ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα Μακαριωτάτου για την εορτή του Αγίου Νεκταρίου, προς τους Ιερείς

9/11/2020

Ἀθῆναι 9 Νοεμβρίου 2020

Πρός
Τόν Εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,
Τό ἐνεστώς ἔτος 2020 ἔχει ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία, καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ (βράδυ τῆς 8ης Νοεμβρίου 1920).
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὑπῆρξε μία εὐλογημένη καί πολυσχιδής προσωπικότητα, στήν ὁποία συγκεφαλαιώνονται ἡ χριστιανική ἁγιότητα μέ τήν κατά κόσμον σοφία καί ἐπιστήμη. Πρώτιστα ὅμως, κατέστη ὑπόδειγμα κληρικοῦ καί ποιμένα, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ ἀρχιποίμενος Κυρίου καί θυσιάζοντας τήν ψυχή του ὑπέρ τοῦ ποιμνίου του, διακονώντας μέ πιστότητα καί ἀφοσίωση τήν Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τήν δέ ἱερωσύνη, ὁ ὅσιος Ἱεράρχης θεωρεῖ “μέγα καί ὑψηλόν ὑπούργημα· πρῶτον διά τήν ἑαυτῆς ἀρχήν καί δεύτερον διά τό ἔργον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς”. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ πρότυπο γιά ὅλους τούς κληρικούς τῶν νεωτέρων χρόνων, ἀφοῦ ἡ ἐποχή κατά τήν ὁποία ἔζησε δέν ἀπέχει τόσο πολύ χρονικά ἀπό τήν δική μας – ἄλλωστε, μέχρι πρίν ἀπό μερικά χρόνια, χαρακτηριζόταν ὡς ὁ Ἅγιος τοῦ αἰώνα μας.
Θέλοντας ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά τιμήσει τήν ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ συγχρόνου Ἁγίου, μεταξύ τῶν ἄλλων, κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης κατά τήν συνεδρία τῆς 13ης Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., σᾶς προσφέρει ὡς εὐλογία καί ἐνθύμιο αὐτήν τήν σύντομη μέν, περιεκτική δέ μελέτη γιά τήν ἱερή μορφή του, συνταχθεῖσα ἀπό τόν ἐκλεκτό συγγραφέα κ. Σοφοκλῆ Δημητρακόπουλο, ὥστε νά ἔχετε τόν Ἅγιο πρότυπο καί ἀρωγό στήν ἱερατική ζωή σας. Συγχρόνως, ἔχετε τίς θερμές πατρικές εὐχές τόσον ἐμοῦ προσωπικῶς, ὅσον καί πάντων τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εἴθε, ὁ Ἅγιός μας, μέ τίς πρεσβεῖες του στόν Κύριο, νά σᾶς χαρίζει μακροζωία καί τήν κατ' ἄμφω ὑγεία, ἡ ἀξία τῆς ὁποίας διαφαίνεται ἐντονώτερα στίς δύσκολες ἡμέρες τῆς πανδημίας πού διανύομε, νά σᾶς στηρίζει στήν ἱερατική σας πορεία, ὥστε νά διακονεῖτε μέ σεμνότητα καί ταπείνωση τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό Του, ἀφουγκραζόμενοι τίς ἀγωνίες του στόν μεταβαλλόμενο κόσμο μας καί “διαφυλάττοντες αὐτόν ἀλώβητον, περιφρουροῦντες αὐτόν πανταχόθεν καί ἀγρυπνοῦντες ἐπ' αὐτόν..., ἀλλά καί ὀφείλοντες νά ὁδηγήσητε αὐτόν εἰς νομάς ζωηφόρους, νά θεραπεύητε τάς ἀσθενείας αὐτοῦ, νά ἀποδιώκητε τούς ἐφορμῶντας κατ' αὐτοῦ λύκους καί νά σώζητε αὐτόν” (Ἁγ. Νεκταρίου, Μάθημα Ποιμαντικῆς), ἐμπνεόμενοι ἀκριβῶς ἀπό τόν βίο καί τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Μετ' εὐχῶν διαπύρων καί πατρικῶν εὐλογιῶν

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα