ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα Μακαριωτάτου διά τήν παρουσίαση τῶν νέων βιβλίων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως

23/12/2020

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἱκανοποίηση χαιρετίζω σήμερα τήν διαδικτυακή παρουσίαση, ἐκ μέρους τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τῶν νέων βιβλίων τῶν μαθημάτων θεολογικῆς εἰδικεύσεως, τά ὁποῖα προορίζονται γιά τά σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς Χώρας μας. Μέ τήν συγγραφή τῶν βιβλίων αὐτῶν ἱκανοποιήθηκε ἕνα χρόνιο αἴτημα διότι εἶναι ἡ πρώτη φορά, ὕστερα ἀπό δεκαετίες, πού καταρτίσθηκε ἕνα ὁλοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδῶν καί συνεγράφησαν τά εἰδικά θεολογικά βιβλία, συμφώνως πρός ὅλες τίς σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, γιά τούς μαθητές τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων.

Ὡς ἐκ τούτου, θεωρῶ ὅτι δικαίως ἡ συγγραφή τῶν παρουσιαζομένων βιβλίων ἀπεκλήθη Ἔργο, «Ἔργο Ἀναβάθμισης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης», διότι ἐκτός τῶν διοικητικῶν καί γραφειοκρατικῶν λόγων πού ἐπέβαλαν τήν χρήση τῆς ὀνομασίας αὐτῆς, ἡ σημασία τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι μεγάλη, καθώς μέσῳ τῶν νέων βιβλίων, κατά κύριο λόγο, θά διαπαιδαγωγηθοῦν οἱ μελλοντικοί ἱερεῖς, οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 21ου αἰώνα, οἱ ὁποῖοι θά πρέπει νά ἀντιλαμβάνονται τίς προκλήσεις καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς, νά δέχονται μέ προσήνεια καί μεγαλοψυχία τούς ἀνθρώπους, νά ἀνακουφίζουν τόν πόνο τῶν κοπιώντων καί πεφορτισμένων καί ἐν τέλει νά ὁδηγοῦν ὅλους μας στήν σωτηρία. Κατά δεύτερο λόγο, διά τῶν νέων αὐτῶν βιβλίων θά διαπαιδαγωγηθοῦν τά λοιπά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας ἤ τά αὐριανά συνειδητά μέλη Αὐτῆς καί τῆς κοινωνίας μας.

Γι’ αὐτό τόσο ἡ ἐλαχιστότητά μου, ὅσο καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τήν ἀρχή ἔδειξε ξεχωριστό ἐνδιαφέρον καί φροντίδα καί εὐλόγησε τό Ἔργο αὐτό, γιά νά ἀποτελεῖ ἐπί πλέον τό τελικό ἀποτέλεσμα παράδειγμα καλῆς καί ἁρμονικῆς συνεργασίας τῶν ὀργάνων τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Γιά νά ἔλθει ὅμως εἰς πέρας τό ἀνωτέρω Ἔργο, συνέβαλε μεγάλος ἀριθμός συγγραφέων ἐπιστημόνων καί ἄλλων προσώπων, τά ὁποῖα μέ τήν σημερινή εὐκαιρία ἐπιθυμῶ νά συγχαρῶ γιά μία ἀκόμη φορά τόσο προσωπικῶς, ὅσο καί ἐκ μέρους τῆς Ἁγιωτάτης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἤτοι τόν ἀξιότιμο Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζῆ, τόν ἀξιότιμο Πρόεδρο τοῦ ΙΕΠ κ. Ἰωάννη Ἀντωνίου, τόν Ἐλλογιμώτατο Καθηγητή κ. Κωνσταντῖνο Κορναράκη, ἐπιστημονικό ὑπεύθυνο τοῦ Ἔργου, τόν Δρα κ. Εὐστράτιο Ψάλτου, σύμβουλο τοῦ ΙΕΠ καί ὑπεύθυνο ὑλοποιήσεως τοῦ Προγράμματος, ὅλους τούς ἐκλεκτούς συγγραφεῖς καί λοιπούς συντελεστές. Σέ ὅλους εὔχομαι τήν κατ’ ἄμφω ὑγεία, κάθε ἀγαθοδωρία ἀπό τόν Κύριο, πολύκαρπο καί καλλίκαρπο ἐπιστημονική παραγωγή.
Ἰδιαιτέρως, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ, νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω τόν Σεβασμιώτατο ἐν Χριστῷ ἀδελφό Μητροπολίτη Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Πρόεδρο τῆς ἁρμοδίου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, ὡς καί τά ἀρχιερατικά καί λοιπά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἐπωμίσθηκε τό μεγαλύτερο βάρος εὐθύνης ἀπό ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς γιά τήν πρόοδο καί ὁλοκλήρωση τοῦ Ἔργου. Ἐπίσης, συγχαίρω καί εὐχαριστῶ τούς Προέδρους τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν α) Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, Σεβ. Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνό, β) Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου Σεβ. Μητροπολίτη Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ καί γ) ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς, Σεβ. Μητροπολίτη Κασσανδρείας κ. Νικόδημο, ὡς καί τά μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν αὐτῶν, γιά τήν ἐπεξεργασία τῶν βιβλίων τῆς ἁρμοδιότητός τους καί τήν ὑποβολή προτάσεων βελτιώσεως.

Εἴθε τό παρόν Ἔργο νά συμβάλει σέ μιά πιό ἐλεύθερη, πιό ἀνεξάρτητη, πιό δυναμική, ἀλλά καί πιό ὑπεύθυνη Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση.


Μέ θερμές ἑόρτιες εὐχές ἐν Κυρίῳ Σαρκωθέντι

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος

Προηγούμενη σελίδα