ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα Μακαριωτάτου εἰς τό Α΄ Διεθνές Διαδικτυακόν καί Διεπιστημονικόν Συνέδριον διά τήν Ὁδικήν Ἀσφάλειαν ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Κοινωνία τῆς Κυκλοφορίας» (29ῃ καί 30ῇ Μαΐου 2020)

29/5/2020

Ἀξιότιμε κ. Νικόλαε Λουπάκη,

Ἐκπρόσωπε τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Α΄ Διεθνοῦς Διαδικτυακοῦ καί Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου διά τήν Ὁδικήν Ἀσφάλειαν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Κοινωνία τῆς Κυκλοφορίας»,

Χριστός Ἀνέστη !

Μετ’ ἰδιαιτέρας χαρᾶς ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σᾶς ἀπευθύνει ἐγκαρδίους συγχαρητηρίους εὐχάς καί πασχαλίους προσρήσεις ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ πραγματοποιηθησομένου, τήν 29ην καί 30ήν τρέχοντος μηνός, Α΄ Διεθνοῦς Διαδικτυακοῦ καί Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου διά τήν Ὁδικήν Ἀσφάλειαν.

Χαιρόμεθα, ὡσαύτως, πληροφορούμενοι ὅτι τό ἐν λόγῳ Συνέδριον διοργανοῦται ὑπό τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἐκπαιδευτῶν Ὁδηγήσεως καί Κυκλοφοριακῆς Ἀγωγῆς (ΠΣΕΟ), ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος (ΤΕΕ), τῆς Μονάδος Βιωσίμου Κινητικότητος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), τοῦ Ἐργαστηρίου Ἀνανεωσίμων καί Βιωσίμων Ἐνεργειακῶν Συστημάτων τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC), τοῦ Ἰνστιτούτου Βιωσίμου Κινητικότητος καί Δικτύων Μεταφορῶν (Ι.ΜΕΤ.), τῶν Προτύπων Σχολῶν «Ζωγράφος» (ZdrA) καί τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑνώσεως διά τήν Προώθησιν τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Ἡ συνδιοργάνωσις αὐτοῦ ὑπό τόσων σημαντικῶν Φορέων τῆς Ἐπιστημονικῆς Κοινότητος τῆς Πατρίδος ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται ἐπιτυχῶς καί εἰς τό ἀντικείμενον τοῦ Συνεδρίου, ἔχομεν τήν βεβαιότητα ὅτι θά συμβάλῃ, κατά τόν ἀρτιώτερον τρόπον, εἰς τήν διεξαγωγήν πολυτίμων συμπερασμάτων καί εἰς τήν λῆψιν δυναμικῶν ἀποφάσεων, ἀναφορικῶς πρός τά θέματα τῆς ὁδικῆς ἀσφαλείας εἰς τήν χώραν μας, τοῦ ἐντοπισμοῦ ὑπαρχόντων καί τῆς ἀνιχνεύσεως μελλοντικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα σχετίζονται μέ τήν κυκλοφορίαν πεζῶν καί ὀχημάτων, ὑπό τό πρῖσμα τῆς χρήσεως νέων τεχνολογιῶν καί, βεβαίως, τῆς προωθήσεως καί ἀξιοποιήσεως τῶν στρατηγικῶν Βιωσίμου Κινητικότητος κ.ἄ.

Ἀγαπητοί, ὁ τίτλος τοῦ Α΄ τούτου Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἡ Κοινωνία τῆς Κυκλοφορίας» δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι ἔχει διττήν σημασίαν. Ἀφ’ ἑνός ἀφορᾷ εἰς τήν ἐκπαίδευσιν, τήν προσοχήν, τήν ἀγωγήν, τήν ὑπευθυνότητα τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν εἰς τό ζωτικῆς σημασίας θέμα τῆς, ἐν γένει, κυκλοφορίας αὐτῶν καί, ἀφ’ ἑτέρου, εἰς τήν προσπάθειαν, τήν ἐπιστημονικήν ἀρωγήν, εὐσυνειδησίαν καί κατάρτισιν καί τήν ἀξιοποίησιν παντός προσφόρου μέσου ὑπό τῆς κοινωνίας τῶν εἰδικῶν, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς βελτιώσεως τῶν συνθηκῶν κυκλοφορίας καί τῆς, ὅσον τό δυνατόν, ἀποφυγῆς τροχαίων ἀτυχημάτων, οἰκολογικῶν ρύπων καί ἄλλων κινδύνων, οἱ ὁποῖοι ἐγκυμονοῦν ἐκ τῆς πλημμελοῦς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ μεγάλου δώρου, τῆς δυνατότητος τῆς κυκλοφορίας, ἡ ὁποία πρέπει νά εἶναι ἀσφαλής δι’ ὅλους.

Ἐν κατακλεῖδι εὐχόμεθα ἐγκαρδίως ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, διά τῆς Κοινωνίας τῆς Χάριτος Αὐτοῦ, εὐλογῇ πάντας Ὑμᾶς, τό Συνέδριον Ὑμῶν, τούς μεθέξοντας εἰς αὐτό καί διαφυλάττῃ ἀβλαβεῖς καί ἀκεραίους ἅπαντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον κυκλοφοροῦντας, πεζούς τε καί ἐποχουμένους.

Προηγούμενη σελίδα