ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν μέ θέμα: «Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυς Αἰμιλιανός, Μητροπολίτης Γρεβενῶν, 1877-1911» (Γρεβενά, 30ή Σεπτεβρίου 2017)

30/9/2017

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Γρεβενῶν κ. Δαβίδ,
Μέ συγκίνηση χαιρετίζω τήν πρωτοβουλία σας νά διοργανώσετε Ἡμερίδα πρός τιμήν τοῦ ἐθνομάρτυρος προκατόχου σας, ἀοιδίμου Μητροπολίτου Γρεβενῶν Αἰμιλιανοῦ, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση ἑκατόν σαράντα ἐτῶν ἀπό τή γέννησή του. Πρόκειται γιά πολύτιμη στιγμή, διότι μᾶς καθιστᾶ κοινωνούς τῆς ἱερᾶς πορείας, τῆς προσωπικότητος καί τῆς ἀξίας τοῦ μαρτυρίου ἑνός ἐπιφανοῦς ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, ὁ ὁποῖος κατέλιπε ἐπί τῆς μακεδονικῆς γῆς ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τῆς ὁλοτελοῦς ἀφοσιώσεως στή διακονία Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἐξακολουθώντας καί σήμερα νά ἐμπνέει καί νά καθοδηγεῖ τά βήματά μας.

Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἀνατρέχει διαρκῶς στό φωτεινό παράδειγμα τοῦ σπουδαίου τούτου Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος νεότατος ἐλάμπρυνε τήν ἁγιότοκο Μητρόπολή σας ὑπό πολύ βίαιες συνθῆκες καί μεταδίδει ἕως σήμερα τή χάρη τῆς νοητῆς παρουσίας του. Ὑπῆρξε ὁ «ἄφοβος δεσπότης» μεταξύ τῶν θυμάτων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, πάντοτε στό πλευρό τῶν συμπατριωτῶν του. Ἀντιπροσωπεύει τήν ἴδια τήν ψυχή τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τή δύναμη τῆς Ἐκκλησίας πού κύπτει πρός τούς ἀδυνάτους, πού ἀνυψώνει τόν συντετριμμένο καί γίνεται προστάτης ἄγγελος τῶν ταπεινῶν. Προσωποποιεῖ τή μαρτυρία καί τό ἔργο ὅσων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ ἐπωμίζονται τόν Σταυρό ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί ἐνσαρκώνουν στήν πράξη τίς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀντιπροσωπεύει τό αἰώνιο νοητό θεμέλιο κάθε ἐκκλησιαστικῆς δράσεως, τό πνεῦμα τῆς μαρτυρικῆς θυσίας, τῆς ἑκούσιας προσφορᾶς, τό ἦθος τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἐστάθη ὑπέρ τῶν τέκνων της ὡς ἐθναρχοῦσα καί ἐσταυρωμένη: ὅσες φορές κατέστη ἀναγκαῖο, ἔφθασε ἕως τοῦ σημείου νά θυσιασθεῖ προκειμένου νά ζήσουν τά παιδιά της. Τοῦτο εἶναι, φρονῶ, τό ἱστορικό δίδαγμα πού πρέπει πρωτίστως νά ἀποκομίσουμε. Ἡ οὐσία τῆς ἐπί γῆς διακονίας μας δέν ἔγκειται οὔτε στή δύναμη οὔτε στή δόξα. Ἡ Ἐκκλησία ἀντιτάσσει ἔναντί της πονηρίας τοῦ κόσμου τήν ταπεινή ἰσχύ τοῦ μαρτυρίου. Ὀφείλουμε νά ἐμβαθύνουμε στήν οὐσία τοῦ μαρτυρίου, ἡ ὁποία ἔγκειται στό γεγονός ὅτι οἱ μάρτυρες δέν ζοῦν γιά τούς ἑαυτούς τούς ἀλλά θυσιάζονται γιά τούς ἄλλους, γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Αὐτό εἶναι καί τό μήνυμα πού μπορεῖ νά μᾶς δώσει ἡ μνήμη τοῦ ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου στήν ἐποχή μας. Στίς μέρες μας δέν ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε μαρτύριον αἵματος, ὑπάρχουν ὅμως ἄλλα ἐπώδυνα μαρτύρια, πού ἀφοροῦν σέ ἀνάλογους ἄθλους τῆς ψυχῆς. Αὐτή τήν ἐποχή τῆς συγχύσεως, καλεῖται ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά γίνει ἐν πνεύματι μάρτυρας τῆς ἀληθείας στή ζωή του.

Εὔχομαι ἡ εὔσημος αὐτή Ἡμερίδα νά προσφέρει πολλούς λόγους πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ἡ ἐνδυναμοῦσα ὑπόμνηση τῆς προσφορᾶς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μάρτυρος Ἱεράρχου νά σταθεῖ ὁδηγός στή διακονία σας καί στή ζωή ὅλων μας.


Μετά θερμῶν εὐχῶν

Προηγούμενη σελίδα