ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό Α΄ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο στό πλαίσιο τῶν Γ΄ Ευγενείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, μέ θέμα: «Ἑλληνισμός καί Οἰκουμένη: Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος. Θεολογία - Ἱστορία - Τέχνη» (18-20 Ἰανουαρίου 2018)

18/1/2018

Χαιρετίζω θερμῶς τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου πού διοργανώνεται στό πλαίσιο τῶν Γ΄ Ευγενείων, μέ θέμα: «Ἑλληνισμός καί Οἰκουμένη: Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος. Θεολογία - Ἱστορία - Τέχνη». Χαίρομαι ἰδιαιτέρως πού αὐτός ὁ τόσο σημαντικός νέος θεσμός, τά «Εὐγένεια», ἐμπλουτίζεται καί ἐξελίσσεται χρόνο μέ τόν χρόνο.

Ἡ θεματική σας ἐπιλογή τιμᾶ καί ἀναδεικνύει τό εὖρος τῆς παραδόσεως πού συνοδεύει τόν πολιοῦχο Ἅγιο τῆς Τραπεζούντας. Μᾶς μεταφέρει στήν ἁγιασμένη γῆ τοῦ Πόντου, τόπο μαρτυρικό μέν ἱστορικά ἀλλά ἐξέχοντα γιά τήν Ἐκκλησία, στόν ὁποῖο τό φῶς τῆς χριστιανικῆς εὐσέβειας φωτίζει κάθε σελίδα τῆς μακραίωνης ἱστορίας του. Ἄν σήμερα οἱ λυχνίες τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Πόντου εἶναι σβησμένες, παραμένει ἀκοίμητο τό φῶς πού καίει στίς ψυχές τῶν ἀπογόνων ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἄφnσαν τήν γῆ τῶν πατέρων τους παίρνοντας μαζί τους τήν Εἰκόνα, τόν Σταυρό, τό Εὐαγγέλιο καί τό Δισκοπότnρο. Ἄν οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου στάθηκαν ἄκαμπτοι μπροστά στή δυστυχία καί τή βαρβαρότητα, τό κατόρθωσαν διότι οὐδέποτε ἐξέλιπαν ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ δύναμη τῆς ἀρετῆς, ἀξίες δηλαδή οἰκουμενικές τοῦ ἠθικοῦ καί πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, πού ὑπερβαίνουν ὅλες τίς δοκιμασίες καί τίς μικρότητες.

Τό Συνέδριο θά πλουτίσει τή γνώση μας γύρω ἀπό σημαίνουσες ἐπιστημονικές πτυχές σχετικές μέ τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα τοῦ Πόντου. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ὅπως γνωρίζετε, προχωρεῖ καί πέραν αὐτῶν: ἐμβαθύνει στήν κρυφή, στήν ἐσωτερική δύναμη τῶν γεγονότων, στήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων πού τά πραγματοποίησαν, στόν ψυχικό κόσμο πού τά προετοίμασε καί τά διαμόρφωσε.
Στρέφεται στό νοητό θεμέλιο κάθε ἐκκλησιαστικῆς δράσεως, τό πνεῦμα τοῦ μαρτυρίου, τῆς ἑκούσιας προσφορᾶς, τό ἦθος τοῦ Σταυροῦ. Δεν πρόκειται ἀπαραίτητα γιά μαρτύρια αἵματος, ἀλλά γιά ὅλα ἐκεῖνα τά ἐπώδυνα μαρτύρια πού ἀντιστοιχοῦν σέ ἀνάλογους ἄθλους τῆς ψυχῆς καί ἐν τέλει ἀντιπροσωπεύουν τόν ἀγῶνα ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ.

Ὅσο ὑπάρχουν συλλογικές πρωτοβουλίες πού ἀφιερώνονται σέ αὐτή τή ζωτική σύνδεση μέ τήν ἱστορική μνήμη καί τήν κληρονομιά τῶν ἁγίων μαρτύρων, τόσο θά δυναμώνει τό ὅραμα καί ἡ ἐλπίδα πού τρέφει ὅλος αὐτός ὁ πλοῦτος, αὐτή ἡ μακραίωνη παράδοση πού στηρίζεται στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἡ παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Θά ἤθελα νά συγχαρῶ τόν ἀγαπητό ἀδελφό, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνο γιά τή μέριμνα καί τήν ἀφοσίωσή του στή διοργάνωση, τήν ὁποία ἔχει ἀγκαλιάσει ὅλη ἡ τοπική κοινωνία καί ἡ ἀκαδημαϊκή κοινότητα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εὔχομαι τό εὔσημο αὐτό Συνέδριο νά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά γνωρίσει εὐρεῖα εὐόδωση καί ἀπήχηση.


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα