ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Ευχετήριο τηλεγράφημα του Αρχιεπισκόπου στον Οικουμενικό Πατριάρχη

27/1/2021

Παναγιώτατε,

Μετά πολλῆς θλίψεως καί ἀνησυχίας ἐπληροφορήθημεν τά τῆς ἀσθενείας τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος ἐκ τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἐκ μέσης καρδίας δεόμεθα τοῦ Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, τοῦ δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθέντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως, διά πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Θεοτόκου, ἀποκαταστήσῃ Ὑμᾶς, ὅσον οἷόν τε τάχιον, ὑγιαίνοντα καί δοξάζοντα τό Ὄνομα Αὐτοῦ ἐν λόγοις καί ἔργοις ἀγαθοῖς καί διαποιμαίνοντα τήν ἐκλογάδα τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, εἰς ἔτη πολλά.

Διαβιβάζοντες ἐν ταὐτῷ τάς πλέον θερμάς εὐχάς τῆς τε Σεπτῆς Ἱεραρχίας, τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διατελοῦμεν μετά πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς ἐξαιρέτου

Ἀθῆναι, 24ῃ Δεκεμβρίου 2021

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
Ἱερώνυμος.

Προηγούμενη σελίδα