ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Προσφώνησις στήν ἐτήσια κοινή Σύσκεψη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν πρός τιμήν τῆς σεπτῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Φωτίου (Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 6η Φεβρουαρίου 2019)

6/2/2019

Σεβασμιώτατοι,
Πανιερώτατε
καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Κοσμήτορες,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Πρόεδροι καί Καθηγητές
τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τιμᾶ σήμερον τήν σεπτή μνήμη τοῦ Μεγάλου Φωτίου, κλεινοῦ προστάτου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. Ἀναζητεῖ στό πρόσωπο καί τό ἔργο του ἔμπνευση καί φωτισμό, προβάλλουσα αὐτόν ὡς πρότυπο ἐκκλησιαστικῆς διακονίας.

Ὁ μαθητής του, Ἀρέθας Καισαρείας, τόν χαρακτηρίζει «ἱερόν μέν τό γένος, ἱερώτατον δέ τήν σοφίαν, ὅση τε θεία καί ὅση τῆς κατ’ ἀνθρώποις λογίζεται». Θαυμαστή ἐν τῷ μεγαλείω αὐτῆς προσωπικότης, ἐνεφύσησε νέα καί ἰσχυρά πνοή στήν παγκόσμια Ἱστορία καί εὑρέθη νά προσωποποιεῖ τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας, συνδέοντάς μας, εἰς τύπον Χριστοῦ, μέ τίς σεμνότερες καί πολυτιμότερες ἀρετές.

Ὁ μεγαλόπνοος Πατριάρχης ἀποτελεῖ μοναδικό παράδειγμα Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος συνεδύαζε τήν ὑπερέχουσα παιδεία μέ τήν ταπεινή βιοτή, τόν ἀποστολικό ζῆλο μέ τή θυσιαστική αὐταπάρνηση, τήν ἐπιδίωξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐστάθειας μέ τήν ἀποστασιοποίηση ἀπό τά κοσμικά.

Τό δεσπόζον ἱστορικό ἔργο τοῦ Μεγάλου Φωτίου μᾶς ὁδηγεῖ ὁμοίως νά ἐντρυφήσουμε στόν ἀθόρυβο καί ἀτάραχο κόσμο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἐντός ὅσων, κατά τούς λόγους τοῦ ἰδίου, «λεπτύνουν τή διάνοια», «ἰχνεύουν τό ἀληθές» καί «ἰθύνουν τόν νοῦ πρός τήν εὐσέβεια». Μᾶς ἀποκαλύπτει τούς καρπούς μιᾶς βαθείας βιωματικῆς καταφάσεως πρός τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ὅπως καί τῆς φιλίας τῆς σοφίας στήν ποιμαντική πράξη. Συγχρόνως, προσφέρει «εἰς γενεάς καί γενεάς» Ὀρθοδόξων τόν πλοῦτο μιᾶς διαρκοῦς ἐμπειρίας σπουδῆς στήν θεοφιλῆ ζωή, τόν χῶρο τῶν ἐνεργειῶν καί τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ πανεπιστήμων Φώτιος φωτίζει τήν ὁδό τῆς ἀμώμου γνώσεως, ἡ ὁποία, ὡς δῶρον Θεοῦ, ἀναβιβάζει τόν ἄνθρωπο πρός τά ὑψηλότερα καί θεοειδέστερα.

Γιά τοῦτο καί τό πεδίο τῆς ἔρευνας τῆς ἁγίας βιοτῆς καί τῶν συγγραμμάτων του παραμένει πλῆρες θησαυρῶν πνευματικῶν. Μεταδίδει ἐπίσης ἕνα ἀναλλοίωτο καί ἀκμαῖο μήνυμα ἐλπίδος, μίαν ἐνδυναμοῦσα ὑπόμνηση πρός ἡμᾶς τούς συγχρόνους, στερεωμένη στίς ἀλήθειες τῆς πίστεως καί τήν χάριν τῆς ἁγιότητος, στό ἦθος τοῦ σταυροῦ καί τήν κένωση τῆς προσφορᾶς.

Δι’ αὐτῶν τῶν σκέψεων καλῶ στό βῆμα τόν ὁρισθέντα Εἰσηγητή στήν παροῦσα σύσκεψη, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Βασίλειο Καλλιακμάνη, Καθηγητή τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος πρόκειται νά παρουσιάσει τήν σχετική πρός τήν ἀγομένη ἑορτή εἰσήγηση μέ θέμα: «Ὁ κενωτικός χαρακτήρας τῆς Ἱερωσύνης καί ὁ Ἱερός Φώτιος».

Προηγούμενη σελίδα