ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός διά τό Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης μέ θέμα τήν προβολήν τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου, Ἐπισκόπου Λητῆς καί Ρεντίνης (Λητή, 26 Νοεμβρίου 2019)

26/11/2019

- Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννη,

- Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Θεωροῦμεν ἰδιαιτέραν τιμήν καί εὐλογίαν τόσον διά τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καί διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, τήν διοργάνωσιν ὑπό τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὑπό τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος», Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, τό ὁποῖον ἀφορᾶ εἰς τήν προβολήν τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου, ὅστις ἐχρημάτισεν Ἐπίσκοπος Λητῆς καί Ρεντίνης κατά τά ἔτη 1558 – 1574.

Ὁ Ἱερός Δαμασκηνός ὑπῆρξεν εἷς ἐκ τῶν λογιωτέρων καί πλέον ἐναρέτων Κληρικῶν τοῦ 16ου αἰῶνος. Διά δέ τῆς ἐκπληκτικῆς δράσεώς του, τοῦ ἀποστολικοῦ ἤθους του καί τῆς ἐγνωσμένης ἁγιότητός του κατέστη φάρος ἀειλαμπής· πρόσωπον φωτός· πατήρ καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ὅστις ἔργῳ καί λόγῳ, σοφαῖς συγγραφαῖς καί παραινέσεσιν ἐστήριξε τό χειμαζόμενον Γένος εἰς τούς καιρούς τῆς ζοφερᾶς δουλείας καί ἀνεφάνη ἐμψυχωτής, παρηγορητής καί, ἐν μιᾷ λέξει, ποιμήν ἀγαθός κατά τό πρότυπον τοῦ Ἀληθοῦς Ποιμένος καί Ἐπισκόπου τῶν ψυχῶν μας, Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διό καί ἐπί τῇ διοργανώσει τοῦ ὡς εἴρηται Συνεδρίου ἐκφράζομεν τήν χαράν καί τήν εὐαρέσκειαν ἡμῶν, καθότι τοιαῦτα συνέδρια συντελοῦσιν εἰς τήν παρουσίασιν ἡγιασμένων καί σοφῶν τῆς Ἐκκλησίας μας μορφῶν, ὅπως τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ, μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν ἐκ μέρους τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καλυτέραν προσέγγισιν τούτων.

Αὐτό ἐπιτυγχάνεται διά τῶν εἰσηγήσεων τῶν ἐκλεκτῶν εἰδικῶν Ἐπιστημόνων, οἵτινες, ἐν προκειμένῳ, θά ἀναφερθῶσι εἰς τάς πτυχάς τοῦ βίου καί τῆς πολυσχιδοῦς δράσεως τοῦ ἐπιφανοῦς Ἱεράρχου τῆς Λητῆς καί Ρεντίνης.

Ἐπί τούτοις ἐκφράζομεν ὁλοθύμως θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις πρός τόν φιλόκαλον, φιλάγιον καί λίαν ἡμῖν ἀγαπητόν ἀδελφόν καί συλλειτουργόν ἅγιον Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην, ὅστις τυγχάνει ὁ κατευθυντήριος νοῦς τοῦ ἐν λόγῳ Συνεδρίου.

Ὡσαύτως εὐλογοῦμεν πατρικῶς καί συγχαίρομεν ἀπό καρδίας τούς λοιπούς συνεργάτας αὐτοῦ, τούς διοργανωτάς, τούς Ἐλλογιμωτάτους Εἰσηγητάς καί ἅπαντας τούς μετέχοντας τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, εὐχόμενοι αἰσίαν ἔκβασιν τῶν ἐργασιῶν, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετά πάντων ὑμῶν, φωτίζουσα τάς τρίβους καί κατευθύνουσα τά βήματα ὑμῶν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί θεάρεστον.

Προηγούμενη σελίδα