἡ γῆ τῆς Μακεδονίας εὐλογήθηκε πλουσίως ἀπό τόν Θεό: ἐσπάρη μέ τόν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου καί ἁγιάσθηκε μέ τό αἷμα τό-σων Μαρτύρων καί Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι καί ἔζησαν στή γῆ σάν νά εὑρίσκοντο ἤδη στόν οὐρανό. Ἀνέθρεψε σημαντικές ἅγιες προσωπικότητες, πού ἀγάπησαν τόν Θεό «ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας» καί σφράγισαν μέ τόν βίο καί τό ἔργο τους τήν πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Καρπός αὐτῆς τῆς μακρᾶς ἱερᾶς παραδόσεως εἶστε καί σεῖς. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς πιστεύουσα κοινότητα, ὅπως καί τότε, ἔτσι καί τώρα, ἄν ἔχει κάτι ὑψηλότερο νά προσφέρει δέν εἶναι ὅ,τι πράττει, ἀλλά ὅ,τι εἶναι: δηλαδή ὁ Ἀναστημένος Χριστός καί οἱ μάρτυρές Του. Ἀπέναντι στά σύγχρονα ἀδιέξοδα καί τίς ἀγωνίες τῆς κοινωνίας μας, αὐτή ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας καθίσταται ζωτική. Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω, Σεβασμιώτατε ἅγιε Λαγκαδᾶ, πού μᾶς προσφέρετε αὐτή τήν πολύτιμη Ἡμερίδα, ἀπό τήν γενέτειρα τῆς ἁγίας Κυράννης.
Χαιρετίζω θερμῶς διά τῆς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας τούς ἀγαπητούς παρευρισκομένους, μέ τήν εὐχή να μᾶς χαρίσουν μετά γνώσεως πολλές γόνιμες καί διαυγεῖς σκέψεις. Τό καλύτερο μέσο πού διαθέτουμε ἀπέναντι στά προβλήματα καί τίς δυσκολίες εἶναι νά διψάσουμε γιά τήν ἀλήθεια, νά προσφέρουμε τήν πνευματική θυσία μας, τήν προσωπική μας μαρτυρία, νά ὀμορφύνουμε τήν ψυχή μας κοντά στούς Ἁγίους, νά τή φωτίσουμε μέ τό φῶς τῆς πίστεως, μέ κάτι ἀπό τήν ἁγιαστική τους χάριν. Καί σέ αὐτό θά συμβάλει οὐσιαστικῶς ἡ Ζ΄ Ἁγιολογική καί Θεολογική Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς Ἁγίας Κυράννης, μέ θέμα: «Νεομαρτύρων γῆ».

Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία στήν πορεία τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά μᾶς προσφέρετε μετά γνώσεως καί συ-νέσεως πολλές γόνιμες καί σωτήριες σκέψεις οὐσίας καί ζωῆς.


Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα