ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα Μακαριωτάτου γιά τίς ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση ἑκατόν εἴκοσι ἐτῶν διαδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας στήν Κορέα (21-23 Φεβρουαρίου 2020)

21/2/2020

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ
Μητροπολῖτα Κορέας κ. Ἀμβρόσιε,

Βαθεῖα εἶναι ἡ εὐφροσύνη μας ἐν Κυρίῳ, καθ’ ἥν στιγμήν εὑρισκόμεθα πλησίον ὑμῶν, διά τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σέ αὐτή τήν εὐλογημένη γῆ, ὡς συμμέτοχοι τῶν ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἑκατόν εἴκοσι ἐτῶν διαδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας στήν Κορέα.
Ἡ ἱστορική αὐτή ἐπέτειος ἐνέχει οὐσιώδη σημασία, καθώς φανερώνει ἐναργῶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει παρά Θεοῦ τήν εὐλογία τῆς ἀποστολῆς νά ἀναγεννᾷ τόν κόσμο ἐν ἀγάπῃ, χάρις στό λαμπρό, ὅσο καί δυσχερές ἔργο πεφωτισμένων μορφῶν. Ἀσφαλῶς, αὐτή ἡ ἀξιάγαστος δρᾶσις δέν ἀνήκει μόνο στό παρελθόν• διαθέτει χαρακτήρα διαχρονικό καί δυναμική ἡ ὁποία διανοίγει θαυμαστούς πνευματικούς ὁρίζοντες στόν ἱστορικό στίβο τῆς κοινῆς πίστεως. Μᾶς καλεῖ καί σήμερα νά ἐνστερνισθοῦμε τήν θέρμη τῆς δημιουργικότητος πού κατηύθυνε τίς ψυχές τῶν ἱερῶν ἐκείνων ἀνδρῶν οἱ ὁποῖοι πορεύθηκαν στά βήματα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων «εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης».
Ἀναλογιζόμεθα ὅτι τό ἱερώτατο μήνυμα αὐτῆς τῆς ἀγαπητικῆς καί ἑνοποιοῦ ἐκτάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας στόν κόσμο καί στήν ἱστορία, «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» (Ἰω. ιζ΄, 21), ἡ πνοή ζωῆς διά τῆς ὁποίας ἐκκλησιοποιεῖται ὁ κόσμος, «ἄχρις οὗ καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως» (Ἐφ. δ΄, 13), δέν στερεῖται ἀντιξόων συνθηκῶν. Οὐδεμία ὅμως «θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός» (Ρωμ. η΄, 35) ἤ ἄλλη δοκιμασία τῆς ἱστορικῆς συγκυρίας δέν δύναται νά μᾶς χωρίσει «ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ». Ἡ συγκεκριμένη ἐπέτειος πρός τιμήν ὅσων προσωποποιοῦν ἐμπράκτως τίς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς συνδέει ἐπίσης ζωτικῶς μέ τό αἰώνιο νοητό θεμέλιο κάθε ἐκκλησιαστικῆς δράσεως: τούς ἄθλους τῆς κενωτικῆς προσφορᾶς, τό ἦθος τοῦ Σταυροῦ.

Ὀφείλεται, συνεπῶς, ἐξέχουσα τιμή στή μνήμη ἐκείνων τῶν ἐμπνευσμένων καί πρωτοπόρων, οἱ ὁποῖοι μετεφύτευσαν τόν σπόρο τοῦ Ἀποστολικοῦ λόγου στόν τόπον αὐτόν καί ἐκράτησαν ἀκοίμητη τή φλόγα τῆς πίστεως, ὥστε νά ἀνθήσει ὁ Ὀρθόδοξος πνευματικός βίος, ἡ κοινωνία καί ἡ πληρότης ὅλων τῶν θείων ἀγαθῶν, τά ὁποία ἡ σωτήριος πίστις στόν Χριστό χαρίζει στούς ἀνθρώπους.

Δι’ αὐτῶν τῶν λόγων, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χαιρετίζει ἐνθέρμως τίς συναφεῖς ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις, διά τῶν ὁποίων, χάριν τῶν εὐλαβῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορέας, τιμᾶται τό ὅραμα καί ἡ ἐλπιδοφόρος πραγματικότης τῆς μακραίωνος παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Εὐχόμεθα, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἐνδυναμούμενοι κατά τά ἴχνη τῶν ἱερῶν προκατόχων σας, νά ἐξακολουθήσετε νά δίδετε λάμπουσα τήν μαρτυρία τῆς πίστεως καί ἐλπίδος εἰς Χριστόν, ἀναδεικνύοντες τήν καθ’ ὑμᾶς Ἐκκλησία τῆς Κορέας πάντοτε εὐθαλῆ καί ἀνθοῦσα, ὥστε νά πλουτίζει καί νά διευρύνει τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας «εἰς γενεάν καί γενεάν καί ἕως τοῦ αἰῶνος».


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα