ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό Ἐπιστημονικό Συνέδριο τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς καί Ποιμαντικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέ θέμα: «Βιβλικός λόγος καί λειτουργική ὑμνογραφία» (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2017)

13/2/2017

Ἐλλογιμώτατε κ. Κοσμῆτορ,

Βαθέως σημαίνουσα εἶναι ἡ ἀξία Συνεδρίων, τά ὁποία ἐμβαθύνουν στίς Γραφές, μᾶς φέρνουν σέ ἐπαφή μέ τόν πλοῦτο τῆς ὑμνογραφίας καί ζωογονοῦν πνευματικά, ἑνώνοντας πρός τόν σκοπό αὐτό ἀφοσιωμένους ἀνθρώπους τοῦ Κλήρου καί τῆς Ἐπιστήμης.

Ἡ ὑμνογραφία διακρίνεται γιά τήν ἰδιαίτερη ἐκφραστική, τήν ποιητική παραστατικότητα. Εἶναι πηγαία γλῶσσα ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό, ἡ ὁποία συχνότερα αἰνεῖ καί ἄλλοτε δέεται, ἐξομολογεῖται, στοχάζεται ἤ προτρέπει σέ αὐτοκριτική. Τό μέλος συναρμοσμένο μέ τήν ποίηση συνιστᾶ κατ’ ἐξοχήν ἔκφραση τῆς ψυχῆς.

Ὁ βιβλικός λόγος τοῦ Ψαλτηρίου, «ἡ τῶν Ψαλμῶν βίβλος», ἄν καί πλέον μόνον ὡς λειτουργικό ἀνάγνωσμα, ἔχει συμπεριλάβει σάν μέγα καί κοινό θησαυροφυλάκιο τῆς βιβλικῆς παραδόσεως, κατά τόν Μέγα Βασίλειο, «τό ἐκ πάντων ὠφέλιμον». «Ψαλμός γαλήνη ψυχῶν... ἕνωσις διεστώτων... τελειουμένων στήριγμα, Ἐκκλησίας φωνή. Οὗτος τάς ἑορτάς φαιδρύνει, οὗτος τήν κατά Θεόν λύπην δημιουργεῖ. Ψαλμός γάρ καί ἐκ λιθίνης καρδίας δάκρυον ἐκκαλεῖται• ψαλμός τό τῶν ἀγγέλων ἔργον, τό οὐράνιον πολίτευμα, τό πνευματικόν θυμίαμα».

Ὡς ἐκκλησιαστική κοινότητα εἴχαμε καί ἔχουμε τή θεία Λειτουργία, πού εἶναι τό κρυφό καί φανερό αἰώνιο σχολεῖο• μία ἀστείρευτος πηγή πνευματικότητος καί λόγων ζωῆς, ἀφοῦ ὅλη ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἕνας ὕμνος, μία μετοχή στή ζωή τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ χορηγός τῆς ζωῆς. Ὁ βιβλικός λόγος κατέχει μοναδική θέση στή θεία Λειτουργία, ἐπειδή ἡ Λειτουργία εἶναι ὁ ζῶν λόγος τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους, κι ἐπίσης διάλογος μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἐν μέσῳ τῆς ἱερᾶς ἱστορίας, ἀλλά καί μεταξύ τῶν ἴδιων τῶν ἀνθρώπων στό παρόν. Στή Λειτουργία συνομιλοῦμε μέ τόν Θεό καί ὁ Θεός συνομιλεῖ μ’ ἐμᾶς.

Θά ἤθελα νά συγχαρῶ ὅλους τούς συντελεστές τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ Συνεδρίου, τόσο ἀπό τήν θεολογική ἀκαδημαϊκή κοινότητα, ὅσο καί ἀπό τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, καί νά χαιρετίσω θερμῶς διά τῆς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας τούς ἐλλογιμωτάτους κυρίους Καθηγητές καί τούς ἀγαπητούς παρευρισκομένους. Ὁ ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός Ἅγιος Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, θά ἐκπροσωπήσει τόσο ἡμᾶς, ὅσο καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Συνέδριο αὐτό.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἄς εἶναι συνοδός σας στήν πορεία τῶν ἐργασιῶν καί ἄς σᾶς ἀξιώνει νά διακονεῖτε μετά συνέσεως καί ἐπιστήμης τά ἱερά Γράμματα.


Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα