ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα δια την επέτειον της Συμπληρώσεως 200 ετών από της Ιδρύσεως της Θεολογικής Ακαδημίας Αγίας Πετρουπόλεως (Αγία Πετρούπολις 9-11/10/2009)

8/10/2009

Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ
Πατριάρχα Μόσχας καί Πάσης Ρωσίας κ.κ. Κύριλλε!


Κατόπιν τῆς εὐγενοῦς καί φιλαδέλφου προσκλήσεως τῆς περισπουδάστου καί λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς Μακαριό-τητος, ὅπως συμμετάσχῃ καί ἡ καθ' ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς ὑπό τῆς ὁμοδόξου Ἁγιωτά-της Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας διοργανουμένους ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἱδρύσεως τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ἐν χαρᾷ καί τιμῇ ἰδιαζούσῃ συμμετέχομεν διά τοῦ ἐξονομασθέντος ἐκπροσώπου ἡμῶν Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἐν Ἀθήναις Πανεπιστημίου κ. Σπυρίδωνος Κοντογιάννη.

Σπεύδομεν ὅθεν, σήμερον, πρῶτον μέν ἵνα ἐκφράσωμεν τήν βαθυτάτην εὐχαριστίαν καί εὐγνω-μοσύνην ἡμῶν διά τά ἐγνωσμένα αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, τοῦ εὐλαβοῦς Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Ὀρθοδόξου Ρωσικοῦ Λαοῦ, ὡς καί διά τήν πολλάκις ἐπιδειχθεῖσαν ὑφ' Ὑμῶν ἐκτίμησιν καί φιλαδελφίαν πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν ἡμῶν. Ἐκ δευτέρου δέ, ἵνα συγχαρῶμεν Ὑμᾶς διά τό ἱστορικόν καί λίαν σημαντικόν γεγονός τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς περιφήμου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως.

Τό ἔργον καί ἡ προσφορά τῆς ὡς εἴρηται Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, καί κατά τό παρελθόν ἀλλά καί κατά τάς ἡμέρας ἡμῶν τυγχάνει γνωστόν καί ἀνεγνωρισμένον ὑφ' ἁπάσης τῆς ἀνά τήν Οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας, οὐχί μόνον διότι ἐν αὐτῇ ἐσμιλεύθησαν καί ἀνεδείχθησαν λαμπρά στελέχη καί φωτισμένοι Ἡγέται τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Ρωσίας, οἵτινες ἀνέλαβον τήν σκυτάλην τῆς κηρύξεως τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς διαποιμάνσεως τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί τῆς προασπίσεως Αὐτῆς ἐν καιροῖς δυσχειμέροις καί διωγμῶν, ὡς τυγχάνει καί ὁ ἀείμνηστος προκάτοχος ἡμῶν Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κυρός Ἀλέξιος ὁ Β΄, ἀλλά καί διότι ἐν τῇ περιφήμῳ ταύτῃ Σχολῇ ἐφοίτησαν καί ἔλαβον θεολογικήν κατάρτησιν καί πολλαί ἄλλαι λαμπραί προσωπικότητες ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίῶν, ὡς καί ὁ ἡμέτερος ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυρός Χρυσόστομος ὁ Α΄ Παπαδόπουλος καί πολλοί ἄλλοι.

Σήμερον γνωρίζομεν, ὅτι συνεχίζει ἐργαζομένη ἵνα ποτίζῃ τό δένδρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας διά τῆς θεολογίας, ἥτις ἀποτελεῖ τόν στοχασμόν τῆς Ἐκκλησίας, ὅστις ἐδράζεται εἰς τήν ἀποκαλυπτικήν Αὐτῆς ἐμπειρίαν καί τήν προσαρμογήν Αὐτῆς εἰς τήν βούλησιν τοῦ ἀποκαληφθέντος εἰς τόν ἄνθρωπον ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Γνωρίζομεν δέ ἐπί πλέον, ὅτι καί ἡ Ὑμετέρα περισπούδαστος Μακαριότης προέρχεται ἐκ τῶν κόλπων τῆς Γεραρᾶς ταύτης Σχολῆς ἀλλά καί ὅτι πολλά συνέβαλεν ὡς Πρύτανις αὐτῆς εἰς τήν κατά Θεόν ἐπίδοσιν καί τήν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου προσφοράν θεολογικῶν γνώσεων εἰς τούς φοιτητάς αὐτῆς δι' ἀρίστων καί κατηρτισμένων Καθηγητῶν καί Διδασκάλων.

Σήμερον ἡ ἀποστολή τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας ἀλλά καί κάθε ἄλλης Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς εἶναι νά ὑψώσῃ τήν λυχνίαν τῆς πίστεως διά νά φωτίσῃ τούς εἰς τό σκότος τῆς ἀγνοίας ἤ τῆς πνευματικῆς συγχύσεως εὑρισκομένους ἀδελφούς ἡμῶν, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

Ἄν μέχρι χθές ἡ μαρτυρία τῆς ἐπιβεβλημένης σιγῆς ἦτο ἱσχυροτέρα παντός θεολογικοῦ λόγου, σήμερον ἡ πρότασις τῆς σιγῆς ἰσοῦται πρός ἄρνησιν τῆς μαρτυρίας Χριστοῦ, καθότι ὡς γνωστόν ἀλλότριοι διδάσκαλοι περιάγουσι γῆν καί οὐρανόν τοῦ ποιῆσαι ἕνα προσύλιτον καί ἀσχημονοῦν εἰς τό Ἱερόν Σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ ἱστορία τῆς Θεολογικῆς ταύτης Ἀκαδημίας ὡς καί πάσης ἄλλης Θεολογικῆς Σχολῆς, προσφέρει ὡς μόνην ἄμεσον καί βεβαίαν ἀντιμετώπισιν τῶν πιεστικῶν προβλημάτων τήν προετοιμασίαν καταλλήλων στελεχῶ, ἀφ'ἑνός μέν διά τήν περιφρούρησιν τῆς ἀκεραιότητος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀφ' ἐτέρου δέ διά τήν ἐνεργόν συμμετοχήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν σύγχρονον διάλογον διά τάς τραγικάς συνεπείας τῶν ἐπιστημονικῶν φαντασιώσεων τῆς βιοτεχνολογίας καί τῶν χιμαιρικῶν ὁραμάτων τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή τῆς συγχρόνου ὀρθοδόξου θεολογίας. Αὐτή εἶναι ἡ προσδοκία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τάς Θεολογικάς Σχολάς, αὐτό εἶναι καί τό χρέος ἔναντι τῆς ἱστορίας τῆς ἱστορικῆς ταύτης Θεολογικῆς Ἀκαδημίας.

Ἐν τοιαύταις σκέψεσιν χαιρετίζομεν Ὑμᾶς, Μακα-ριώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, τήν Ἁγιωτάτην κατά Ρωσίαν Ἀδελφήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἁγίας Πετρουπόλεως κύριον Βλαδίμηρον, τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Γκάτσινσκυ κ. Ἀμβρόσιον, Πρύτανιν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, τούς Ἐλλογιμωτάτους Καθηγητάς Αὐτῆς καί πάντας τούς σπουδαστάς αὐτῆς, εὐχόμενοι πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν εἰς τήν συνέχισιν τοῦ θεαρέστου ἔργου τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, καί πλουσίαν καρποφορίαν αὐτῆς ἐπ' ἀγαθῷ καί ὠφελείᾳ πάντων ἡμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις κατασπαζόμενος καί αὖθις τήν Ὑμετέραν Θεοπρόβλητον Μακαριότητα, διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί φιλαδελφίας

Προηγούμενη σελίδα