ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα Μακαριωτάτου επί τη ενάρξει των σχολικών εξετάσεων

10/5/2016

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Πολύ σύντομα θά βρίσκεσθε στήν κρίσιμη, ἴσως καί δύσκολη, περίοδο τῶν ἐξετάσεων, μιᾶς διαδικασίας πού κάθε χρόνο καλεῖ μαθητές καί μαθήτριες σέ ἀληθινό ἀγώνα γιά νά ἀνταποκριθεῖτε ἐπιτυχῶς σέ αὐτές.

Ἐπικοινωνῶ σήμερα μαζί σας ὄχι ἀπό τυπική ὑποχρέωση, ἀλλά ὡς πνευματικός σας πατέρας, θέλοντας νά βρεθῶ κοντά σας σέ αὐτές τίς ἰδιαιτέρως ἀπαιτητικές ἡμέρες πού ἡ πίεση καί ἡ ἀγωνία αὐξάνουν. Ἡ σκέψη, οἱ εὐχές καί ἡ προσευχή μου σᾶς συνοδεύουν, ὅλους σας φυσικά ἀλλά ἰδιαιτέρως τά παιδιά πού διαγωνίζονται στίς πανελλήνιες ἐξετάσεις, εἶμαι δίπλα σας στόν ἀγώνα καί τήν προσπάθειά σας νά ὑλοποιήσετε τά ὄνειρά σας, νά δικαιωθοῦν τά εὐγενῆ καί ὑψηλά ὁράματά σας γιά τό μέλλον.
Κοντά σας αὐτές τίς κρίσιμες στιγμές εἶναι ὄχι μόνο οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοί σας, ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ φιλόστοργη πνευματική μητέρα ὅλων μας. Προσευχόμαστε γιά ἐσᾶς στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά φωτίσει τήν προσπάθειά σας. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν πώς οἱ μαθητές – καί μάλιστα οἱ ὑποψήφιοι τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων - εἶναι ἴσως οἱ πλέον σκληρά ἐργαζόμενοι νέοι, σ’ ἕνα περιβάλλον ἐξαιρετικά ἀνταγωνιστικό καί σ’ ἕνα ἐκπαιδευτικό σύστημα πού χρειάζεται νά βελτιωθεῖ ἀρκετά.

Ὁ Χριστός μας σᾶς ἐνισχύει στήν ὡραῖα προσπάθειά σας. Νά γνωρίζετε ὅτι πραγματικός νικητής εἶναι ἐκεῖνος πού ἐπιμένει νά μοχθεῖ καί νά ἀγωνίζεται συνέχεια γιά τό καλύτερο.

Ὁλόψυχα καί πατρικά σᾶς εὔχομαι "Καλή ἐπιτυχία", πλησμονή δυνάμεως καί φωτισμοῦ, ὑπομονή καί αἰσιοδοξία.

Ὁ Θεός μαζί σας!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Προηγούμενη σελίδα