ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό Δ΄ Θεολογικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου μέ θέμα: «Ἡ Θεολογία στήν Τουρκοκρατία» (29 Σεπτεμβρίου 2018)

28/9/2018

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Μητροπολῖτα Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεε,

μετά βαθείας χαρᾶς χαιρετίζω τό Θεολογικό Συνέδριο ὑπό τόν θεματικό τίτλο «Ἡ Θεολογία στήν Τουρκοκρατία», τό ὁποῖο συγκαλεῖται στόν εὐλογημένο τόπο τῆς διακονίας σας. Καθίσταται πάντοτε ἀφορμή πνευματικῆς ἀνατάσεως ὅταν ἐκλεκτοί ἐκπρόσωποι τοῦ Κλήρου καί τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης συναντῶνται γιά νά ἐκθέσουν νέες μελέτες καί ἔργο στή Θεολογία μας, τό ὁποῖο εἶναι οὐσιῶδες καί γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί εὐρύτερα γιά τήν προαγωγή τοῦ πνευματικοῦ βίου.

Διαπιστώνει κανείς ὅτι σέ καιρούς ἐμπερίστατους για τόν Ἑλληνισμό, ὅπως οἱ χρόνοι τῆς Τουρκοκρατίας, οἱ θλίψεις τῆς δουλείας δέν στάθηκαν ἱκανές νά ἀνακόψουν τό χάρισμα τῆς θεολογικῆς ἀναζητήσεως καί μελέτης. Καθώς σημειώνεται ἀπό ἕναν ἠπειρώτη λόγιο τῆς ἐποχῆς, «ἡ ἡμετέρα διάλεκτος πολιτεύεται καί ἡ εὐσέβεια τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας κηρύττεται καί διδάσκαλοι σπουδαῖοι κοσμοῦσι τάς ὁμηγύρεις τῶν τε Ἀρχιερέων καί τῶν κληρικῶν καί ἀπ’ ἄμβωνος συνεχῶς κηρύττουσι λόγους». Ἡ Ὀρθοδοξία, εἴτε ὡς κοινή πίστη τῆς Ἐκκλησίας εἴτε ὡς θεολογική ἔκφραση εἴτε κυρίως ὡς βίωμα καί πράξη ζωῆς, δέν γνώρισε τήν ἅλωση, οὖσα ἐκείνη μάλιστα ἡ ὁποία προσέδιδε τό στοιχεῖο τῆς ταυτότητος πού ξεχώριζε τόν Ἕλληνα ἀπό τόν ἀλλόθρησκο ἤ τόν ἑτερόδοξο.

Ἐνῶ στά πεδία τῶν μαχῶν καί τόν πολιτικό στίβο ἀναδεικνύονταν ἥρωες, φωτισμένοι Ἅγιοι, κληρικοί καί διδάσκαλοι εἶχαν ἤδη διακριθεῖ, μέ ἔργα εἰρηνικά καί εὐλαβικά, στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. Ὑπῆρξαν οἱ νοητοί ὁδηγοί, οἱ βάσεις στίς ὁποῖες στηρίχθηκε ἡ Θεολογία μας στούς νεώτερους αἰῶνες, γι’ αὐτό καί δικαίως τιμῶνται διαχρονικῶς ὡς σημεῖα ἀναφορᾶς καί πηγές ἐμπνεύσεως.

Ὀφείλονται εὐχαριστίες πρός ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε, γιά ὅσα σοφῶς προσφέρετε μετ’ ἐπιστήμης, ὥστε τό εὖρος τῆς πνευματικῆς αὐτῆς κληρονομίας νά καρποφορεῖ ἀδιαλείπτως, νά ἀναπτερώνει καί νά φωτίζει τίς ψυχές στούς σημερινούς καιρούς. Παριστάμενοι καί ἡμεῖς νοερῶς ἐν μέσῳ ὑμῶν, εὐχόμεθα ὁ Θεός νά ἐπευλογήσει πλουσίως τό παρόν Συνέδριο καί ὅλους τούς ἐκλεκτούς συμμετέχοντες.


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα