ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν Θεολογική Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης μέ θέμα: «Ἁγιοκατατάξεις καί σύγχρονοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας» (24 Ἀπριλίου 2018)

24/4/2018

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννη,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Θερμῶς χαιρετίζω τίς ἐργασίες τῆς Θεολογικῆς Ἡμερίδος, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται στόν εὐλογημένο σας τόπο, μέ θέμα «Ἁγιοκατατάξεις καί σύγχρονοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας». Σημαίνουσα ἡ πρωτοβουλία σας νά τιμηθοῦν καί νά προβληθοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο τά φωτεινά παραδείγματα συγχρόνων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ λίγος χρόνος πού μᾶς χωρίζει ἀπό τήν ἁγιοκατάταξή τους μᾶς κάνει νά αἰσθανόμασθε ἐγγύτερη καί ἐναργέστερη τήν χάρη τῆς παρουσίας τους.
Ἄν ἔχει κάτι ὑψηλότερο νά προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στίς μέρες μας, δέν εἶναι τόσο ὅ,τι πράττει, ὅσο ὅ,τι εἶναι: δηλαδή ὁ ἀναστημένος Χριστός καί οἱ Ἅγιοί Του. Οἱ Ἅγιοι εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι στή συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ἀγάπησαν περισσότερο τόν Χριστό, παρ’ ὅτι ἔζησαν καί αὐτοί σέ ἕναν κόσμο ὅπου ἡ ἁγιότητα δύσκολα γίνεται πράξη. Πρόκειται γιά γνήσιους φίλους του Χριστοῦ, πού ἀποτελοῦν τή βάση καί τό μέτρο τῆς πορείας ὅλων στήν προσπάθειά μας νά μαρτυροῦμε περί τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὁ πόθος τῆς ἁγίας ζωῆς καί ἡ ἐργασία τῆς ἁγιότητος εἶναι ἡ ἰσχυρότερη πρόταση στό πνεῦμα τοῦ ἄκριτου μηδενισμοῦ τοῦ καιροῦ μας. Εἶναι ἡ ἐκδήλωση τῆς ὑψίστης χριστιανικῆς ἀρετῆς, ἡ ὁποία διατηρεῖ ἀκέραιη τή δύναμή της στά σύγχρονα ἀδιέξοδα καί τίς ἀγωνίες τῆς κοινωνίας. Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ πνευματικοί ὁδηγοί μας στή ζωή καί οἱ πρεσβευτές μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Συνάξεις ὅπως αὐτή πού διοργανώνετε βοηθοῦν ὥστε οἱ σύγχρονοι Γέροντες νά μᾶς γίνουν οἰκειότεροι σάν πρεσβύτεροι ἀδελφοί καί συνοδοιπόροι.

Ἡ μαρτυρία τῆς ἁγιότητος παραμένει τό αἰώνιο θαῦμα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, μία στάση ζωῆς πού δυναμώνει τό ὅραμα καί τήν ἐλπίδα, πού φώτισε καί φωτίζει τά βήματα ὅλων μας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ ἅγιοι Γέροντες χαρακτηρίζονται ὡς φωτισμένοι. Ὁ Κύριός μας χαρακτηρίζει τούς μαθητές Του φῶς τοῦ κόσμου καί σημειώνει τό παράδειγμα τοῦ ἀναμμένου λύχνου πού ὑπάρχει ὄχι γιά νά σκεπασθεῖ ἀπό τό μόδιο, ἀλλά γιά νά τοποθετηθεῖ «ἐπί τήν λυχνίαν», πάνω στόν λυχνοστάτη, καί νά φωτίσει ὅλον τόν χῶρο. Πῶς ὑπάρχει αὐτό τό «Φῶς τό ἀληθινόν», τό ὁποῖο ἀναπαύει καί ἐπευλογεῖ; Ὑπάρχει βεβαίως ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πρέπει νά παραχθεῖ καί ἡ σπίθα πού θά ἀνάψει τή φλόγα καί ἀναφέρεται στά ἀνθρώπινα κατορθώματα.

Οἱ Ἅγιοι τῶν καιρῶν μας, ἄν καί ἔζησαν ὁσιακά στήν ἀφάνεια, ἀναδείχθηκαν ὡς τά πιό δυνατά πνευματικά φῶτα μέσα στή σύγχρονη ἀκοσμία. Φανέρωσαν σέ ἕναν κόσμο ἠθικῆς πενίας τή δύναμη τῆς ἀσκήσεως καί τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινώσεως. Χρειάζεται λοιπόν νά ἐμβαθύνουμε μέ ἀγάπη, προσοχή καί σοβαρότητα στή μελέτη τους.

Θά ἤθελα νά σᾶς συγχαρῶ, Σεβασμιώτατε, γιά τή μέριμνά σας στή διοργάνωση αὐτῆς τῆς ἰδιαίτερης Ἡμερίδος καί εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει πλουσίως τίς ἐργασίες της.


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα