ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα επί τη αφιερώσει του παρόντος έτους 2009 υπό της εκκλησίας της Ρουμανίας ως έτους του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και των λοιπών εν Καππαδοκία διαλαμψάντων αγίων

22/10/2009

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Βουκουρεστίου, Μητροπολῖτα Μο
υντένια καί Δοβρουτζᾶς καί Πατριάρχα Ρουμανίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Δ α ν ι ή λ, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Κατόπιν τῆς εὐγενοῦς καί φιλαδέλφου προσκλήσεως τῆς περισπουδάστου καί λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς Μακαριότητος ὅπως μετάσχῃ καί ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰς τάς διοργανουμένας ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί τῶν λοιπῶν ἐν Καππαδοκίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων, ἀφιερῶσαν τό παρόν ἔτος 2009 εἰς τήν μνήμην Αὐτῶν, ἐν χαρᾷ καί τιμῇ ἰδιαζούσῃ ἀποστέλλομεν διά τῶν ἐκπροσώπων ἡμῶν τό φυλασσόμενον ἐν τῇ Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ ἡμῶν Συνόδῳ Ἱερόν Λείψανον τῆς Τιμίας χειρός τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἐπισκόπου Καισαρείας Βασιλείου τοῦ Μεγάλου πρός εὐλογίαν καί πνευματικήν ἐνίσχυσιν τῶν πιστῶν.

Καί σπεύδομεν σήμερον πρῶτον μέν ἵνα ἐκφράσωμεν τήν βαθυτάτην εὐχαριστίαν καί εὐγνωμοσύνην ἡμῶν διά τά ἐγνωσμένα αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης τῆς ὑμετέρας Μακαριότητος συγχαίροντες Ὑμᾶς διά τήν τόσον σημαντικήν καί ἀξιόλογον πρωτοβουλίαν τῆς διοργανώσεως τῶν παρόντων ἑορτῶν, καί ἐκ δευτέρου, μετέχοντες τῆς τοιαύτης χαρᾶς καί πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως συμπανηγυρίζοντες καί συναγαλλόμενοι μεθ’ ὑμῶν, εὐχόμεθα ὅπως τά πιστά τέκνα τῆς πολυπληθοῦς Ὀρθοδόξου Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας λάβωσιν τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἐνδόξου τούτου Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς προσκυνήσεως τῆς Τιμίας Αὐτοῦ Χειρός.

Εὐχόμενοι ἐπιτυχίαν εἰς τάς προγραμματισθείσας Ἑορταστικάς Ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί τῶν λοιπῶν ἐν Καππαδοκίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων, καθικετεύομεν τόν Σωτῆρα Κύριον, ὅπως διαφυλάττῃ τήν Ὑμετέραν φίλην Μακαριότητα ὑγιαίνουσαν εἰς ἔτη πολλά καί φιλήματι ἁγίῳ κατασπαζόμενοι Αὐτήν διατελοῦμεν.

Προηγούμενη σελίδα