ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα εκλογής νέου Πατριάρχου Βουλγαρίας

13/2/2013

Μακαριώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Μετά μεγίστης χαρᾶς καί συγκινήσεως, προσκληθέντες ἵνα παραστῶμεν εἰς τήν ἐκλογήν καί ἐνθρόνισιν τῆς Ὑμετέρας σεβασμιοποθήτου Μακαριότητος εἰς διαδοχήν τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν μακαριστοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου, Συνοδικῇ Ἀποφάσει ὡρίσαμεν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δράμας καί λίαν ἡμῖν ἀγαπητόν ἀδελφόν κ. Παῦλον, Μέλος τῆς περί ἡμᾶς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἵνα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Στεφάνου Ἀβραμίδου, Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, παραστῇ εἰς τάς προγραμματισθείσας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἀξίᾳ ἐκλογῇ καί ἀναρρήσει Ὑμῶν εἰς τό Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ἀδελφῆς Βουλγαρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιας.
Ὁ Θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας, ἀξιώσας Ὑμᾶς ὑπηρετεῖν τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ ἐν ταῖς τάξεσιν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἐφώτισεν τούς ἐπιπεφορτισμένους μετά τοῦ μεγάλου καί σπουδαίου προνομίου καί ὑπευθύνου καθήκοντος τῆς ἐκλογῆς τοῦ Νέου Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας αὐτῶν, ὅπως ψήφοις κανονικαῖς ἀναδείξωσιν Ὑμᾶς Μητροπολίτην Σόφιας καί Πατριάρχην πάσης Βουλγαρίας. Καθώς, χάριτι Θεοῦ, ἀναλαμβάνετε τά λίαν εὐθυνοφόρα καί ὑψηλά Πρωθιεραρχικά Ὑμῶν καθήκοντα, Μακαριώτατε καί περιπόθητε Ἅγιε Ἀδελφέ, εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὅπως, τῇ δυνάμει καί ἐπιφοιτήσει καί τῇ χάριτι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συνεχίσητε τήν μέχρι τοῦδε ἀξιόλογον Ἀρχιερατικήν Ὑμῶν διακονίαν νυνί ὑπέρ σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς καί θεολέκτου Λαοῦ τῆς Βουλγαρίας, γενόμενος μιμητής τοῦ ἀληθινοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, θέτων τήν ψυχήν Ὑμῶν ὑπέρ τῶν λογικῶν προβάτων, καί καταξιούμενος ὡς «ὁδηγός τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παιδευτής ἀφρόνων, διδάσκαλος νηπίων καί φωστήρ ἐν κόσμῳ».
Ταῦτα πάντα εὐχόμενοι, μετέχομεν ὁλοθύμως εἰς τήν χαράν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Βουλγαρία Ἁγιωτάτης Ἀδελφῆς ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί τῇ ἐπαξίᾳ ἐκλογῇ τῆς Ὑμετέρας Θεοτιμήτου Μακαριότητος ὡς Προκαθημένου καί Πατριάρχου Αὐτῆς.
Τό μέγα τοῦτο γεγονός ἐν τῇ ζωῇ καί ἱστορίᾳ τῆς Ἁγιωτάτης ἐν Βουλγαρίᾳ Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας δίδει εἰς ἡμᾶς τήν εὐκαιρίαν ἵνα διαδηλώσωμεν πρός Ὑμᾶς, Μακαριώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, καί πρός τήν καθ' Ὑμᾶς Ἁγιωτάτην Ἀδελφήν Ἐκκλησίαν τῆς Βουλγαρίας, τά πλέον εὐγενῆ καί φιλάδελφα αἰσθήματα τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κομίζοντες πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, τήν περί Αὐτήν Ἱεραρχίαν, τόν εὐαγῆ Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ ὀρθόδοξον βουλγαρικόν Λαόν, τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἁπάσης τῆς Ἱεραρχίας, τῶν συμπρεσβυτέρων ἀδελφῶν καί τῶν διακόνων, τῶν ὁσιωτάτων μοναχῶν καί σύμπαντος τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καί τάς εἰλικρινεῖς αὐτῶν συγχαρητηρίους εὐχάς καί προσρήσεις ἐπί τῇ Ὑμετέρᾳ ἐκλογῇ καί Ἐνθρονίσει, ὅπως ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων καί Πατήρ τῶν Φώτων χαρίζηται τήν Ὑμετέραν Θεοφρούρητον Μακαριότητα τῇ Ἁγίᾳ Αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ «σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Αὐτοῦ ἀληθείας». Ἐπιδαψιλεύσῃ δέ πλουσίως ἐφ᾿ Ὑμᾶς πάντα τά δωρήματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρός συνέχισιν ἔτι περισσότερον τοῦ καλοῦ ἀγῶνος τῆς εὐσεβείας καί τῆς πίστεως.
Ἐπί πᾶσι δέ τούτοις, καί εἰς ἀνάμνησιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης στιγμῆς, προσφέρομεν τῇ Ὑμετέρᾳ περισπουδάστῳ Μακαριότητι, διά τοῦ ἐκπροσωποῦντος ἡμᾶς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, τό ἱερόν τοῦτο ἐγκόλπιον, ἵνα πάντοτε πληροῖ τήν εὐλαβῆ καρδίαν Ὑμῶν τῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης τῆς πηγαζούσης ἐξ Ἐκείνου, Ὅστις ὑπάρχει τό πλήρωμα τοῦ Νόμου καί τῶν Προφητῶν, καί δι’ Οὗ τήν δόξαν μεθ’ ὅλης τῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἐργαζόμεθα.
Κατασπαζόμενοι δέ καί αὖθις τήν Ὑμετέραν περιπόθητον Μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ καί ἀναφωνοῦντες «Ἄξιος», περιπτυσσόμεθα Αὐτήν.


Προηγούμενη σελίδα