ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός πρός τήν Συνάντησιν τῶν Ἐθνικῶν Διευθυντῶν διά τήν Ποιμαντικήν τῶν Μεταναστῶν ἐν Εὐρώπῃ τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐπισκοπικῶν Συνόδων (CCEE) (Ἀθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2019)

26/11/2019

Χαιρετίζω ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Συνάντηση τῶν Ἐθνικῶν Διευθυντῶν γιά τήν Ποιμαντική τῶν Μεταναστῶν ἐν Εὐρώπῃ τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐπισκοπικῶν Συνόδων, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται στήν ἱστορική πολιτεία τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου καρποφόρησε πλουσίως ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἀναδεικνύεται ἐμπράκτως μέσῳ τῆς Συναντήσεως αὐτῆς ἡ ἀξία τῆς συστρατεύσεως ὅλων μας, σέ μία χώρα ὑποδοχῆς πολυαρίθμων μεταναστῶν, ἡ ὁποία βίωσε καί ἐξακολουθεῖ νά βιώνει τήν τραγωδία τῆς προσφυγικῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως.
Πρό ὀλίγων ἐτῶν, σέ μία μείζονος σημασίας συνάντηση γιά τόν χριστιανικό κόσμο, ἑνώσαμε τίς φωνές μας στό νησί τῆς Λέσβου μέ τόν Ἁγιώτατο Πάπα Ρώμης καί τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη, προκειμένου νά ἀναδείξουμε ἐνώπιον τῆς διεθνοῦς κοινότητος τό μέγεθος τοῦ προβλήματος.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀγωνίζεται σέ συνεργασία μέ τήν Πολιτεία γιά τή στήριξη καί κοινωνική ἐνσωμάτωση τῶν μεταναστῶν σέ κάθε σημεῖο τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας μέ ὅλες τίς δομές καί τούς διαθέσιμους πόρους Της, ἀνθρώπινους καί ὑλικούς, εἰδικά τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Μεταναστῶν, Προσφύγων καί Παλιννοστούντων, τό Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων καί Μεταναστῶν - Οἰκουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων καί τήν Μ.Κ.Ο. «Ἀποστολή» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις μας δίδουν ἐξίσου ἰσχυρή μαρτυρία ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης. Γι’ αὐτό καί προσεύχομαι ὁ Θεός νά μᾶς χαρίζει δύναμη ὥστε νά συνεχίσουμε τόν καλόν ἀγώνα.

Στά πρόσωπα αὐτῶν τῶν πονεμένων ἀνθρώπων καί ἰδίως τῶν παιδιῶν, οἱ Ἕλληνες χριστιανοί ἀντικρίζουμε ἀνέκαθεν τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Καί μαρτυρία Χριστοῦ δίδουμε ὅσο προσπαθοῦμε νά ἐπουλώσουμε τίς χαίνουσες πληγές τους. Χάριν αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν οἱ δομές τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὀργανισμοί Της, τά ἱδρύματά Της.

Εἶναι, συνεπῶς, ἰδιαίτερα καίριο καί οὐσιῶδες τό θέμα στό ὁποῖο ἀναμένεται νά ἐπικεντρωθεῖ ἡ παροῦσα Συνάντησις, «Ἡ τοπική κοινότης ὡς πρότυπον φιλοξενίας καί κοινωνικῆς ἐντάξεως ἐν Εὐρώπῃ». Ὁ λαός μας συνδέθηκε ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέ τή φιλοξενία, στήν ἔννοια τῆς ὁποίας προσέδωσε εἰδική ἱερότητα. Προπάντων ὅμως, τό ὀρθόδοξο χριστιανικό ἦθος ἀποτελεῖ διαχρονικό βιωματικό στοιχεῖο τοῦ πολιτισμοῦ του. Ὁ λαός μας, μολονότι γεμάτος κοινωνικές καί οἰκονομικές πληγές, ἐπιδεικνύει τή σοφία του ἀπομονώνοντας τίς ἀκραῖες ξενοφοβικές φωνές.

Τό Εὐαγγέλιο ἀναγγέλλει ἐκ βαθέων ὅτι «ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με» (Ματθ. 25, 35) καί ὅτι τά δεινά δέν ἔχουν τόν τελευταῖο λόγο, ἀλλά ἡ παντοδύναμη ἀγάπη καί χάρις τοῦ Θεοῦ ἀνασταίνει τόν ἄνθρωπο μέσα ἀπό τίς δοκιμασίες τῆς ἱστορίας. Μέ γνώμονα τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μας καί τή δυναμική της ἐλπίδας πού αὐτή κομίζει στό ραγδαῖα μεταβαλλόμενο περιβάλλον τῆς ἐποχῆς μας, ἡ Ἐκκλησία μας πορεύεται μέ στόχευση τήν ἀπροϋπόθετη ἀγάπη, ὥστε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νά γίνεται ἔμπρακτο στήριγμα στήν καθημερινότητα κάθε ἀνθρώπου.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις θά ἤθελα νά χαιρετίσω ἐν Χριστῷ τούς ἐκλεκτούς συντελεστές καί συμμετέχοντες σέ αὐτή τήν πολύτιμη Συνάντηση καί, ἀναμένων μέ ἐνδιαφέρον τά πορίσματά της, εὔχομαι ὁ Θεός νά εὐλογήσει πλουσίως τίς ἐργασίες της ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς διακονίας μας πρός τόν σύγχρονο δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο.


Μετ’ ἐγκαρδίων εὐχῶν

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος

Προηγούμενη σελίδα