ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα στην μοναστική ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας με θέμα: «Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός σήμερα»

8/5/2008

Σεβασμιώτατε,

Χριστός Ἀνέστη !
Μετά βαθείας χαρᾶς ἐδέχθημεν τήν πρόσκλησιν ὑμῶν ὅπως συμμετάσχωμεν εἰς τήν Μοναστικήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως μέ θέμα: «Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός σήμερα» εἰς τό νεόδμητον Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ἠσυχαστηρίου Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Κουφαλίων τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας. Ὅθεν, συγχαίρομεν ὑμᾶς διά τήν τόσον σημαντικήν καί ἀξιόλογον πρωτοβουλίαν ὑμῶν, ἵνα διοργανώσητε τήν Μοναστικήν ταύτην Ἡμερίδα ἡ ὁποία θά ἀσχοληθῇ, ὡς ἐλάβομεν γνῶσιν ἐκ τοῦ ἐπισυναπτομένου προγράμματος, μετά τῶν προβλημάτων καί ἀντιξοοτήτων τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουσιν οἱ ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς διαβιοῦντες ἀδελφοί καί ἀδελφαί ἡμῶν, εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν προσωπικήν πνευματικήν αὐτῶν πρόοδον καί ἀνάπτυξιν, εἰς τάς σχέσεις αὐτῶν μετά τοῦ συγχρόνου κόσμου καί εἰς τήν συμβολήν αὐτῶν διά τήν προαγωγήν τοῦ σωτηριώδους ἔργου τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Λόγοι ὅμως ἀνεξάρτητοι τῆς θελήσεως ἡμῶν καί φόρτος ἐργασίας ἀνυπέρβλητος δέν ἐπιτρέπουν εἰς ἡμᾶς τήν τοιαύτην σπανίαν εὐκαιρίαν διά ψυχικήν ἀνάτασιν καί πνευματικήν ὠφέλειαν. Παριστάμεθα ὅμως ἐν μέσῳ ὑμῶν νοερῶς καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτήρ παντός ἀγαθοῦ ἐπευλογήσῃ τάς ἐργασίας τῆς ἡμερίδος ὡς καί πάντας τούς Θείᾳ Χάριτι συμμετέχοντας εἰς αυτήν.
Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός ἔκπαλαι ἀπετέλει τήν ἐμπροσθοφυλακήν τῆς ἐπί γῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας. Οἱ μοναχοί ἦσαν καί εἶναι οἱ προμαχοῦντες ἀνενδότως καί ἀνυστάκτως εἰς τόν ἀόρατον πνευματικόν πόλεμον, τόν ὁποῖον διεξάγει ὁ νέος Ἰσραήλ τῆς Χάριτος «πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. στ, 12).

Εἰς τήν ἐποχή μας δέ, ἐποχήν κρίσεως τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν, κατά τήν ὁποίαν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον δυσκόλως διασώζει τά χαρακτηριστικά του, μέσα εἰς τά ποικίλα ἀδιέξοδα τῆς μοναξιᾶς καί τοῦ ἄγχους, τά ὁποῖα ἡ τεχνολογία καί ἡ λοιπή ἐπιστήμη ἀδυνατοῦν νά θεραπεύσουν, ὁ μοναχισμός μέ τάς ρίζας τῆς ἀσκητικῆς ἐμπειρίας καί προσευχῆς - συνεχίζει νά εὑρίσκεται εἰς τό πλευρόν τοῦ συγχρόνου ταλανιζομένου ἀνθρώπου δεικνύων εἰς αὐτόν τάς πύλας τοῦ Παραδείσου. Αὐτό εἶναι ὁ Ἀνατολικός Μοναχισμός: ἡ ἄλλη λύσις, ἡ ἄλλη διάστασις.

Ἐν τοιαύταις σκέψεσιν χαιρετίζομεν ὑμᾶς Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί πάντας τούς ἐν τῇ ὑφ’ ὑμῶν διοργανουμένην Μοναστικήν Ἡμερίδα, ἐπευλογοῦντες πατρικῶς πάντας ὑμᾶς, εὐχόμενοι πλούσιον τόν φωτισμόν τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος πρός ἐπιτυχίαν καί καρποφορίαν τῆς σπουδαιοτάτης ταύτης Ἡμερίδος ἐπ’ ἀγαθῷ καί ὠφελείᾳ πάντων ἡμῶν.

Μετ’ Ἀναστασίμων Εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα