ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρὸς τὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸν Συνέδριον τῶν ΚΖ´ Παυλείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ πνευματικὲς διεργασίες πρὶν τὸ 1821» Βέροια, 25 – 26 Ἰουνίου 2021

25/6/2021

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα
Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεῆμον,
Σεβασμιώτατοι Ἀδελφοί,
Ἐλλόγιμοι κυρίαι Καθηγήτριαι καὶ κύριοι Καθηγηταί,
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἐκλεκτοὶ Σύνεδροι,

Μετὰ περισσῆς ἐν Κυρίῳ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἀπευθύνομεν πρὸς πάντας ὑμᾶς ἐγκαρδίους πατρικὰς εὐχὰς καὶ συγχαρητηρίους προσρήσεις, ἐπὶ τῇ συμμετοχῇ ὑμῶν εἰς τὸ ἐν λόγῳ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸν Συνέδριον τῶν ΚΖ´ Παυλείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, ἔχον ὡς θέμα τὸν Ἀπόστολον Παῦλον καὶ τὰς πνευματικὰς διεργασίας πρὸ τοῦ 1821.

Κατὰ τὴν διεξαγωγὴν αὐτοῦ, οἱ εἰδικοὶ Ἐπιστήμονες Εἰσηγηταὶ ὑπεστήριξαν, ὡς ἐπληροφορήθημεν, βαθυστοχάστους καὶ λίαν ἐμπεριστατωμένας Εἰσηγήσεις ἀναφορικῶς πρὸς τὰ πνευματικὰ δρώμενα εἰς τὴν ὑπόδουλον Πατρίδα μας, κατὰ τὴν πρὸ τοῦ 1821 περίοδον, ὅπως λ.χ. τὴν ἁγιότητα τῶν Ὁσίων καὶ τῶν Νεομαρτύρων, τὴν ἄνθισιν τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τὴν ἑρμηνευτικὴν προσέγγισιν τῶν Παυλείων Ἐπιστολῶν ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Φρονοῦμεν ὅτι εὑρισκόμεθα ἐντὸς τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αἱ ὡς ἄνω πνευματικαὶ ζυμώσεις καὶ διεργασίαι συνέβαλον πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως εἰς τὴν ἀναζωπύρησιν τοῦ πόθου τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοῦ ὑπερτάτου ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας καὶ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ ἀπεχθοῦς ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ.

Ἄνευ τῶν πνευματικῶν διεργασιῶν εἶναι ἀδύνατος ἡ ἀπόκτησις καταλλήλων ἐρεισμάτων, διὰ τῶν ὁποίων θὰ τελεσφορήσῃ πᾶσα ἀπελευθερωτικὴ προσπάθεια ἀτομικῆς, κοινωνικῆς ἤ ἐθνικῆς φύσεως.

Αἱ μνημονευθεῖσαι ζυμώσεις ὄντως ἐνέπνευσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἀγωνιζομένων, καθ’ ὅτι αἱ πράξεις γενναιότητος, εὐτολμίας, ἀποφασιστικότητος, αὐτοθυσίας, φιλαδελφίας, συναρμογῆς καὶ φιλοπατρίας ὑπαγορεύονται ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ καταρτισμοῦ τῆς νηφούσης ἀνθρωπίνης συνειδήσεως καί, ἀπὸ ταύτης τῆς ἐπόψεως, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν συνέτεινε τὰ μάλα τόσον εἰς τὴν προεργασίαν, ὅσον καὶ εἰς τὴν διεξαγωγὴν τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821.

Διό, χαίρομεν καὶ συγχαίρομεν ὑμῖν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, εἰς τὸ ὁποῖον οἱ ἐπὶ τούτῳ ὁρισθέντες διακεκριμένοι Εἰσηγηταὶ ἀνέλυσαν δεόντως καὶ κατ’ ἀριστουργηματικὸν τρόπον τὸ κεντρικόν του θέμα.

Ὡς Πρόεδρος δὲ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὰ πλέον θερμὰ καὶ εἰλικρινῆ μου συγχαρητήρια καὶ τὸν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν πεφιλημένον ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν καὶ ἀκαταπόνητον τοῦ Εὐαγγελίου ἐργάτην, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ὅστις, μεταξὺ τῶν λοιπῶν ποιμαντικῶν του δραστηριοτήτων, καθιέρωσεν ἀπὸ πολλῶν ἤδη ἐτῶν, τὴν διοργάνωσιν Συνεδρίων πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, Παύλου τοῦ Οὐρανοβάμονος. Διαφυλάξαι αὐτὸν Κύριος ὁ Θεός, ἐν ὑγιείᾳ, πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ καὶ μακρότητι ἡμερῶν. Ὡσαύτως, συγχαίρω ὑποκαρδίως τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτας αὐτοῦ καὶ τὸν Δῆμον Βεροίας, ὅστις συνέβαλε τὰ μέγιστα εἰς τὴν διοργάνωσιν τοῦ σπουδαίου τούτου Συνεδρίου.

Πρὸς πάντας ὑμᾶς εὔχομαι πλούσιον ἀμητὸν καὶ δαψιλῆ ἔμπνευσιν ἀπὸ τῆς οὐρανομήκους μορφῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, θεμελιωτοῦ τῆς ἐν Βεροίᾳ «συνεκλεκτῆς» (Α´ Πέτρ. 5, 13).

Ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν ἀδελφοί, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. Ἀμήν.


† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα