ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδα τῶν Θεολόγων Καθηγητῶν τῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως μέ θέμα: «Ἁγιότητα καί μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στόν σύγχρονο κόσμο» (Νεάπολις Θεσσαλονίκης, 15 Φεβρουαρίου 2018)

15/2/2018

Βαθεῖα εἶναι ἡ χαρά πού δοκιμάζω ἀπευθυνόμενος στήν καθιερωμένη Ἡμερίδα τῶν Θεολόγων Καθηγητῶν τῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. Εἶναι μία πνευματική ὄαση, τήν ὁποία ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία μας, εἰδικά αὐτή τήν ἐποχή. Το θέμα πού ἐπελέγη, «Ἁγιότητα καί μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στόν σύγχρονο κόσμο», ἀναφέρεται στήν ὁλοτελῆ ἀφοσίωση στόν Θεό, στήν ἐκδήλωση τῆς ὑψίστης ἀρετῆς, πού δίνει ἀξία σέ ὅλα τά ἄλλα χαρίσματα, δηλαδή τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία καί «συνέχει ἡμᾶς» κατά τόν Ἀπόστολο (Β΄ Κορ. 5,14). Ἀποτελεῖ λοιπόν τή βάση καί τό μέτρο τῆς πορείας ὅλων στήν προσπάθειά μας νά μαρτυροῦμε περί τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου στόν σύγχρονο κόσμο.

Δέν θά μπορέσουμε νά ἐννοήσουμε τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας, ἄν δέν σκεφθοῦμε πώς εἶναι στεριωμένο ὄχι στήν πολιτική καί οἰκονομική ἰσχύ ἤ κάποια ἄλλη ἐξουσία, ἀλλά ἐπάνω στά ὀστᾶ καί στή μνήμη ἀμέτρητων Ἁγίων. Ἡ Ἐκκλησία δέν πορεύεται μέ τή βία ἤ μέ τή δύναμη τῆς πονηρίας καί τῆς καυχήσεως. Ἀκολουθεῖ τήν ἀπ’ αἰώνων ἱερά πορεία Της ἄδολα καί ταπεινά, μαθητεύοντας στή λευκότητα καί τήν ἁγνότητα τῶν Ἁγίων Της.

Γιά τόν Χριστιανό ἡ προσφορά πρός τόν πλησίον εἶναι ἐκχείλισμα ἀγάπης καί ἐσωτερικῆς καλλιέργειας, πού βιώνεται καί ἀναπτύσσεται καταρχήν μέσα στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα. Μιά τέτοια ἀγάπη δέν ἐπιβάλλεται ἤ ἀπαιτεῖται, ἀλλά ἐμπνέεται, πρωτίστως ἀπό ἐκείνους πού θυσιάζονται γιά τούς ἄλλους, δηλαδή τούς Ἁγίους.

Ἡ μαρτυρία τῆς Ἁγιότητος συνιστᾶ μία πρόταση ζωῆς ἐντελῶς διαφορετική ἀπό τήν κρίση πού βιώνουμε σήμερα. Ὅσο ὅμως ὑπάρχουν πρωτοβουλίες πού ἀφιερώνονται στή ζωτική αὐτή σύνδεση μέ τά ἴχνη καί τήν κληρονομιά τῶν Ἁγίων μας, τόσο θά δυναμώνει τό ὅραμα καί ἡ ἐλπίδα πού τρέφει ὅλη αὐτή ἡ μακραίωνη παράδοση πού στηρίζεται στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Ἅγιοι πλούτισαν τήν χριστιανική ἐμπειρία καί φώτισαν τόν δρόμο ὅλων μας, ζώντας στή μετάνοια, τήν ἀφάνεια καί τήν ταπείνωση. Αὐτό καταδεικνύουν τά Συναξάρια καί τά Μαρτυρολόγια τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας. «Ἀφήσαμε τά πάντα καί σέ ἀκολουθήσαμε» (Ματθ. 19,27), ἀκοῦμε νά λέει ὁ Ἀπόστολος καί, δι’ αὐτοῦ, ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί ὅσοι ἀπό ἐμᾶς προσπαθοῦν νά ἀνταποκριθοῦν σέ αὐτό τό κάλεσμα.

Ἡ Ἁγιότητα εἶναι μαρτυρία πίστεως πού φανερώνει τήν οὐσιαστική μας σχέση μέ τόν Θεό καί τό βάθος τῆς ἐκκλησια-στικῆς μας συνειδήσεως. Ἄς προσπαθοῦμε νά τήν τιμοῦμε καθημερινά μέ τά ἔργα μας καί τόν πνευματικό καί ψυχικό μας ἀγώνα.

Μέ αὐτή τήν εὐχή, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ τόν ἀγαπητό ἀδελφό, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ὁ ὁποῖος μᾶς προσ-φέρει κάθε χρόνο μέ ἀφοσίωση αὐτή τήν εὐκαιρία συνάντησης καί ἐπικοινωνίας. Εὔχομαι οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδος νά εὐοδωθοῦν αἰσίως καί δημιουργικῶς ἐν Χριστῷ καί ὁ Θεός νά ἐνισχύει τόν καθένα στό ἔργο του ἐντός καί ἐκτός αὐτῆς τῆς αἰθούσης.


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα