ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί πάσης Ρωσίας ἐπί τῇ συμπληρώσει 1025 ἐτῶν ἀπό τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρῶς (23-29 Ἰουλίου 2013)

23/7/2013

Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί πάσης Ρωσίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ προσφιλέστατε ἅγιε ἀδελφέ, κύριε Κύριλλε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Βλαδίμηρε,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μεγάλη εἶναι ἡ εὐφροσύνη μας ἐν Κυρίῳ, καθ’ ἥν στιγμήν εὑρισκόμεθα πλησίον Ὑμῶν, διά τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, σέ αὐτή τήν εὐλογημένη καί ἁγιοτόκο γῆ, γιά νά γίνουμε κοινωνοί καί συμμέτοχοι τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν ἑορτασμῶν τῆς ἠγαπημένης ἐν Χριστῷ ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία, μέ τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, οἰκοδομήθηκε διά τῆς ἁγίας κιεβικῆς κολυμβήθρας. Ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, ἀποδίδουσα ὑψίστη τιμή καί ἀξία στήν ἐπέτειο αὐτή, ἔχει ἤδη ἀποστείλει ὡς προπομπό Της τό πάνσεπτο λείψανο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Κομίζουμε κι ἐμεῖς σήμερα τίς ὁλόθυμες εὐχές τῆς παυλείου καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐρειδόμενοι ἐπί τό νοητόν ξύλον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, σημεῖον τῆς ἑνότητος ἐν τῇ κοινῇ πίστει, ἡ ὁποία μετεφυτεύθη στόν ἱερό τοῦτον τόπο πρό 1025 ἐτῶν.
Ἡ εὔσημος αὐτή ἐπέτειος φανερώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει παρά Θεοῦ τή δύναμη νά ἀναγεννᾶ τόν κόσμο ἐν ἀγάπῃ, ἐφ’ ὅσον καθοδηγεῖται ὑπό φωτισμένων μορφῶν. Ἀπό τῆς Ἑλλάδος εὐδόκησε τότε νά καταφθάσει τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στή ρωσική γῆ, χάρις στό λαμπρό, ὅσο καί δυσχερέστατο, ἔργο, τό ὁποῖο ὁραματίσθηκε ὁ ἱερός Φώτιος καί ἐς ἀεί δημιούργησαν οἱ ἀπόστολοι τῶν Σλάβων, ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος. Δέν ἐπεδίωξαν, ὅμως, νά ἐξελληνίσουν τά σλαβικά ἔθνη οὔτε νά τά δεσμεύσουν μέ τή γλώσσα καί τόν πολιτισμό τους. Γι’ αὐτό καί παρῆλθεν σχεδόν αἰώνας μέχρι νά προσέλθει στήν πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου καί νά λάβει τό βάπτισμα ἡ πριγκίπισσα καί ἰσαπόστολος Ὄλγα, ἡ πρώτη ἁγία τῶν κοινῶν προγόνων Σας. Κι ἐδῶ στό Κίεβο βαπτιζόμενος ὁ ἅγιος μέγας πρίγκιψ Βλαδίμηρος, σηματοδότησε μία νέα ἐποχή γιά τό ἔθνος τῶν Ρῶς, ἐκτός τοῦ ζόφου τῆς εἰδωλολατρίας. Ὁ ρωσικός καί οὐκρανικός λαός εἰσῆλθε μετά χρηστῶν ἐλπίδων στήν κολυμβήθρα τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀνεδύθη νεοφώτιστος, ἀκμαιότερος καί ἁγνότερος.
Ἀσφαλῶς, αὐτή ἡ ἱερά στιγμή δέν ἀνήκει ἱστορικῶς μόνο στό παρελθόν. Ἀποτελεῖ διαρκῆ ἐμπειρία σπουδῆς στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Μᾶς καλεῖ καί σήμερα νά ἀναβαπτισθοῦμε στό γεγονός τῆς μεταξύ μας ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης καί νά ἐμβαθύνουμε στή σχέση αὐτή· νά πορευθοῦμε ἐκ νέου καί ἀπό κοινοῦ τήν ὁδό τῆς πίστεως μέ τή γνησιότητα καί τή θέρμη τῆς δημιουργικότητος, ἡ ὁποία κατηύθυνε τίς ψυχές τῶν προγόνων μας. Οἱ πολυπληθεῖς ρωσικοί λαοί, διά τῶν πνευματικῶν καί ζωοποιῶν ὑδάτων, «Χριστόν ἐνεδύθησαν», «ἰδόντες οὐ βλεφάροις, ἀλλά καρδίας πόθῳ Θεόν πεπιστευκότες». Στήν ἐποχή μας τό γεγονός αὐτό λαμβάνει ἰδιαίτερη σημασία καί ἔμφαση, ὅταν μετά τόσους αἰῶνες τά αὐτονόητα ἀγαθά τῆς πίστεως πρός τόν Θεό δοκιμάζονται δεινῶς καί ἀπαξιώνονται ὑπό πολλῶν.
Ὀφείλουμε, συνεπῶς, μείζονα τιμή στή σεβαστή μνήμη τῶν ἐμπνευσμένων καί πρωτοπόρων ἐκείνων ἁγίων μορφῶν, οἱ ὁποῖες μεταλαμπάδευσαν τήν φλόγα τῆς πίστεως καί ἔθεσαν τά θεμέλια στόν τόπο αὐτόν γιά νά ἀνθήσει ὁ πνευματικός βίος καί ὁ πολιτισμός τῶν πιστευόντων εἰς Χριστόν. Καλούμεθα νά μαθητεύσουμε στούς ἁγίους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ὑπερέβησαν τά ἐθνικά τους ὅρια καί ἀξιώθηκαν νά καταστοῦν ταυτοχρόνως οὐρανοπολῖτες καί πολῖτες τῆς οἰκουμένης. Χάρις σ’ αὐτούς συνεκροτήθη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία ἀνεδείχθη συγκληρονόμος Χριστοῦ, πλουτίζουσα τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν κραταιά παρουσία της καί ἁγίαζουσα τήν οἰκουμένη μέ τή μακραίωνα προφορά της.
Μέ τή μνήμη μας στραμμένη πρός τή φωτεινή ἐκείνη ἱστορική στιγμή, εὐχόμεθα πρός Ὑμᾶς, τήν περί Ὑμᾶς σεβασμία Ἱεραρχία, τόν εὐαγῆ κλῆρο καί τόν ἐνάρετο λαό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, πληρότητα τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος καί εὐλογίαν ἔργων ἀγάπης, ἀληθείας καί δικαιοσύνης, «εἰς γενεάν καί γενεάν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Ἄς ἀξιωθοῦμε ὅλοι, καί ὅσοι ἀκόμη ἀπιστοῦν πρός τήν Ἐκκλησία, τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως καί «τῆς γνώσεως τῶν μή ἐγνωσμένων», ὅλων τῶν θείων ἀγαθῶν τά ὁποῖα ἡ σωτήριος πίστις στόν Χριστό χαρίζει στούς ἀνθρώπους.


† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Προηγούμενη σελίδα