ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα προς την «ΚΘ` Πανορθόδοξον Συνδιάσκεψιν εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και ιερών Μητροπόλεων δια θέματα Αιρέσεων και παραθρησκείας»

19/10/2017

Ἀγαπητοί μου,

μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀπευθύνομαι καί ἐφέτος πρός ἅπαντας τούς προσφιλεῖς ἐκπροσώπους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τούς Ἐντεταλμένους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι, μέ τήν πρόφρονα φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεωργίου, συνελθόντες στήν πόλη τῆς Κατερίνης, συμμετέχουν στίς ἐργασίες τῆς «ΚΘ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως διά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας», μέ θέμα: «Ψευδοπροφῆτες – Ψευδομεσσίες καί ἔσχατα».

Ἡ ΚΘ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, ὅπως δηλώνεται ἀπό τή θεματολογία της, θά ἀσχοληθεῖ μέ θέμα πού ἔχει διαχρονική ἐπικαιρότητα, καθώς εἶναι γνωστό ὅτι πολλές ἀπό τίς νεώτερες αἱρετικές καί παραχριστιανικές κινήσεις, συνδέθηκαν ὡς πρός τήν ὕπαρξη καί τήν ἱστορική ἀφετηρία τους μέ ἀπόπειρες προσδιορισμοῦ καί καθορισμοῦ τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ καθορισμός ἡμερομηνιῶν τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Κυρίου σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπίκληση διαφόρων πολιτικῶν, κοινωνικῶν καί φυσικῶν φαινομένων, ἀποτελεῖ μόνιμο πειρασμό στό γίγνεσθαι τῆς ἱστορίας, στόν ὁποῖο ὑπέκυψαν οὐκ ὀλίγες αἱρετικές κινήσεις καί πρόσωπα μεμονωμένα, μέ συνέπεια νά προβάλλουν πλῆθος συγκεχυμένων γνωμῶν καί θεωριῶν ἐσχατολογικῆς φύσεως.

Ταυτοχρόνως δέν ἀπουσιάζει ἀπό τό ἱστορικό προσκήνιο καί ὁ ἰσχυρισμός προσώπων πού διατύπωσαν θέσεις ὅτι ἀποτελοῦν, κατά περίπτωση, ἐπανεμφάνιση τοῦ Χριστοῦ πού ἔρχεται γιά νά πραγματοποιήσει μιά νέα ἀποστολή, ἰσχυρισμός πού διατυπώθηκε καί ἀπό παραθρησκευτικές κινήσεις.

Τόσο οἱ αἱρετικές κινήσεις ὅσο καί νεότεροι ψευδόχριστοι καί ψευδομεσσίες, στό πλαίσιο μιᾶς ἐλλιποῦς καί ἐσφαλμένης προσέγγισης καί κατανόησης τῶν ἐσχάτων, συστηματικά καλλιέργησαν στούς ὀπαδούς τους ὄχι μόνο τήν ψευδαίσθηση στιγμιαίας σωτηρίας, ἀλλά καί τό ἐγωιστικό φρόνημα ὅτι συγκροτοῦν κλειστή ὁμάδα ἐκλεκτῶν, πού θά ἐπιβιώσουν ἀπό τά καταστροφικά γεγονότα, τά ὁποῖα συνήθως συνοδεύουν τίς ἐσχατολογικές θέσεις καί ψευδοπροφητεῖες τους.

Σέ ἐποχή πρωτοφανοῦς πολύπλευρης κρίσης, ὅπως ἡ σημερινή, οὐτοπικές, ἀνορθολογικές καί ἀντίθετες πρός τήν Ἁγία Γραφή προσεγγίσεις τῶν ἐσχάτων εὑρίσκουν εὔκολη ἀπήχηση καί ἀποδοχή διεθνῶς.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ὀρθόδοξη θεώρηση τῶν ἐσχάτων δέν τά κατανοεῖ ὡς τέρμα τῆς ἱστορίας πού συνοδεύεται ἀπό δυσπερίγραπτα καί πρωτοφανῆ γεγονότα, ὅπως κάνουν ἀποκλειστικῶς ἱκανός ἀριθμός αἱρετικῶν κινήσεων καί κατ’ ἐπίφασιν χριστιανοί «μελλοντολόγοι», βασιζόμενοι σέ αὐθαίρετες, παράδοξες καί ὑποκειμενικές ἑρμηνεῖες βιβλικῶν χωρίων.

Τά ἔσχατα μέσα στόν λειτουργικό χρόνο τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι διαρκής, συνεχής, ζωντανή αἴσθηση καί γεύση τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ὡς κοινωνία τῆς ἀκτίστου δόξης Του, μέ εὐχαριστιακή θεμελίωση καί μεταμορφωτική προοπτική, ὅπως μαρτυρεῖται στά πρόσωπα τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική θεολογία δέν ἀσχολήθηκε ποτέ, ἀκτιβιστικῷ τῷ τρόπῳ, νά προσδιορίσει «χρόνους ἤ καιρούς οὕς ὁ Πατήρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ» (Πράξ. 1, 7).

Μέ τίς σκέψεις αὐτές χαιρετίζομε ἐγκαρδίως τήν παρουσία καί συμμετοχή καί στήν Συνδιάσκεψη αὐτή Ἐντεταλμένων τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, βέβαιοι ὅτι ἡ μελέτη τοῦ θέματος τῆς Συνδιασκέψεως καί ἡ ἐνημέρωση ἐπ’ αὐτοῦ θά συμβάλουν ἀποτελεσματικά στήν χάραξη τῆς ὀρθῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ φαινομένου τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας.

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κίτρους κ. Γεώργιον, ὁ ὁποῖος προθύμως καί προφρόνως ἀπεδέχθη τήν Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά φιλοξενήσει τήν παροῦσα Συνδιάσκεψη.

Ἀναμένοντες μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τά Πορίσματα καί τῆς παρούσας Συνδιασκέψεως, ἐπευλογοῦμε πατρικῶς τίς ἐργασίες αὐτῆς καί ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς τήν Χάριν καί τόν Φωτισμόν τοῦ Παναγίου Πνεύματος.


Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα