ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρόποσις κατά τήν καθιερωμένην Δεξίωσιν τῆς ἐν Ἀθήναις Πρεσβείας τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (26 Φεβρουαρίου 2018)

26/2/2018

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ,

Εἴμεθα εὐτυχεῖς πού εὑρισκόμεθα στούς φιλόξενους χώρους τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας, ὅπου πάντοτε περισσεύουν τά ἀγαθά αἰσθήματα γιά τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό τῆς Ἑλλάδος. Στό πρόσωπό σας ἀναγνωρίζουμε τόν ἀγαπητό ἐκπροσῶπο μιᾶς Χώρας εὐλογημένης, μέ τήν ὁποία μᾶς συνδέουν ἀρραγεῖς καί ἱερώτατοι ἀδελφικοί δεσμοί. Στενός καί παλαιότατος τυγχάνει ἐπίσης ὁ ἀγαστός δεσμός τῶν φορέων τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας στήν ὁμόδοξη παράδοση ἀμφοτέρων. Σᾶς εὐχαριστοῦμε, συνεπῶς, γιά τήν εὐκαιρία πού μᾶς παρέχετε μέ τήν εὐγενῆ σας πρόσκληση νά ἀνανεώσουμε ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν ἱστορικόν τοῦτον σύνδεσμο στήν ἐγκαρδιότητα τῆς κοινῆς τραπέζης.

Στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἡ εὐχαριστιακή τράπεζα συνιστᾶ, ἀντιστοίχως, κέντρο τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καί ὅλου του βίου γενικότερα. Εἶναι τό σημεῖο ἀπ’ ὅπου ἐκκινοῦμε καί καταλήγουμε στήν καθημερινή μας πορεία. Κατ’ αὐτή τή διαχρονική χριστιανική ἀρχή, ὁλόκληρη ἡ ζωή μας ὀφείλει νά εἶναι συνέχεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Γύρω ἀπό τήν κοινή Τράπεζα αἰσθανόμεθα ἀδελφοί καί τοῦτο μᾶς δίδει τή δυνατότητα νά ἀναγεννώμεθα καί ὅταν ἀκόμη μᾶς λυγίζουν οἱ δοκιμασίες. Ἡ ζωή γίνεται διαυγέστερη καί οἱ σχέσεις διευρύνονται καί ἐμβαθύνονται.

Ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς βίωμα καί στάση ζωῆς, εὑρίσκεται βαθιά στίς καρδιές τῶν Ρώσων καί τῶν Ἑλλήνων. Ἐνέχει λοιπόν καί σήμερα μεγάλη εὐθύνη γιά ὅσους προσπαθοῦν νά τήν τιμοῦν μέ τά ἔργα τους. Χρειάζεται νά διέπει τή δράση μας ἀπό τά ἀσήμαντα τῆς καθημερινότητος μέχρι τίς δύσκολες ἀποφάσεις καί τίς καθοριστικές ἐπιλογές μας.

Γνωρίζετε καλῶς ὅτι ἡ διπλωματία εἶναι πεδίο συνεργασίας, ἀναζητήσεων καί ὁραματισμῶν μέ γνώμονα τίς ἁρμονικές διεθνεῖς σχέσεις. Εἶναι πολύ σημαντικό κοινοί στόχοι νά προσεγγίζουν καί νά ἑνώνουν τούς ἀνθρώπους, εἰδικά στούς κρίσιμους καιρούς μας. Φρονοῦμε ὅτι τοῦτο τιμᾶ τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἀνέκαθεν ἦταν συνώνυμο τῆς ἑνότητος, τῆς εἰρήνης καί τῆς συμφωνίας. Πιστεύουμε ἐπίσης ὅτι ἡ παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχει τήν προοπτική νά διαλεχθεῖ δημιουργικά μέ τήν πολυμορφία τοῦ κόσμου μας καί νά διανοίξει πνευματικούς ὁρίζοντες, ἀρκεῖ νά ἀξιοποιοῦμε τά ἀγαθά πού ἔθρεψαν τίς ψυχές τῶν προγόνων μας καί οἰκοδόμησαν δύο θαυμαστούς πολιτισμούς ἐπί τῆς ἀσαλεύτου πέτρας τῆς κοινῆς πίστεως.

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ,

Ἡ ρωσική ψυχή, τήν ὁποίαν ἐπαξίως ἐκπροσωπεῖτε, ὑπῆρξε ἀνέκαθεν βαθύτατα εὐσεβής, καρτερική καί ἀκατάβλητη στίς δοκιμασίες, ἔντονα δημιουργική καί φιλοπρόοδη. Εἴμεθα ὑπερήφανοι ὅταν τήν ἔχουμε στό πλευρό μας στόν ἱστορικό στίβο τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ. Ἐγείροντaς τό ποτήριον τοῦτο, εὐχόμεθa ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ μέ ὑγεία, αἴσια συνέχεια καί ἀκμαιότητα στό βαρυσήμαντο ἔργο σας.

Προηγούμενη σελίδα