ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός κατὰ τὴν τελετή ὑποδοχῆς τῶν πρωτοετῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

3/12/2020

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὡς πνευματικός σας Πατέρας καὶ Ποιμενάρχης, χαιρετίζω τὴν εἰσαγωγή σας στὴν Σχολὴ τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης τῆς Θεολογίας κατὰ τὸ τρέχον ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2020 – 2021. Σᾶς καλωσορίζω σὲ αὐτὴν, εὐχόμενος κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πολύτιμων σπουδῶν σας νὰ ἐντρυφήσετε στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀλήθεια, ἡ ὁποία ἐμπερικλείεται στὰ ἱερὰ συγγράμματα καὶ ἀντανακλᾶ τὸ ἀπαύγασμα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, δηλαδὴ τὴν ἔννοια τῆς ἀμφίδρομης ἀγάπης μεταξὺ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου.

Κατ’ ἀρχάς, δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας τῆς συμπληρώσεως, κατὰ τὴν φετινὴ χρονιά, ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἄξιος παιδαγωγὸς καὶ διδάσκαλος τῶν νέων, τόνιζε ὅτι «θρησκεία χωρὶς παιδεία ὁδηγεῖ σὲ δεισιδαιμονία, ἐνῶ παιδεία χωρὶς θρησκεία στὴν ἀσέβεια καὶ τὴν ἀθεΐα», εὔχομαι ἡ Χάρις Αὐτοῦ νὰ φωτίζει ὡς φάρος τηλαυγὴς τὶς νεανικὲς ψυχές σας καὶ νὰ λαμπρύνει τὸ πνεῦμα σας μὲ πολύτιμες θεολογικὲς γνώσεις καὶ ὑψηλὲς ἀξίες.
Σκοπὸς εἶναι τόσο κατὰ τὴν διάρκεια τῶν σπουδῶν σας, ὅσο καὶ μετὰ τὸ πέρας αὐτῶν, νὰ ἔχετε σφυρηλατήσει ἀκέραιες καὶ συγκροτημένες προσωπικότητες, ἕτοιμες νὰ ἀποδείξουν ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς θεολογικῆς προσεγγίσεως ὅτι ἡ ἐπιτυχία στὸν στίβο τῆς ζωῆς δὲν ἔγκειται στὴν ἐπίπλαστη κοινωνικὴ ἀποδοχή, τὴν φιλαυτία καὶ τὸν ὑλικὸ εὐδαιμονισμό, ἀλλὰ στὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν ἀνιδιοτελῆ διακονία, τὴν κατάκτηση θρησκευτικῆς ἀγωγῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς παιδείας, καθὼς καὶ στὴν διὰ βίου ἄσκηση τῆς ἀρετῆς.

Ἀφουγκραζόμενος τοὺς παλμοὺς τῆς σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, στὴν ὁποία προσετέθη, πέραν τῆς ὑφισταμένης ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἡ ἐπισυμβᾶσα κατὰ τὸ παρὸν ἔτος πανδημικὴ ὑγειονομικὴ κρίση, ἀποτελῶντας γιὰ πολλοὺς ἔρεισμα ἀμφισβητήσεως καὶ καχυποψίας, κατανοῶ πλήρως τὶς ἀνησυχίες καὶ τοὺς προβληματισμούς σας. Συγχρόνως, ὅμως, ἐκφράζω τὴν βαθειὰ πίστη μου ὅτι, ὡς συνειδητοποιημένοι θεράποντες τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης, θὰ προσπαθήσετε νὰ ἀλλάξετε τὸν κόσμο καὶ νὰ διορθώσετε τὰ κακῶς κείμενα, γεφυρώνοντας τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὶς γενεὲς καὶ γενόμενοι ἄξιοι μεταλαμπαδευτὲς τῆς Ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν ἱερῶν διδαχῶν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, μὲ σκοπὸ νὰ βοηθήσετε τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἀφοῦ ἐνστερνισθεῖ τὸν θεῖο λόγο, νὰ ἀπαγκριστρωθεῖ ἀπὸ τὸ πνευματικὸ τέλμα στὸ ὁποῖο ἔχει περιέλθει.

Ἀγαπητοί μου φοιτητές,

Ἐπιτρέψτε μου νὰ θεωρῶ ἐκ προοιμίου εὐλογημένη τὴν εἴσοδό σας σὲ αὐτὴν τὴν Σχολὴ διότι, ἐὰν προσεγγίσει κανεὶς τὴν θεολογικὴ ἐπιστήμη διαθεματικὰ, θὰ διαπιστώσει ὅτι ἡ γνώση αὐτῆς σᾶς καθιστᾶ ἰδανικοὺς ἀγωνιστὲς γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητας καὶ ἐν γένει γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἱκανοὺς κριτὲς τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐπιστημονικῆς ἠθικῆς καὶ τῆς βιοηθικῆς, ἀλλὰ καὶ πολύτιμους ἀρωγοὺς στὸν τομέα τοῦ ἐθελοντισμοῦ, τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ προσφορᾶς καὶ κάθε ἱεραποστολικοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖο θὰ διατρανώνει τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ θὰ μεταφέρει τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι στὸ σπουδαῖο αὐτὸ ξεκίνημα, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε προσπάθεια εἴτε ὡς φοιτητὲς εἴτε ὡς πτυχιοῦχοι, θὰ εἶμαι στὸ πλευρό σας τόσο προσευχόμενος, ὅσο καὶ ὑποστηρίζοντας τὰ ζητήματα τῆς ἐπαγγελματικῆς σας πορείας, στὸν βαθμὸ κατὰ τὸν ὁποῖον ἅπτονται τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως.

Ἀγαπητὰ μου τέκνα,

Εὐελπιστῶ ὅτι θὰ ἀξιωθεῖτε νὰ διάγετε τὰ ἀκαδημαϊκά σας ἔτη ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς παρούσης ὑγειονομικῆς κρίσεως, μὲ συνεπικούρους καὶ ἐμπνευστὲς τοὺς καθηγητές σας, σὲ ἕνα περιβάλλον δημιουργικότητας, προόδου καὶ ἀλληλεπιδράσεως, στὸ πλαίσιο μιᾶς διεπιστημονικῆς κοινότητος νέων, οἱ ὁποῖοι θὰ προασπίζετε μὲ ἐφόδιο τὴν γνώση τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας.

Σᾶς εὔχομαι ἐποικοδομητικὲς καὶ καλλίκαρπες σπουδὲς καὶ καλὴ σταδιοδρομία! Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Προηγούμενη σελίδα