ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἀναγορεύσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου Β΄ σέ ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης 17η Μαΐου 2018

17/5/2018

Ὑπάρχει ἀλληλουχία μεταξύ τῆς ἱστορίας πού ἄρχισε νά γράφεται ἀπό τόν Μέγα Ἀλέξανδρο καί τούτου πού βλέπουμε σήμερα νά γεννιέται στήν Ἀλεξάνδρεια καί νά ξεχύνεται στήν Ἀφρική. Μέ τή θεμελίωση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖ, διά τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστή Μάρκου, τό ἑλληνικό πνεῦμα συνάντησε τή διδασκαλία του στόν τόπο ὅπου ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶχε ἱδρύσει τή σημαντικότερη Ἀλεξάνδρειά του. Ἀπό αὐτή τήν σύζευξη γεννιέται ἕνας ἄλλος πολιτισμός καί ἕνας ἄλλος κόσμος, ἐξ ἴσου ρωμαλέος καί οὐσιαστικός. Πρόκειται γιά τήν προσφορά ἐκείνη πού συνιστᾶ ἔκφανση ἀλλά καί ἔκφραση ὑψηλοῦ ἤθους, πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ἀνιδιοτέλειας, βιωμένης χριστιανικῆς πίστης ἀλλά καί ἱστορικῆς παράδοσης.

Ὁ ἔνατος κατά σειρά Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τή Μεγαλόνησο Κρήτη, σειρά ἡ ὁποία ἔχει νά ἐπιδείξει μερικούς ἀπό τούς σημαντικότερους πνευματικούς ταγούς τῆς Ὀρθοδοξίας γενικότερα καί τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀλεξανδρέων εἰδικά, ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος, ἔχει χαρακτηρίσθει «Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης» καί αὐτή εἶναι παγκοσμίως ἡ αἴσθηση πού ὑπάρχει γιά τόν μεγάλο αὐτόν σύγχρονο Ἱεράρχη.

Οἱ Ἕλληνες ἔφυγαν στό μεγαλύτερο ποσοστό τους ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια. Ἐπέστρεψαν στή μητρόπολη ἤ κατευθύνθηκαν μακρύτερα, ἀναζητώντας νέους τόπους γιά νά ριζώσουν καί νά μεγαλουργήσουν. Ἡ Ἐκκλησία τους ὅμως παραμένει ἐκεῖ ὅπου τήν θεμελίωσε ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος. Ἐφ’ ὧ ἐτάχθη. Οἱ καιροί πού διερχόμαστε, καιροί στήν οὐσία ἀπνευμάτιστοι καί γι’ αὐτό κυρίως ἀπάνθρωποι, ζητοῦν νέους ἀνθρώπους νά κρατήσουν ἀναμμένη τή θράκα τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τῆς ἀγάπης ἐκείνων καί, πρό πάντων, νά κάνουν πράξη τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.

Ἀσφαλῶς οἱ ἀγνοοῦντες τή δραστηριότητα τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας θά ἐκπλαγοῦν ἄν ἐγκύψουν στή σύγχρονη ἔκταση καί δικτύωση τῶν ὀργανώσεων τῶν Μητροπόλεών του. Τεράστιας ἔκτασης ἐργασία ἐπιτελεῖται σιωπηρά ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς ἀφοσιωμένους στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς. Δυσκολίες ἀνυπέρβλητες καί προβλήματα κάθε εἴδους, σέ περιοχή τοῦ κόσμου μέ πολλές ἐλλείψεις καί ἀνάγκες, ὅπου ἡ ἀγάπη καί τό καθῆκον εἶναι τρόπος ζωῆς σέ ὅσους ἀποφασίσουν νά ζήσουν προσφέροντας. Ἀλλά εἶναι ἀπερίγραπτη ἡ ὀμορφιά πού ἐκπέμπουν τά ἔργα πού πραγματοποιοῦνται ἐκεῖ καί ὑπέρλαμπρο τό φῶς πού ξεχύνεται ἀπό τά πρόσωπα ὅσων γνωρίζουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Μέ πνευματικό ταγό ἕναν δοκιμασμένο ἱεράρχη, τόν Πατριάρχη Θεόδωρο. Ἡ ἱεραποστολική δράση του ἀλλά καί τό μειλίχιο τοῦ χαρακτῆρα του εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐμπιστοσύνης ὅλων τῶν Ἀφρικανῶν στό πρόσωπό του, ἀλλά καί τῶν Κοινοτήτων Ἑλλήνων καί Ἀράβων στήν Αἴγυπτο καί ὅλη τήν Ἀφρική.

Ἡ πορεία τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ Θεοδώρου συνιστᾶ ἀπαρχή ἑνός ἄλλου εἴδους μαραθωνίου στά βάθη τῆς Ἀφρικῆς καί ἀπό ἐκεῖ, μέ τό Φῶς καί τήν Ἀγάπη πού ἀποπνέει, στήν Οἰκουμένη. Μαραθώνιο εὐεργετικό γιά τούς ἀνθρώπους, πραγμάτωση τῆς Διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, μέ τόν ὁποῖο διαδίδει τό μήνυμα τῆς δύναμης τοῦ Σταυροῦ του καί ἀναλίσκεται μέ ἐνθουσιασμό καί ἀγάπη στή σωτηρία καί τόν φωτισμό ὁλοένα καί περισσότερων Ἀφρικανῶν.

Γιά τούς λόγους αὐτούς χαιρετίζουμε καί ἐπικροτοῦμε τήν ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νά ἀναγορεύσει τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρο ἐπίτιμο Διδάκτορα αὐτῆς, σέ ἀναγνώριση τῆς πολυετοῦς προσφορᾶς του στήν Ἐκκλησία τῶν Ἀλεξανδρέων καί περαιτέρω στήν Ἀφρική καί ἀπό ἐκεῖ στήν Οἰκουμένη.

Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα