ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Προσφώνηση Μακαριωτάτου εἰς τήν Θεολογικήν καί Ἁγιολογικήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης (28ῃ Φεβρουαρίου 2020)

28/2/2020

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννη,

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί καί κυρίαι Καθηγήτριαι,

Ἀγαπητοί Σύνεδροι,

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πάνυ ἡδέως χαιρετίζει καί εὐλογεῖ τήν παροῦσαν Θεολογικήν καί Ἁγιολογικήν Ἡμερίδα, ἡ ὁποία λαμβάνει χώραν εἰς τήν φιλόξενον καί συνεκλεκτήν (Α΄ Πέτρ. 5, 13) Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἔχουσα ὡς κεντρικόν θέμα αὐτῆς τήν Ἐκκλησίαν ἐν σχέσει καί ἀναφορᾷ πρός τά σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

Ἡ προμνησθεῖσα Ἡμερίς διοργανοῦται, πρωτοβουλίᾳ τοῦ λίαν ἡμῖν ἀγαπητοῦ, περισπουδάστου καί ὀτρηροῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, Ἁγίου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος», τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τό θέμα τῆς ἐν λόγῳ Ἡμερίδος, οἴκοθεν νοεῖται ὅτι ἔχει καθοριστικήν σημασίαν δι’ αὐτόν τοῦτον τόν ἄνθρωπον καί πρώτιστα διά τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν, ἡ Ὁποία καλεῖται σήμερον, μᾶλλον ἤπερ ἄλλοτε, ὅπως ἐξαγγέλλῃ, ἐν συνέσει καί σοφίᾳ πολλῇ, τήν φωτίζουσαν καί ἁγιάζουσαν πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως Ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ, διακηρύττουσα, ἔργοις καί λόγοις, τόν Εὐαγγελικόν καί Ἀποστολικόν τρόπον ζωῆς καί προτρέπουσα εἰς τήν καλλιέργειαν τῶν κατ’ ἐξοχήν χριστιανικῶν ἀρετῶν τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Σοφίας, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Αὗται, ἐάν ἐφηρμόζοντο εἰς τόν καθ’ ἡμέραν βίον τῶν ἀνθρώπων, θά συνετέλουν, φυσικῷ τῷ τρόπῳ, εἰς τήν ἐπίλυσιν πλείστων ὅσων κοινωνικῶν προβλημάτων, παλαιῶν τε καί συγχρόνων, ὅπως αἱ κοινωνικαί ἀνισότητες, ἡ ἀδικία, ἡ βία, ἡ ἀνεργία, ἡ ἐκμετάλλευσις τοῦ συνανθρώπου, ἡ πτωχεία, ἡ ἀδιαφορία, ἡ ὑποτίμησις τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας, ἡ κατάχρησις τῶν μέσων ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας.

Ἡ Ἐκκλησία βεβαίως, ὡς ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἁγιοπνευματικῆς φύσεως τῆς λειτουργίας Αὐτῆς δέν ἔχει, ὅπως ἡ ἐγκόσμιος ἐξουσία, τό δικαίωμα νά ἐπιβάλῃ ἄνευ τῆς ἐλευθέρας συγκαταθέσεως τοῦ ἀνθρώπου, τό ὀρθόν, τό δέον καί ἐπωφελές διά τήν ἐπίλυσιν κοινωνικῶν προβλημάτων. Ἡ Ἐκκλησία δέν νομοθετεῖ, δέν διατάσσει, οὐδέ ἀντικαθιστᾶ τήν κρατικήν κοινωνικήν μέριμναν, ἡ ὁποία ὀφείλει νά διέπῃ μίαν εὐνομουμένην πολιτείαν.

Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δύναται, ὅσον οὐδείς ἄλλος, νά ὁμιλῇ εἰς τά ἐνδότερα τῆς ἀνθρωπίνης συνειδήσεως, ἀφυπνίζουσα καί ἐμπνέουσα ταύτην εἰς ἔργα καλά καί εὐάρεστα Θεῷ καί ἀνθρώποις. Ἡ Ἐκκλησία δύναται νά μεταμορφώνῃ τόν κόσμον εἰς ἀπείκασμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐξαγιάζουσα τοῦτον διά τῆς πνευματικῆς Της δυνάμεως καί Χάριτος.

Τήν ἀλήθειαν ταύτην διαπιστοῦμεν καί ψηλαφῶμεν εἰς τούς βίους τῶν Ἁγίων μας, οἱ ὁποῖοι μέ ὅλας των τάς δυνάμεις συνήργουν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης καί οὕτω, Θεοῦ συνεργοῦντος, συνέβαλλον εἰς τήν διευθέτησιν κοινωνικῶν προβλημάτων, γεγονός τό ὁποῖον ἐπαναλαμβάνεται καί εἰς τάς ἡμέρας μας. Πόσοι ἄνθρωποι, ἀναρίθμητοι τῷ ὄντι, ἐνεπνεύσθησαν ὑπό τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λόγου καί ἤκουσαν τῆς φωνῆς τῆς Μητρός των Ἐκκλησίας, γενόμενοι οὕτω ἐν ἐλευθερίᾳ πολύτιμοι συνεργοί Αὐτῆς εἰς τό κοπιῶδες καί περίπλοκον θέμα τῆς ἐπιλύσεως κοινωνικῶν προβλημάτων παντοίας φύσεως; Μή ἀπογοητευώμεθα ἀδελφοί! «Μικρά ζύμη ὅλον τό φύραμα ζυμοῖ» (Α΄ Κορ. 5, 6).

Κατακλείοντες τόν χαιρετισμόν ἡμῶν, ἐκφράζομεν τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον ἡμῶν πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην, τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας αὐτοῦ καί τούς ἀγαπητούς Ἐλλογιμωτάτους συνδιοργανωτάς τῆς παρούσης Θεολογικῆς καί Ἁγιολογικῆς Ἡμερίδος, εὐχόμενοι ἐκ μέσης καρδίας αἰσίαν, ὠφέλιμον καί γόνιμον τήν διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς. Ἡ Χάρις καί τό ἔλεος τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν εἴησαν μετά πάντων Ὑμῶν.

Προηγούμενη σελίδα