ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα κατά τας επετειακάς εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

13/4/2021

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγε,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνταποκρινομένη εἰς σχετικόν αἴτημα, εὐχαρίστως ἀποστέλλει τό παρόν Μήνυμα ὅπως αὐτό ἀναγνωσθῇ κατά τάς ἐπετειακάς Ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης διά τά 200 ἔτη ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

Ἐντός τῆς ὡραιοτέρας ἐποχῆς τοῦ ἔτους, ὁπόταν ἡ φύσις ἀναγεννᾶται, ἀφοῦ ὑπέμεινε, κατά τό φαινόμενον, σιωπηρῶς καί ἀξιοποίησε δεόντως τά στοιχεῖα τῆς δριμύτητος τοῦ χειμῶνος, ἀξιούμεθα καί πάλιν νά ἑορτάζωμεν τήν ἑορτήν τῶν ἑορτῶν, τό Ἅγιον Πάσχα, τήν Ἀνάστασιν τοῦ ζωοδότου Χριστοῦ.

Ἡ ἑορτή αὕτη, ἀσφαλῶς, ἀποτελεῖ τόν θεμέλιον λίθον τοῦ οἰκοδομήματος τῆς πίστεώς μας καί τήν ἐν Θεῷ ἐγγύησιν τῆς ἰδικῆς μας ἀναστάσεως.
«Νυνί δέ Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α’ Κορ. 15, 20), λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ὄντως, ὁ Κύριος ἔχει ἀναστηθῆ ἐκ νεκρῶν, γενόμενος οὕτως ἡ ἀρχή τῆς ἀναστάσεως ὅλων τῶν νεκρῶν, ὥστε ἡ ζωή νά κυριαρχήσῃ ἐπί τοῦ θανάτου.
Διό καί ψάλλομεν ἀγαλλόμενοι: «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν» (Κανών Πάσχα Ζ’ ᾨδή).

Ὅμως, σήμερον, εἰς τήν ἡρωικήν ταύτην πόλιν τῶν Σερρῶν ἀναμιμνησκόμεθα καί τιμῶμεν μετά συγκινήσεως καί εὐγνωμοσύνης τούς γενναίους καί ἐμφορουμένους ὑπό Πνεύματος Θεοῦ ἐνδόξους προπάτορας ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι, ἄς τό ἐπισημάνωμεν ὅλως ἰδιαιτέρως, ἠγωνίσθησαν μέ ὅλας των τάς δυνάμεις ὑπέρ τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Πίστεως καί τῆς γλυκυτάτης Πατρίδος.

Διά τῆς ἀκραιφνοῦς πίστεως καί φιλοθεΐας των, τοῦ ἀκλονήτου θάρρους, τῆς φιλοτιμίας, τῆς φιλοπατρίας καί τῆς σταθηρᾶς ἐμπιστοσύνης των πρός τόν Θεόν καί τήν Ἁγίαν Θεοτόκον, ἀπετίναξαν τό ἄχθος τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ καί ἐγένοντο οἱ θεμελιωταί τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνέθαλεν ὅπως τά ἄνθη ἐν μέσῳ τῆς ἀνοίξεως καί προσέφερε πλούσιον ἀμητόν. Ὁ ἆθλος τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, Ἑλλήνων πάσης τάξεως, πλουσίων καί πτωχῶν, ἐγγραμμάτων καί μή, κληρικῶν καί λαϊκῶν, νέων καί πρεσβυτέρων, ἀνδρῶν τε καί γυναικῶν, συνεκίνησεν ὅλην τήν ἀνθρωπότητα καί ἔκαμε τούς πάντας νά ἐννοήσωσιν εἰς βάθος τήν ἀξίαν τοῦ πυρώματος τῆς καρδίας, τῆς ἀγάπης διά τήν ἐλευθερίαν καί τήν δικαιοσύνην, διά τήν Πατρίδα καί τά ἱερά τῆς φυλῆς.

Εἰς τά εὐήκοα ὦτα τῶν Ἀγωνιστῶν τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους ἠχοῦσαν τά ἀθάνατα τῆς ἀρχαιότητος λόγια: «μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον» (Πλάτ., Κρίτων, Ε’ 51).

Ἰδιαιτέρως, ὅμως, εἰς τάς Σέρρας τιμᾶται σήμερον ἕν ἀκόμη ἐξαίσιον ἱστορικόν καί ἐκκλησιαστικόν γεγονός. Ὡς γνωστόν, κατά τήν 8ην Μαΐου τοῦ ἔτους 1821, καί ἐνῷ οἱ Ὀθωμανοί κατακτηταί εἶχον ἀποφασίσει τήν σφαγήν τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῶν Σερρῶν, αἴφνης, κατά θαυμαστόν τρόπον, μετέγνωσαν καί δέν προέβησαν εἰς αὐτό τό ἀνοσιούργημα.

Ἅπαντες ἀπέδωσαν τήν ἀνέλπιστον σωτηρίαν των εἰς τήν προστασίαν καί τάς πρεσβείας τοῦ εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Ἔκτοτε, οἱ εὐσεβεῖς τῶν Σερρῶν κάτοικοι ἐνθυμοῦνται μετ’ εὐγνωμοσύνης τό ἀνωτέρω σωτήριον γεγονός, εὐχαριστοῦντες τόν Ἀναστάντα Χριστόν καί τόν Ἀπόστολον Αὐτοῦ.

Κατά τάς παρούσας δυσμενεῖς συνθήκας, ὑπό τάς ὁποίας δοκιμάζεται ἡ πίστις, ἡ ἐλπίς, ἡ ἀγάπη καί ἡ ὑπομονή πάντων ἡμῶν, χαιρόμεθα διότι οἱ εὐλογημένοι Σερραῖοι βιώνουσι τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, τιμῶσι τήν ἐθνικήν μας Παλιγγενεσίαν καί εὐγνωμονοῦσι τόν Θεόν τῶν πατέρων ἡμῶν, ὁ ὁποῖος διέσωσε τούς προγόνους των καί τό Ἔθνος ἡμῶν.

Διό καί συγχαίρομεν ἐγκαρδίως πάντας ὑμᾶς καί πρώτιστα τόν καλόν, εὐγενῆ, εὐπροσήγορον καί ἄξιον Ποιμενάρχην ὑμῶν, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, ὁ ὁποῖος ἄγει σήμερον τήν ἐπέτειον τῆς ὀνομαστικῆς Του ἑορτῆς.

Ἐγκαρδίως εὐχόμεθα ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος, διά πρεσβειῶν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης, χαρίζηται τῇ Σεβασμιότητί Του ὑγίειαν κατ’ ἄμφω, μακρότητα ἡμερῶν καί πᾶσαν ἄλλην ἀγαθοδωρίαν πρός Θεοῦ δόξαν καί ὠφέλειαν τοῦ εὐσεβοῦς σερραϊκοῦ Λαοῦ.

Ἡ Χάρις καί τό ἔλεος τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν ἀδελφοί.

Χριστός Ἀνέστη !
Ἀληθῶς Ἀνέστη !


Μετά πατρικῆς ἀγάπης

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα