ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα ἐπί τοῖς Θυρανοιξίοις τοῦ ἐν Καΐρῳ ἀνακαινισθέντος ἱστορικοῦ κοινοτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης (Κάϊρον, 27 Σεπτεμβρίου 2019)

27/9/2019

Μακαριώτατε καί Θειότατε Πάπα καί Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας καί Πάσης Ἀφρικῆς, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Θ ε ό δ ω ρ ε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμμετέχει μετά βαθείας ἐν Κυρίῳ χαρᾶς στήν εὐφρόσυνη στιγμή τῶν Θυρανοιξίων τοῦ ἀνακαινισθέντος ἱστορικοῦ κοινοτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καΐρου, ἐπ’ εὐλογίαις τῶν ὁποίων πλουτίζεται μέ ἕνα ἀκόμη θαυμάσιο ἔργο ἡ ἤδη λαμπρά πολυετής διακονία Σας. Ὁ ἀνακαινισθείς περικαλλής οἶκος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος παραδίδεται διά τῶν τιμίων χειρῶν Σας στήν πνευματική ζωή αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἐπανίσταται ὡς θεμέλιον ἐλπίδος στόν δρόμο τῆς πίστεως καί τῆς ἀρετῆς, κιβωτός ἱερῶν παραδόσεων, σύμβολον ἀνατάσεως καί διηνεκές τεκμήριο τῆς εὐσεβοῦς δράσεως καί προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀλεξανδρέων καί τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος ἐν Αἰγύπτῳ.

Ὡς καλῶς γνωρίζετε, διό καί πιστῶς ἐφαρμόζετε, Μακαριώτατε, τό ἔργο μας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἶναι πρωτίστως εὐεργετικό καί οἰκοδομητικό. Ἀντιπροσωπεύει τήν ἀγάπη μας πρός τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐπιστηρίζει καί σκεπάζει ὅλα τά μέλη Της, συνεχῶς ἐδῶ καί αἰῶνες, καί πρό πάντων μητρικῶς τά ἀνατρέφει «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου», ὡς καί ἡ βασιλομήτωρ Ἁγία Ἑλένη ἔπραξε διά τόν υἱόν Αὐτῆς.
Εὐχαριστοῦμε τόν Οὐράνιο τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα, ὁ Ὁποῖος Σᾶς ἔταξε στόν Πατριαρχικό Θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας καί Σᾶς κατέστησε ἐμπνευστή πολλῶν, καί ἐπιθυμοῦμε νά συγχαροῦμε ἐξ ὀνόματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόσο τήν Μακαριότητά Σας, ὅσο καί τούς ἐκλεκτούς συντελεστές καί συναρωγούς Σας σέ αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖον ἐντάσσεται στήν διαχρονική εὐεργετική δράση τῶν Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων.
Πρόκειται γιά ἔκφανση ἤθους ὑψηλοῦ καί καρπό βιωμένης πίστεως, ἡ ὁποία δίδει φωνή στά μνημεῖα καί ἀνιχνεύεται εὐρύτατα τόσο στήν Αἴγυπτο ὅσο καί στήν πατρίδα μας.

Ἐκφράζω διάπυρον τήν εὐχήν, ὁ ἀνακαινισθείς Ναός νά διαφυλαχθεῖ διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀκλόνητος και ἀκμαῖος εἰς τούς αἰῶνας, πρός σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων καί ὕμνον τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Εὔχομαι ἡ παρουσία καί προσφορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Αἴγυπτο καί σέ ὅλη τήν ἀφρικανική Ἤπειρο νά παραμείνει ὁμοίως φωτοφόρος ὅπως καί σήμερα, καί νά διαλάμψει καί μέσα ἀπό τοῦτον τόν ἱστορικό Ναό ὡς ἀνεξάλειπτο θησαύρισμα εὐλογίας καί ἁγιάσματος, συνοδευόμενο ἀπό πολλά ἀκόμη σωτήρια ἔργα, τά ὁποῖα θά κοσμήσουν καί θά ἐμπλουτίσουν τήν σύγχρονη μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας.

Προηγούμενη σελίδα