ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Προσφώνησις Μακαριωτάτου εν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ τῆς Ἑλλάδος κατά τό ἐπίσημον Γεῦμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (8ῃ Μαρτίου 2020)

8/3/2020

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Ἰδού καί ἐφέτος, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀνταπεκρίθημεν μετά μεγίστης χαρᾶς εἰς τήν ἰδιαιτέρως τιμητικήν πρόσκλησιν τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς ἡμῖν Ἐξοχότητος πρός τήν ἡμετέραν Μετριότητα καί τούς περί ἡμᾶς Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς, καί εὑρισκόμεθα ἐπί τῷ αὐτῷ εἰς τόν ἱστορικόν τοῦτον χῶρον τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου.

Εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας διά τήν δοχήν, τήν τιμήν καί τήν ἀγάπην, μέ τάς ὁποίας δαψιλῶς περιβάλλει ἡ Ἐξοχότης Σας τήν Ἱεράν Σύνοδον καί τόν Πρόεδρον Αὐτῆς.

Εὐχαριστοῦμεν καί διά τήν εὐγενῆ παράθεσιν τοῦ ἔκπαλαι καθιερωμένου ἑορτίου Γεύματος, διά τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται ὁ ἄρρηκτος σύνδεσμος τῆς ἱστορικῆς ἑνότητος καί τῆς φιλαλληλίας μεταξύ τῶν δύο κορυφαίων θεσμῶν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, ἤτοι τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τήν προηγηθεῖσαν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν εὐλογήσαμεν τό Ἅγιον Ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὡμολογήσαμεν τήν ἀφοσίωσίν μας εἰς τήν ἀποστολικήν Πίστιν, τήν ὁποίαν παρελάβομεν ὑπό τῶν αὐτοπτῶν τοῦ Λόγου καί τῶν θεοφόρων τῆς Ἐκκλησίας Πατέρων, καί μετέσχομεν τοῦ Ἄρτου τῆς Ζωῆς καί τοῦ Ποτηρίου τῆς Ἀθανασίας, δηλονότι τοῦ ὑπερφυοῦς μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Εὐγνωμόνως δέ ἀνεμνήσθημεν τῆς θυσίας καί τῶν ἀγώνων τούς ὁποίους κατέβαλε ἡ Ἐκκλησία διά τήν διατήρησιν τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τοῦ ἀκραιφνοῦς ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους καί φρονήματος, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐν Χριστῷ μεταμορφώσεως καί σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, «ὡς κληρονομίαν ἄφθαρτον καί ἀμίαντον καί ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς» .

Τό ἑορτολογικόν καί ἱστορικόν περιεχόμενον τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ἐξαντλεῖται βεβαίως εἰς κενάς θριαμβολογίας, οὔτε ἀφορᾷ μόνον εἰς τό παρελθόν, ἀφοῦ ὅ,τι κυρίως ὀνομάζομεν ἱστορικόν γεγονός εὑρίσκεται εἰς θετικήν ἤ ἀρνητικήν σχέσιν ἐπιδράσεως πρός τό παρόν. Τρόπον τινά τό παρελθόν ἐνσωματώνεται διαρκῶς μέσα εἰς τό παρόν καί εἰς τό μέλλον.

Ὡς ἐκ τούτου κάθε ἔθνος, καί ἰδιαιτέρως τό ἡμέτερον, ὀφείλει νά ἰχνεύῃ τό ἱστορικόν του παρελθόν ὥστε δι’ αὐτῆς τῆς ἀναζητήσεως νά ἐπαναλαμβάνῃ τό μεγαλεῖον του ἤ νά ἀποφεύγῃ τόν ὄλεθρόν του. Συνεπῶς ἡ καλλιέργεια τῆς ἱστορικῆς μνήμης ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς τήν αὐτοσυνειδησίαν, τήν διατήρησιν τῆς ἐθνικῆς του φυσιογνωμίας, τόν σεβασμόν πρός τόν ἄνθρωπον, τήν κοινωνικήν εἰρήνην καί δικαιοσύνην, τήν ἀποδοχήν καί ἀξιοποίησιν τῆς παραδόσεως καί τῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν, τήν διάκρισιν μεταξύ τοῦ ἀληθοῦς καί τοῦ κιβδήλου, τήν βίωσιν τῆς ἀληθοῦς ἐλευθερίας. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, αὕτη κατανοεῖ τά ἱστορικά σωτηριώδη γεγονότα τῆς περί ἡμᾶς οἰκονομίας καί συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἤτοι τήν Ἐνανθρώπησιν, τήν Σταύρωσιν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνον ὡς συμβάντα τοῦ ἀπωτέρου παρελθόντος, ἀλλ’ ὡς λυτρωτικά γεγονότα τά ὁποῖα ἐκτείνονται εἰς τό παρόν καί εἰς τό μέλλον, εἰς τήν αἰωνιότητα. Δηλαδή ἡ Ἐκκλησία βιώνει τόν χρόνον λειτουργικῶς, εὐχαριστιακῶς, ἀδιαστάτως, ὡς ἕνα αἰώνιον παρόν, διά τοῦ ὁποίου γονιμοποιεῖται ἐν Χριστῷ τό «σήμερον» καί νοηματοδοτεῖται ἡ ζωή καί ἡ ὕπαρξις τοῦ ἀνθρώπου. Διά τῆς θυσίας καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος καθίσταται «κοινωνός θείας φύσεως» .

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τήν σημερινήν συνεστίασιν ἅπαντες οἱ δαιτημόνες εἴμεθα ἰδιαιτέρως συγκεκινημένοι, καθότι αὕτη συμπίπτει μέ τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς θητείας Σας εἰς τόν Προεδρικόν θῶκον καί τήν διαδοχήν Σας ὑπό τῆς νέας Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, Ἐξοχωτάτης Κυρίας Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου. Ἐν εἰλικρινείᾳ καί αἰσθήμασι εὐγνωμοσύνης καί ἄκρας ὑπολήψεως ἀπεριφράστως ὁμολογοῦμεν τήν εὐαρέσκειαν τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν Ἐξοχότητά Σας διά τήν καλήν μας συνεργασίαν εἰς θέματα ἀφορῶντα ἐν γένει εἰς τήν πρόοδον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὡσαύτως, ἀναγνωρίζομεν τήν συνετήν στάσιν Σας ἔναντι ποικίλων κοινωνικῶν καί πολιτικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα, κατά τήν διάρκειαν τῆς εὐδοκίμου θητείας Σας, ἀντιμετωπίσατε λίαν ἐπιτυχῶς.

Παρομοίως εὐχαριστοῦμεν διά τήν σθεναράν ἐκ μέρους Σας ὑποστήριξιν τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας καί ἐγκαρδίως συγχαίρομεν Ὑμῖν διά τήν ἐγνωσμένην ἀφοσίωσιν καί εὐλάβειάν Σας πρός αὐτόν τοῦτον τόν ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος συγκροτούμενον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν φιλοπατρίαν Σας καί τήν προάσπισιν τῶν Ἐθνικῶν θεμάτων τῆς Πατρίδος ἡμῶν.

Ἐγείροντες τό ποτήριον τοῦτο, εὐχόμεθα ὁλοψύχως εἰς τήν Ἐξοχότητά Σας, ὅπως ὁ Δοτήρ παντός ἀγαθοῦ παρέχῃ Ὑμῖν ὑγιείαν ἀκλόνητον, δύναμιν ἐξ ὕψους καί πᾶσαν ἄλλην δωρημάτων τελείων δαψίλειαν.

Εἰς ἀνάμνησιν δέ ἀγαθήν τῆς παρούσης ἡμέρας δεχθῆτε παρακαλοῦμεν τήν ἱεράν ταύτην εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, κηρύττοντος εἰς τούς Ἀθηναίους ἀπό τοῦ Ἀρείου Πάγου τόν ἀποκαλυφθέντα ἡμῖν «Ἄγνωστον Θεόν» ἐν τῷ προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πολλά τά ἔτη Σας!

Προηγούμενη σελίδα