ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν Ἐκδήλωση τῆς Ἀδελφότητος «Ἡ Ὁσία Ξένη» ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 40 ἐτῶν δράσεως καί προσφορᾶς τοῦ Σωματείου Διακονίας Κρατουμένων «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

22/10/2017

(Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 22 Ὀκτωβρίου 2017)


Ἡ συμπλήρωση σαράντα χρόνων διακονίας στόν ἀπαξιωμένο χῶρο τῶν φυλακῶν ἀποτελεῖ σημαντικό ὁρόσημο γιά τό Σωματεῖο διακονίας κρατουμένων «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» καί συγχρόνως γιά τήν πορεία ἑνός κληρικοῦ ὁ ὁποῖος, ὡς ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς τῆς προσπάθειας, ἔχει νά ἐπιδείξει μαρτυρία μακρᾶς καί σπουδαίας διαδρομῆς. Καθ’ ὅλη τή διάρκειά της, εἴχαμε τή χαρά νά παρακολουθήσουμε τήν ἔνζηλο ἀφοσίωση, τήν πολυετῆ ἐκδαπάνηση καί τά θαυμαστά ἔργα τά ὁποῖα ἐπιτέλεσε ἡ πατρική του μέριμνα ὑπέρ τῶν ἀπόρων κρατουμένων στήν Ἑλλάδα καί διεθνῶς.

Ἀξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια στήν πρωτοβουλία τῆς Ἀδελφότητος «Ὁσία Ξένη» γιά τή διοργάνωση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης. Ἐν ἀγάπῃ πολλῇ, ἡ περί ἡμᾶς Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποφάσισε ὁμοίως νά τιμήσει αὐτή τήν ἐπέτειο φιλοχρίστου προσφορᾶς τοῦ Σωματείου καί νά ἐκφράσει στόν πολιό Γέροντα Γερβάσιο τήν εὐαρέσκειά της καί τόν ἄξιον ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχόμεθα καί ἐμεῖς ὁ Θεός νά τοῦ χαρίζει στό ἑξῆς πολλά εἰρηνικά καί εὐλογημένα ἔτη, γιά νά συνεχίσει αἰσίως μέσῳ τῶν συνεργατῶν του ἐπί χρόνους ἱκανούς τό σωτήριον ἔργο στό ὁποῖο ἔχει ἀφιερωθεῖ.

Γνωρίζετε καλῶς ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, οἱ Ἀπόστολοι καί πολλοί ἀπό τούς Ἁγίους καί Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας δοκίμασαν τήν ἐμπειρία τῆς φυλακῆς. «Πόσας φυλακάς ἡγιάσατε, πόσα δεσμωτήρια ἐφωτίσατε;», ἀναρωτᾶται σέ κάποια ὁμιλία του ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπῆρξε κατ’ ἐπανάληψιν «δέσμιος ἐν Κυρίῳ» καί τέσσερις ἀπό τίς ἐπιστολές του ἐγράφησαν στήν αἰχμαλωσία.

Ὁπωσδήποτε ἡ φυλακή εἶναι κατάσταση ὁριακή ἡ ὁποία φέρνει τόν ἄνθρωπο ἀντιμέτωπο μέ τόν ἑαυτό του ἀλλά συγχρόνως κοντά στό Θεό, σέ μιά ἐσωτερική ἀναζήτηση πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ νέα ἀρχή. Ἐναπόκειται στούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, στό βαθμό πού τούς ἀναλογεῖ, νά καταργήσουν τό «μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ» καί νά κατευθύνουν τόν φυλακισμένο ὁμαλά στήν ἐπάνοδο.

Ἡ εὐλαβής διακονία ἀρωγῆς πρός τούς κρατουμένους ἀκολουθεῖ τά θεία παραγγέλματα τοῦ Χριστοῦ, τή διηνεκῆ δράση προνοίας πρός τούς ἀδυνάτους. Καταδεικνύει ἐπίσης πόσο σημαντική εἶναι ἡ συνδρομή φορέων οἱ ὁποῖοι καθιστοῦν ἐφικτό τό ἐκκλησιαστικό ἔργο σέ καιρούς δυσχερεῖς. Συνιστᾶ ἔκφραση ἤθους ὑψηλοῦ καί πίστεως ἡ ὁποία βιώνεται καί κοινωνεῖται εὐεργετικά. Οἱ κοσμικές ἀρετές κυριαρχοῦνται ἀπό συμφέροντα καί προτιμήσεις, ἡ ἀγάπη ὅμως ὅπως τήν ἐξέφρασε καί τή δίδαξε ὁ Κύριος δέν ἔχει ὅριο. Αὐτή ἡ ἀγάπη διακρίνει τούς φίλους του Ἰησοῦ: αὐτή ἡ ὁποία ἐνισχύει τόν ἐνδεῆ, ἀνακουφίζει τόν πάσχοντα, περιθάλπει τόν ἀπροστάτευτο, ἀνυψώνει τόν συντετριμμένο, μεριμνᾶ γιά τούς κοπιῶντες καί τούς πεφορτισμένους καί γίνεται προστάτης ἄγγελος τῶν ταπεινῶν.

Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς ἐνισχύει ὥστε νά ἔχετε εὐλογητή συνέχεια στήν πολύτιμη προσφορά σας καί νά προσθέσετε πολλά ἀκόμη ἀγαθά καί σωτήρια ἔργα διακονίας εἰς σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ πατρικῆς ἀγάπης καί θερμῶν εὐχῶν.

Προηγούμενη σελίδα