ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα επί τη ενθρονίσει του νεοεκλεγέντος Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. κ. Κυρίλλου

28/1/2009

Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί Πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλε, Προκαθήμενε τῆς Ἁγιωτάτης Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί ἀγαπητέ ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ καί Συλλειτουργέ.

Ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ ἐπληροφορήθημεν διά τῆς ἀπό 29ης μηνός Ἰανουαρίου 2009 ἐπιστολῆς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί ἡ εὐδοκία τοῦ Μεγάλου Θεοῦ ἀνέδειξαν Ὑμᾶς Προκαθήμενον Αὐτῆς μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀλεξίου τοῦ Β'.
Ἀπό τινων ἡμερῶν εἶσθε ὁ ἡγέτης, ὅστις ἐκλήθη ὑπό τῆς Θείας Προνοίας, ἵνα ἀναλάβῃ ἐπί τῶν ὤμων αὐτοῦ τόν Σταυρόν, ὅν φέρουσιν ἅπαντες οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ὁδηγήσῃ τό μέν Χριστεπώνυμον πλήρωμα εἰς νομάς σωτηρίους, τό δέ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ὡς δεξιός οἰακοστρόφος, εἰς εὔδιον λιμένα.

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχουσα ἀρρήκτους πνευματικούς δεσμούς μετά τῆς Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, οἵτινες διαπνέονται ὑπό ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἐνδιαφέροντος, συνεργασίας καί ἀλληλοκατανοήσεως πρός ἀντιμετώπισιν τῶν κοινῶν ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ προβλημάτων, σήμερον κατά τήν Ἱεράν αὐτήν ἡμέραν, καθ’ ἥν ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἀνέρχεται εἰς τόν περίπυστον Πρωθιεραρχικόν Θρόνον Αὐτῆς πληροῦσα τάς καρδίας τοῦ Θεοφιλοῦς Ὀρθοδόξου Λαοῦ τῆς Ρωσίας χαρᾶς καί ἐλπίδος, εἰλικρινῶς συγχαίρει καί συμπανηγυρίζει μεθ’ Ὑμῶν.
Μακαριώτατε Δέσποτα!

Τό ἔργον τό ὁποῖον ἀναλαμβάνετε, ὡς ἡγέτης μιᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥτις δίδει τήν μαρτυρίαν Αὐτῆς εἰς τήν ταρασσομένην ὑπό πολλῶν προβλημάτων σημερινήν κοινωνίαν, οἱ πάντες γνωρίζομεν, ὅτι τυγχάνει ἄκρως δυσχερές καί πολύπονον, ἀλλ’ ὅμως πεποίθαμεν, ὅτι ἡ Δύναμις τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ καί ἡ Χάρις τοῦ ζωαρχικοῦ Πνεύματος, ἡ συγκροτοῦσα ὅλον τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, θέλουσι ἰσχυροποιήσει τάς πνευματικάς καί σωματικάς Ὑμῶν δυνάμεις, ἵνα συμβάλητε τῷ ὄντι εἰς τήν εἰρήνην καί τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν οἰκοδομήν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀλλά καί εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς Διορθοδόξου συνεργασίας πρός τήν ἀπό κοινοῦ χριστιανικήν μαρτυρίαν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

Ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί αὖθις συγχαίρομεν Ὑμῖν καί τῇ περί Ὑμᾶς Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳ, τῷ ἱερῷ Κλήρῳ καί τῷ εὐσεβεῖ Ὀρθοδόξῳ Λαῷ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί εὐχόμεθα, ὅπως ὁ Κύριος τῆς Δόξης χαρίζηται Ὑμῖν ὑγιείαν, μακροημέρευσιν καί πᾶσαν ἐνίσχυσιν εἰς τήν ὑψηλήν Ὑμῶν Διακονίαν πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ.

Ὡς τεκμήριον τῆς εἰλικρινοῦς ἡμῶν ἀγάπης καί εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἱστορικῆς ταύτης ἡμέρας, προσφέρομεν τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι διά τῶν Ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου Σεβασμιωτάτων καί λίαν ἡμῖν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ὡς καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Προκοπίου Πετρίδη, Συνεργάτου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων, τά ἱερά ταῦτα Ἐγκόλπια παρακαλοῦντες Αὐτήν, ἵνα κατά τάς ὑπ’ Αὐτῆς τελουμένας Θείας Λειτουργίας, φέρουσα ταῦτα, μή παύσῃ δεομένη καί ὑπέρ τῆς σωτηρίας τοῦ ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου ἀδελφοῦ Ὑμῶν Λαοῦ.
Ἐπί τούτοις ἀσπαζόμενοι τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ καί περιπτυσσόμενοι Αὐτήν ἀδελφικῶς ἀναφωνοῦμεν ΑΞΙΟΣ!

Προηγούμενη σελίδα