ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τήν «Θεωρία καί πράξη τῆς ψαλτικῆς τέχνης», μέ θέμα: «Μορφολογία – Αἰσθητική» (18-20 Ὀκτωβρίου 2018)

18/10/2018

(Αἴθουσα Πολιτιστικοῦ Κέντρου Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

Ἐλλογιμώτατοι καί ἀγαπητοί Σύνεδροι,

Χάριτι Θεοῦ ἄρχεται τό Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας περί τήν «Θεωρία καί πράξη τῆς ψαλτικῆς τέχνης», μέ θεματικό τίτλο «Μορφολογία – Αἰσθητική». Τό πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου ἐπιτρέπει νά ἐκφράσω τή βεβαιότητα ὅτι οἱ ἐργασίες του θά συνεισφέρουν οὐσιωδῶς στή σπουδή αὐτῶν τῶν θεμάτων καί θά καταστοῦν πολύτιμες στή μουσικολογική ἔρευνα, ὅπως καί εὐρύτερα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ὁ μορφολογικός καί αἰσθητικός πλοῦτος τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς νά καρποφορεῖ καί νά ἐμπνέει ὅλους μας.

Τό ἱερό ἀναλόγιο, ἀπό τό ὁποῖο ἄνθησε καί ἀνθεῖ ἡ ψαλτική τέχνη, ἔγινε ἐξ ἀρχῆς μόνιμη ἑστία προσευχῆς καί μελέτης γιά τόν ὀρθόδοξο κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία οἰκειώθηκε τόν λόγο τῆς τέχνης, ἐνδύοντας μέ ἱερή σημασία τή μουσική ἔκφραση. Ὁ λόγος στή λατρεία γίνεται ἐμμελής καί ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας ἐκφέρεται ὡς ὕμνος, μέλος, προσωδία. Ἀναπτύχθηκε ἔτσι πηγαῖα μία θαυμαστή μουσική παράδοση, ἡ ὁποία σφράγισε τόν πολιτισμό μας. Τό κάλλος της ἀναδύεται ἀπό τά βάθη τῆς εὐαισθησίας καί τῆς εὐσεβείας. Εἶναι μία ἄρρητη δημιουργική ἔκφραση, συνώνυμη τῆς κατανύξεως καί τῆς ἀνατάσεως, ἡ ὁποία μᾶς συνδέει μέ τούς τιμιότερους παλμούς τῆς χριστιανικῆς φωνῆς καί ἐμπνέει τά ἁγνότερα τῶν αἰσθητηρίων, ἐπειδή ἐγγίζει ἐναργῶς καί εὐθέως τήν ψυχή μας.

Σέ καιρούς κατά τούς ὁποίους ὁ κόσμος μας δοκιμάζεται ἐνώπιον ποικίλων πνευματικῶν ἀδιεξόδων, δικαίως ἀποζητοῦμε τήν αὐθεντικότητα τῆς μαρτυρίας τοῦ νοητοῦ κάλλους, πρός τό ὁποῖο μᾶς ἀναβιβάζει τό ἱερό μέλος. Διά τοῦτο ἐπιθυμῶ νά ἀποδώσω εὐχαριστίες πρός τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή ὑπό τόν Ὁμότιμο Καθηγητή κ. Γρηγόριο Στάθη, διευθυντή τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, καθώς καί στόν συνεργάτη αὐτοῦ, κ. Γρηγόριο Ἀναστασίου, δι’ ὅσα μᾶς προσφέρονται μετ’ ἐπιστήμης διά τῆς παρούσης διοργανώσεως. Παριστάμενοι καί ἡμεῖς νοερῶς ἐν μέσῳ ὑμῶν, εὐχόμεθα ὁ Θεός νά ἐπευλογήσει πλουσίως τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου καί ὅλους τούς ἐκλεκτούς συμμετέχοντες.


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα