ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός Μακαριωτάτου στην διαδικτυακή επιστημονική διημερίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (12 - 13 Μαρτίου 2021)

12/3/2021

Ἀγαπητοί μου,

Μετά πλησμονῆς χαρᾶς καί χρηστῶν ἐλπίδων ἀπευθύνουμε πρός ὅλους σας ἐγκάρδιο πατρικό χαιρετισμό καί πολλές εὐχές, μέ τήν εὐκαιρία τῆς διοργανώσεως ὑπό τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό 12ης ἕως 13ης Μαρτίου ἐ.ἔ., Διαδικτυακῆς Ἐπιστημονικῆς Διημερίδας ὑπό τόν τίτλο: «Πίστη, ἐλπίδα καί ὅραμα στόν καιρό τῆς πανδημίας».

Ἡ ἔκφραση τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας μας ἔγκειται στό εὐχάριστο γεγονός ὅτι, παρά τίς πολλαπλές δυσκολίες οἱ ὁποῖες ἔχουν προκύψει ἀπό τῆς σοβούσης πανδημίας, ἡ Θεολογική μας Σχολή προβαίνει στήν ὡς ἄνω διαδικτυακή συνάντηση μέ σκοπό τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων, θέσεων καί σκέψεων, ἔστω μέσῳ τῆς τεχνολογίας, ἀναφορικά πρός τό ὑπό συζήτηση σπουδαιότατο θέμα.

Ὡς ἐκ τούτου, συγχαίρουμε εἰλικρινά τήν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας Καθηγήτρια κυρία Ἰωάννα Στουφῆ - Πουλημένου, ἡ ὁποία εἶχε τήν ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τῆς διοργανώσεως τῆς ἐν λόγῳ Διαδικτυακῆς Ἐπιστημονικῆς Διημερίδας, καθώς καί ὅλους τούς ἐκλεκτούς Καθηγητές τῆς Σχολῆς, τούς ἀγαπητούς φοιτητές, τούς συνεργάτες καί, βεβαίως, τούς συμμετέχοντες στήν διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν της.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς τό θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ σαρκωθέντος Λόγου, δέν ἔπαυσε οὔτε θά παύσει νά περιβάλλει προσευχητικῶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κάθε ἄνθρωπο καί ὅλη τήν κτίση καί νά κηρύσσει, ἔργῳ καί λόγῳ, τήν κατ’ ἐξοχήν βιωματική ἐμπειρία της, ὅτι διά τῆς πίστεως στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πίστεως ὅμως στήν ὁποία ἐνυπάρχει ἡ ἔννοια τῆς ἀγαπητικῆς ἐμπιστοσύνης καί αὐτοπαραδόσεως στόν Θεό καί Πατέρα μας, ὁ ἄνθρωπος καθίσταται θεοφόρος, ἀνακαινίζεται, μεταμορφώνεται καί ὑφίσταται τήν «εὐπρεπεστάτην καλήν ἀλλοίωσιν».

Μάλιστα, μέ τήν πρός τόν Θεό ἐλπίδα ὁ πιστός διαφυλάσσεται ἀκατάβλητος καί ἀσινής στίς περιστάσεις καί δυσχέρειες τοῦ βίου του «ἀφορῶν εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. 12, 2).

Καί ναί μέν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἀγωνίζεται καί μοχθεῖ καί ἐργάζεται γιά τήν ὠφέλεια τῶν συνανθρώπων του καί τήν δική του, εὐλογῶντας καί δοξάζοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τό Ἅγιο Ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὅμως δέν ἀποθαρρύνεται καί δέν ἀπελπίζεται διότι ἐλπίζει στήν ἐνυπόστατη Ἐλπίδα «πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καί τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν», στόν Σωτῆρα καί λυτρωτή Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Καί ἡ ἐλπίδα αὐτή «οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. 5, 5).

Τίς ἅγιες εὐαγγελικές ἀρετές τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδας συνοδεύει τό ὅραμα, ἡ ἐπιδίωξη τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν θεοφιλῆ πορεία του μέσα στόν κόσμο, τόν χρόνο καί τήν ἱστορία. Τό ὅραμα γιά τήν μεταμόρφωση τοῦ ἴδιου καί ὅλου τοῦ κόσμου σέ «καινήν κτίσιν» (Γαλ. 6, 15). Τό ὅραμα γιά τήν νοηματοδότηση τοῦ βίου καί τῆς ὑπάρξεώς μας.

Πίστη, ἐλπίδα, ὅραμα. Τρεῖς ἀκτῖνες πού φεγγοβολοῦν ἀνέσπερο φῶς ἀπό τόν νοητό Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης καί καταυγάζουν τήν ἀνθρώπινη συνείδηση. Τρεῖς χαρισματικές δυνατότητες, οἱ ὁποῖες μᾶς προσφέρονται ἀπό τόν Θεό ὡς ἄθλημα ἐλευθερίας καί ἀγάπης καί ὡς ἀντιστάθμισμα στίς δεινές περιστάσεις τοῦ βίου μας.

Ἡ Ἐκκλησία μέ τήν θεολογία Της, τήν πατερική διδαχή, τήν θεία Λειτουργία καί κάθε ἄλλο πρόσφορο μέσο μᾶς προτρέπει νά συζήσουμε καί νά συμπορευθοῦμε κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας μέ πίστη, ἐλπίδα καί ὅραμα, οὕτως ὥστε νά αἰσθανόμαστε πληρότητα, νά ζοῦμε «πολλαχῶς», νά κοινωνοῦμε μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο ὑπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες, ἀκόμα καί ὑπό αὐτές τῆς φοβερῆς πανδημίας, ἀπό τήν ὁποία εὐχόμεθα ταχέως νά μᾶς ἀπαλλάξει ἡ πανσθενουργός χάρις τοῦ Θεοῦ, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Συνοδικός Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας στήν παροῦσα Διημερίδα θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας». Μέ τόν ἐμπνευσμένο καί «ἅλατι ἠρτυμένον» (Κολ. 4, 6) θεολογικό του λόγο θά ἀναφερθεῖ ἐπισταμένως σέ φλέγοντα θέματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν Ἐκκλησία καί τήν πανδημία.

Ἐν κατακλεῖδι ἐπευχόμεθα γόνιμη, καρποφόρο καί ἐπιτυχῆ τήν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τῆς περί ἧς ὁ λόγος Διαδικτυακῆς Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας, ἐπικαλούμενοι πρός ὅλους σας τήν θεία εὐλογία καί τόν φωτισμό ἐκ τοῦ Πατρός τῶν φώτων.


Μετά πατρικῆς ἀγάπης

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα