ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα επί τη συμπληρώσει τεσσαρακονταετίας εν τη αρχιερωσύνη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. χρυσοστόμου Β` (Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2018)

25/2/2018

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελΦέ καί συλλειτουργέ κύριε Χρυσόστομε, χάρις εἴη τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Συγχαίροντες ἐγκαρδίως τῇ Ὑμετέρᾳ φίλῃ Μακαριότητι ἐπί τῷ εὐσήμῳ γεγονότι τῆς συμπληρώσεως τεσσαρακονταετίας ἐν τῇ Ἀρχιερωσύνῃ, ἐκφράζομεν Αὐτῇ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐξ ἀποφάσεως Συνοδικῆς, τήν πολλήν τῆς Ἐκκλησίας εὐαρέσκειαν διά τε τήν καθ' ὅλον τόν μακρόν τοῦτον ποιμαντορικόν δόλιχον μετά ζήλου καί προθυμίας πάντοτε ἀπό μέρους Αὐτῆς ἐξυπηρέτησιν τῶν τιμίων τῆς τῶν Κυπρίων νήσου καί Ἐκκλησίας συμφερόντων, καί τοῦ ἁγίου αὐτῆς σκοποῦ καί δι’ ὅσα κατ' αὐτόν ἐμόγησε καί εἰργάσατο ὑπέρ τῆς ἐν Κυρίῳ προκοπῆς, προόδου, παραμυθίας καί στηρίξεως εἰς καιρούς καί χρόνους δυσχειμέρους τοῦ τῇ συνέσει Αὐτῆς κατά καιρούς ἐμπιστευθέντος ὀρθοδόξου ποιμνίου καί παντός τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ.

Ἐνισχύοι καί κρατύνοι κατ' ἄμφω τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ὁ τοσοῦτον δαψιλῶς τήν προσπάθειαν Αὐτῆς εὐλογήσας καί εἰς τό μῆκος τοῦτο τῶν ἐτῶν καταντῆσαι ἀξιώσας Κύριος, πληθύνων τά ἔτη Αὐτῆς πρός συνέχισιν ἐπί ὅσον μήκιστον ἔτι τῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν Κυπρίων ἀγλαοκάρπου καί τιμίας διακονίας, Οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴη μεθ' ἡμῶν, πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Προηγούμενη σελίδα