ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Προσφώνηση Μακαριωτάτου σε νέα Δ.Ι.Σ.

23/9/2009

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς
καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,


Νά εὐχαριστήσουμε τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν καί Θεόν μας, διότι μᾶς ἀξίωσε νά συναντηθοῦμε καί πάλι στό νευραλγικό αὐτό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς Μέλη πού συγκροτοῦν τήν Δ.Ι.Σ. Αὐτῆς κατά τήν 153ην Συνοδικήν Περίοδον.

Ὡς Πρόεδρος τοῦ σεπτοῦ αὐτοῦ ποιμαντικοῦ καί διοικητικοῦ Σώματος, σᾶς ὑποδέχομαι σήμερα καί εὔχομαι ἐκ μέσης καρδίας ὁ Κύριός μας νά μᾶς ἐνισχύει μέ δύναμη, ὑπομονή, καί, πρό πάντων, μέ τήν κατ’ Αὐτόν Θεία φώτιση στήν ἐπιτέλεση τῶν συνοδικῶν μας καθηκόντων, ἀποβλέποντες στήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ὠφέλεια τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ λαοῦ μας.

Ἡ ἐποχή μας, ὅπως καί κάθε ἄλλη, μέ τά δικά της χαρακτηριστικά καί τά δικά της προβλήματα, εἶναι δύσκολη. Τά θέματα πού ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε καλύπτουν ἕνα εὐρύ φάσμα. Ἀρχίζουν ἀπό τά μικρά καί καθημερινά προβλήματα τῆς ζωῆς γιά νά φθάσουν νά παρουσιασθοῦν καί τά πλέον σύνθετα. Εἶμαστε ὑποχρεωμένοι νά ὑλοποιοῦμε τίς ἀποφάσεις καί ἐντολές τοῦ σεπτοῦ σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας καί συγχρόνως νά ἐργαζώμεθα ἐντατικά γιά νά ἐπιτελοῦμε τήν διακονίαν μας ἐπεξεργαζόμενοι θέματα τῆς δικῆς μας ἁρμοδιότητος ἀλλά κυρίως ἐκεῖνα πού θά προωθηθοῦν εἰς τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον, νά προετοιμάσουμε τό ὑλικό τῶν θεμάτων πού θά ἀπασχολήσει αὐτήν. Ἀπό σήμερα, μέσα στά ὅρια πού ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ παράδοσή μας καί οἱ ὑπάρχουσες νομικές διατάξεις, θά προσφέρω θυσιαστικά τάς μικράς μου δυνάμεις. Εἶμαι βέβαιος ὅτι καί ἐσεῖς θά πράξετε τό αὐτό.

Ὁ χαρακτήρας τῆς διακονίας μας δέν ἐπιτρέπει ἐπιδιώξεις γιά προσωπικές προβολές. Ἀντιθέτως ὑποχρεώνει τό χάρισμα τοῦ καθενός νά μή μονοπωλεῖται ἀλλά νά ἐκκλησιοποιεῖται, νά γίνεται, μαζί μέ τά χαρίσματα τῶν ἄλλων, τροφή γιά ὅλους.

Τά μέλη τῶν ἀπελθέντων Δ.Ι.Σ. ἐργάσθηκαν σκληρά καί δημιουργικά. Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι αὐτή ἡ ἐργασία δέν ἀποτυπώνεται στά Δελτία Τύπου. Προχώρησε ἀρκετά καί ἄφησε πολύ ὑλικό γιά συνέχεια ἀπό ἐμᾶς, ὅπως θά φανῇ κατά τήν συνεδρία πού θά ἀκολουθήσῃ.

Εὔχομαι ἡ φώτιση τοῦ Κυρίου μας νά καλύπτῃ ὅλες τίς προσπάθειες καί τίς ἐνέργειές μας.

Προηγούμενη σελίδα