ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Eπιστολή συμπαραστάσεως προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο

29/11/2019

Εξ αφορμής του φονικού και καταστρεπτικού σεισμού των 6,4 ρίχτερ με επίκεντρο το Δυρράχιο της Αλβανίας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε σήμερα την ως κάτωθι επιστολή συμπαραστάσεως προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο.

Ταυτόχρονα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έθεσε στην διάθεση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων την Οργάνωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για τις ανάγκες των σεισμοπλήκτων κατοίκων της γείτονος Χώρας.
Το Συνοδικό Γράμμα έχει ως εξής:

«Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος, κύριε Αναστάσιε, την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Μετά θλίψεως βαθυτάτης και αλγούσης καρδίας επληροφορήθημεν το γεγονός του έναγχος εν Αλβανία καταστρεπτικού σεισμού και τον συνεπεία τούτου θάνατον και τραυματισμόν πλείστων όσων συνανθρώπων μας.

Εν τη ώρα ταύτη καθ’ ην πενθεί η γείτων ημών χώρα, θρηνούσα επί τοις ερειπίοις των πνευματικών τε και υλικών καταστροφών, επί τοις αστέγοις, τοις πεινώσι, τοις ασθενούσι και αδυνάμοις αδελφοίς ημών, συνωδυνόμενοι και ημείς μετά της σεπτής Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος και σύμπαντος του ευσεβούς ελληνικού λαού, ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας τω Πανοικτίρμονι Θεώ όπως καταπέμψη τω δεινώς δοκιμαζομένω προσφιλεί εν Αλβανία λαώ ευτονίαν, παράκλησιν, υπομονήν, δύναμιν, ελπίδα και ακαταίσχυντον θάρρος δια την αισίαν αντιμετώπισιν της απροσδοκήτου συμφοράς.
Μακαριώτατε, οίκοθεν νοείται, ότι η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος, θέλει συμπαρασταθεί εμπράκτως εις την, κατά το δυνατόν, ανακούφισιν και ίασιν των πληγών των χειμαζομένων αδελφών ημών και προ τούτο είμεθα ολοθύμως εις την διάθεσίν Σας, δι’ ό,τι η Υμετέρα Μακαριότης κρίνει απαραίτητον.

Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι και αύθις την Υμετέραν Μακαριότητα, διατελούμεν μετά πολλής της εν Χριστώ αγάπης

+ο Αθηνών Ιερώνυμος, Πρόεδρος».


Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Προηγούμενη σελίδα