ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό Α΄ Ἁγιολογικόν Ἐπιστημονικόν Συνέδριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεδεών, Πολιούχου Τυρνάβου, Τύρναβος 29 Δεκεμβρίου 2018

29/12/2018

«Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι’ αὐτῶν βοᾶ σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς, τῷ λαῷ τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον...»

Μετά πολλῆς χαρᾶς πληροφορηθήκαμε τήν ἀπόφαση τῆς διοργανώσεως τοῦ πρώτου Ἁγιολογικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου στήν Λάρισα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεδεών, Πολιούχου Τυρνάβου.
Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά σᾶς συγχαροῦμε γιά τήν ἀπόφασή σας νά διοργανώσετε τό πρῶτο Ἁγιολογικό Ἐπιστημονικό Συνέδριο στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως τήν ὁποία ἀπ’ ἄρτι ποιμαίνετε, σέ καιρούς δυσχερεῖς γενικῶς, καί νά ὁρίσετε ὡς θέμα τόν Ἅγιο Γεδεών ἀπό τό χωριό Κάπουρνα τῆς Δημητριάδος, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε τόν 18ο αἰώνα καί μαρτύρησε φρικτά στίς 30 Δεκεμβρίου 1818.

Γιά νά στερεωθεῖ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων του, ὁπότε δημιουργήθηκε ὁ ἀρχικός πυρήνας της, χρειάσθηκε νά χυθοῦν ποταμοί αἵματος. Στούς πρώτους προσετίθεντο διαρκῶς καί νέοι, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά, πολλές φορές καί οἰκογένειες ὁλόκληρες, καί, ὅπως ἔχει ἀπό πολύ παλαιά γραφεῖ: «οὐκ ἔστι πόλις καὶ τόπος, ὅπου τῶν ὀρθοδόξων ἡμῶν οὐ προχέονται ὑπέρ τῆς εὐσεβείας τὰ αἵματα, κατάλευκοι πρεσβῦτες καὶ νεαροὶ βλαστοὶ πορεύονται ἄφοβοι καὶ ἑνωμένοι εἰς τὸ μαρτύριον».
Ὁ Ἅγιος Γεδεών ἀνήκει στούς Νεομάρτυρες, ὅρος ὁ ὁποῖος ἁπλῶς προσδιορίζει τήν χρονική περίοδο κατά τήν ὁποία καθένας ἀπό ἐκείνους μαρτύρησαν. Ἀποτελοῦν οἱ Νεομάρτυρες συνέχεια ὅσων κατά τούς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ θανατώθηκαν γιά τήν πίστη τους στίς ἀρένες καί τά στάδια τῶν Ρωμαίων. Τοῦτοι μαρτύρησαν προσφέροντας τήν ζωή τους γιά νά διαλαλήσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους καί τήν τιμή τῆς πατρίδας τους, τῆς πατρίδας μας τῆς Ἑλλάδας, στούς ἐξ ἀνατολῶν κατακτητές. Μακεδόνες καί Θράκες, καί Πελοποννήσιοι καί Νησιῶτες καί Ἠπειρῶτες καί Στερεοελλαδίτες καί Θεσσαλοί, ὅπως ὁ Ἅγιος Γεδεών.

Ἡ καλύτερη τιμή γιά τούς Μάρτυρες, ὑπογραμμίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, εἶναι ἡ μίμηση καί ἀντιγραφή τῆς ζωῆς καί τοῦ ἡρωικοῦ τους παραδείγματος. Μίμηση Μάρτυρος σημαίνει νά ἀκολουθήσουμε τά βήματά τους, νά μιμηθοῦμε τή ζωή, τό φρόνημα, τό θάρρος καί τήν παρρησία τους. Ἀκολουθώντας τό παράδειγμά τους, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν τοῦ βίου τοῦ καθενός μας, ἐξαγιαζόμαστε καί ἐμεῖς, καθώς ἐκεῖνοι ἀποτελοῦν ζωντανές ἐφαρμογές τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ θυσία τοῦ Ἁγίου Γεδεών εἶναι ἐξ ἴσου πολύτιμη καί γιά τό Ἔθνος. Ὅσο καί ἄν ὁρισμένοι θεωροῦν ὅτι ἔχουν τήν δύναμη νά κόψουν τόν ὀμφάλιο λῶρο πού συνδέει τήν ψυχή τοῦ Ἕλληνα Χριστιανοῦ ἀπό τήν πίστη του δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, δέν εὑρῆκαν τόν τρόπο νά τό πραγματοποιήσουν. Δέν κατανοοῦν ὅτι εἶναι δεσμός πέρα ἀπό τά ἀνθρώπινα, καί ἐφ’ ὅσον δέν κατόρθωσαν νά τό ἐπιτύχουν μέ βουνά κομμένων κεφαλῶν καί ποταμούς αἱμάτων οἱ δυνάστες, ἴσως πρέπει τοῦτοι νά σκεφθοῦν πολύ σοβαρά τίς ἄσκοπες μεθοδεύσεις τους.

Ἡ σειρά τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι μακρά πολύ καί εἶναι ἀνάγκη νά ἐπανερχόμεθα στόν βίο, τό ἔργο καί τό μαρτύριό τους, ὥστε νά ἐπαναβαπτιζόμεθα στά νάματα τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας καί νά λαμβάνουμε δύναμη ἀπό τό παράδειγμα ἐκείνων.

Ἐκφράζουμε τά συγχαρητήριά μας γιά τήν διοργάνωση τοῦ πρώτου Ἁγιολογικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου στόν Τύρναβο καί εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχία στίς ἐργασίες σας.

Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα