ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν Η΄ Ἁγιολογική καί Θεολογική Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Κυράννης μέ θέμα: «Νεομαρτύρων κλέος» (Ὄσσα, 3 Μαρτίου 2018)

3/3/2018

Εὐωδία πνευματική ἀναδίδουν ὁ βίος καί τά ἱερά λείψανα τῆς Ἁγίας Κυράννης. Ὅπως ὅλοι οἱ Νεομάρτυρες, ἀγάπησε μέ ὅλο της τό εἶναι τόν Χριστό, ἀγωνίσθηκε τόν καλόν ἀγῶνα, δέχθηκε πλουσίως τή θεία χάρη, ἀξιώθηκε τοῦ μαρτυρίου τοῦ αἵματος. Συμπληρώνει τό πλῆθος τῶν Νεομαρτύρων, τό ὁποῖο δικαίως σχηματίζει, κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἀποστόλου, «νέφος» ἁγιότητος, πού σκεπάζει ὡς οὐράνια εὐλογία τή μαρτυρική καί ἁγιοτόκο αὐτή ἑλληνική γῆ τῆς Μακεδονίας. Ὀφείλουμε νά δοξάζουμε τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος σέ κάθε ἐποχή ἀναδεικνύει Ἁγίους, φανερώνοντας διαχρονικῶς τούς καρπούς τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τήν Ἁγία Κυράννα, ὅπως καί ἄλλους Νεομάρτυρες χαρακτήριζε ὁ ἔνθεος ζῆλος, τό κάλλος τῆς ψυχῆς, ἡ θαυμαστή ἐγκαρτέρηση, ἡ θυσιαστική αὐταπάρνηση, ἡ θερμότης τῆς πίστεως. Βάδισαν ὅλοι τήν ἴδια ὁδό τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου καί βίωσαν ἐξ ἴσου τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ μόνη ὁδός πού ὁδηγεῖ στόν Πατέρα. Γι’ αὐτό καί ἐπισκίασε ὅλους ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: αὐτή ἡ χάρις ἡ ὁποία ἐκφράζεται ὡς εὐωδία, ὡς ἀφθαρσία, ὡς θαῦμα, ὡς παρηγορία, ὡς χαρμολύπη, ὡς ἀγαλλίαση.

Οἱ Ἅγιοι εἶναι ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουμε. Ἡ δόξα καί τό μεγαλεῖο της Ἐκκλησίας δέν θεμελιώνεται σέ κάποια ἐξουσία ἤ πολιτική ἰσχύ, ἀλλά ἐπάνω στά ὀστᾶ καί στή μνήμη ἀμέτρητων Ἁγίων. Ἡ Ἐκκλησία δέν πορεύεται μέ τή βία ἤ μέ τήν ἐπιβολή. Ἀκολουθεῖ τήν ἱερή πορεία Της μαθητεύοντας στήν ἁγνότητα τῶν Ἁγίων Της. Τό φῶς τῆς κλήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι γλυκύ, ἱλαρό, ταπεινό. Ἡ ὁδός εἶναι στενή καί τεθλιμμένη, καί ἡ δόξα της σεμνή καί ἀπαρρησίαστος.

Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς διδάσκει ὅτι «Τό σχολεῖο τοῦ Θεοῦ δέν γνωρίζει τή συνήθεια τῶν ἐγκωμίων, ἀλλά ἀντί τῶν ἐγκωμίων λογαριάζει τή μαρτυρία τῶν πράξεων». Στίς μέρες μας κατά κανόνα δέν περιλαμβάνει μαρτύρια αἵματος, ὅμως καί σήμερα ἐνέχει μεγάλη ψυχική εὐθύνη γιά ὅσους δέν ἐφησυχάζουν. Εἰδικά στούς σημερινούς καιρούς καλούμεθα νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τό παράδειγμα τῶν Νεομαρτύρων. Καλούμεθα καί σήμερα, προσπερ-νώντας τόσες καί τόσες δυσκολίες, ν’ ἀντέξουμε τίς θλίψεις, τά μαρτύρια τῆς ψυχῆς, τήν ἀγωνία γιά τό αὔριο. Νά γίνουμε μάρτυρες τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ στό ἦθος καί τά ἔργα μας: ἀπό τά μικρά καί ἀσήμαντα τῆς καθημερινότητος μέχρι τά μεγάλα καί βαρυσήμαντα, τά δύσκολα διλήμματα, τίς μεγάλες ἀποφάσεις, τίς καθοριστικές ἐπιλογές μας.

Ἀγαπητοί μου,

οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες πλούτισαν τήν χριστιανική ἐμπειρία καί φώτισαν τόν δρόμο ὅλων μας. Ἔπεσαν στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί παραδόθηκαν μέ ἐμπιστοσύνη στό θέλημά Του, γι’ αὐτό καί μπόρεσαν νά ἐπιτύχουν ὅσα σ’ ἐμᾶς φαίνονται ἀκατόρθωτα, γι’ αὐτό καί τούς μνημονεύουμε μέχρι σήμερα. Ἄς προσπαθοῦμε νά τούς τιμοῦμε μέ τά ἔργα μας καί τόν προσωπικό μας ἀγῶνα.

Μέ αὐτή τήν εὐχή, χαιρετίζω ἐν ἀγάπῃ τίς ἐργασίες τῆς πολύτιμης αὐτῆς Ἡμερίδος, μέ τήν ὁποία προβάλλεται καί τιμᾶται ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Κυράννης καί τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀξίζουν συγχαρητήρια στούς ἐκλεκτούς διοργανωτές καί πρωτίστως στόν ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος μᾶς προσφέρει κάθε χρόνο μέ ἀφοσίωση αὐτή τήν ἐκδήλωση.

Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα