ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρόποση κατά τό Ἐπίσημο Γεῦμα, τό ὁποῖο παρατίθεται πρός τιμή του ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομο

18/12/2011

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί καί ἐκλεκτοί συνευφραινόμενοι συνδαιτυμόνες στήν ποικιλόδωρη αὐτή τράπεζα.

Ἔκδηλη εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση, οἱ ὁποῖες μᾶς διακατέχουν τήν στιγμή αὐτή, κατά τήν ὁποία παρακαθήμεθα σ’ αὐτή τήν συνεστίαση τῆς ἀγάπης. Σ’ αὐτήν ἀντανακλᾶται καί ἡ ἄλλη, ἡ οὐράνια Τράπεζα τοῦ Δείπνου τῆς αἰώνιας Βασιλείας, στήν ὁποία ἡ ἄκρα φιλανθρωπία τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε μόλις πρό ὀλίγου νά συμμετάσχουμε ἀπό κοινοῦ καί νά προγευθοῦμε τίς δωρεές της κατά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὅπως ἐκεῖ, ἔτσι καί ἐδῶ βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι παρέχοντας μαρτυρία περί τῆς ἐν ἡμῖν ἀγάπης καί ἑνότητος ἐν τῇ πίστει.

Κατά τήν στιγμή αὐτή, δόξα καί αἶνο ἀναπέμπουμε στόν Θεῖο Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, διότι μᾶς ἀξίωσε τῆς εὐλογίας καί τῆς πλουσιόδωρης ἐμπειρίας τῆς φιλαδέλφου συναναστροφῆς καί ἐπικοινωνίας μαζί Σας.

Εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγαθο Θεό, ὁ ὁποῖος ὁδήγησε τά βήματά μας στήν μεγαλόνησο τῆς Κύπρου καί στήν Ἀποστολική της Ἐκκλησία, τήν πνευματική ἐπιστασία τῆς ὁποίας ὁ Κύριος τόσο προνοητικά ἐμπιστεύθηκε στήν κατά πάντα ἄξια Μακαριότητά Σας.

Πράγματι, σέ καιρούς δυσχειμέρους καί ραγδαίων ἐξελίξεων, κατά τούς ὁποίους ὁ κόσμος μετασχηματίζεται ποικιλοτρόπως, ὁ Πανάγαθος Θεός, μέ τήν ἄφατη καί φιλάνθρωπη Πρόνοιά Του ὑπέρ ἡμῶν, ἐμπιστεύθηκε σέ Σᾶς, Μακαριώτατε, κατά διαδοχή καί συνέχιση ἐπιφανῶν, μαρτυρικῶν καί ἐθναρχούντων προκατόχων, τήν οἰακοστροφία τοῦ σκάφους τῆς ἀπό τοῦ 5ου αἰώνα Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο καί τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα, σέ περίοδο, κατά τήν ὁποία ὁ εὐσεβής Λαός δοκιμάζεται μέ τήν συνεχιζόμενη ἐπί τρεῖς καί πλέον δεκαετίες κατοχή τῆς νήσου ἀπό ξένες ἐχθρικές δυνάμεις.

Οἱ ἐγνωσμένες ἀρετές καί διοικητικές ἱκανότητες, μέ τίς ὁποῖες Σᾶς προίκισε ὁ Θεός, φανερώνονται πρόδηλες ὄχι μόνον κατά τήν πενταετή προκαθημενική διακονία Σας, ἀλλά καί κατά τήν ὑπερτριακονταετή μητροπολιτική ὑπηρεσία στήν Ἱερά Μητρόπολη Πάφου. Ἡ περιφανής ἐκκλησιαστική δράση καί οἱ τίμιοι ἀγῶνες τῆς Μακαριότητάς Σας ὑπέρ τῆς Ἁγιωτάτης ἐν Κύπρῳ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς ἐπανενώσεως τῆς «κρίμασι οἷς οἶδεν ὁ Θεός» διχοτομημένης νήσου, καθώς καί ἡ ἐν Κυρίῳ ἀγάπη καί τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον Της γιά τήν ἑνότητα καί εὐστάθεια τῆς ἀρχαιότατης αὐτῆς ἀδελφῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα ἀποκατέστησαν τίς καταργηθεῖσες μετά τήν ἐπάρατη Λατινοκρατία ἱστορικές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κατά τρόπον ὥστε νά διοικεῖται καθ’ ὅλα ἄνευ προσκλήσεως ἱεραρχῶν ἀπό ἄλλες ὁμόδοξες Ἐκκλησίες, Σᾶς καθιστοῦν τόν ἐπάξιο συνεχιστή τοῦ ἔργου τῶν μεγάλων καί ἐπιφανῶν μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες ἐκλέισαν τόν παλαίφατο αὐτόν θρόνο τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Βαρνάβα. Ἄνδρα κατά πάντα ἄξιο, ἱκανότατο καί δοκιμασμένο, γιά νά ἀκολουθήσει τά ἴχνη τῶν μεγάλων ἐθνομαρτύρων προκατόχων του.

Ἀπερχόμαστε πλήρεις συγκινήσεων ἀπό τίς ἐπισκέψεις μας στά ἱερά μνημεῖα τῶν ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων καί ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας πεσόντων κυπρίων ἡρώων, κατά τίς ὁποῖες προσευχηθήκαμε ὑπέρ τῆς μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἡρωικῶν ψυχῶν τους.

Ἐπιπλέον, οἱ ἐπισκέψεις μας σέ ὅσους ἱερούς ναούς καί καθιδρύματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὁ περιορισμένος χρόνος τῆς παραμονῆς μᾶς ἐπέτρεψε, ἀπέδειξε σ’ ἐμᾶς ἐνδεικτικά τήν ἀνύστακτη μέριμνά Σας γιά τήν ἐν Χριστῷ προκοπή τοῦ Ποιμνίου.

Ἀπό τό βάθος τῆς καρδιᾶς μας συγχαίροντάς Σας, Mακαριώτατε Δέσποτα, γιά ὅσα εἴδαμε καί διαπιστώσαμε, ἀλλά καί εὐχαριστώντας Σας γιά τήν ὄντως ἀβραμιαία φιλοξενία, τήν ὁποία μᾶς παρείχατε, καί γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς πηγαίας καί εἰλικρινοῦς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ἐπιθυμοῦμε νά Σᾶς διαβεβαιώσουμε, ὅτι σέ ὅσα πράξετε ὑπέρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεως, ὅπως καί στόν ἀγώνα Σας γιά τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τά κατεχόμενα ἐδάφη τῆς Μεγαλονήσου τῶν παρανόμων στρατευμάτων κατοχῆς καί γιά τήν ἐπανένωσή της σέ ἕνα καί ἀδιαίρετο Κράτος, θά ἔχετε ἐμᾶς προσωπικῶς, ἀλλά καί τόν θεόλεκτο Κλῆρο καί σύμπαντα τόν εὐσεβή Λαό τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρόθυμους συμπαραστάτες.

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ὑψίστης τιμῆς, Μακαριώτατε, ὑψώνουμε τό ποτήριο, μέ τήν ψυχή καί τήν καρδιά μας δεόμενοι πρός τόν Κύριο, νά διαφυλάττει, νά ἐνισχύει καί νά γεραίρει τήν Μακαριότητά Σας μέ ὑγεία ἀμετάπτωτη καί λαμπρή ποιμαντορία, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας.

Προηγούμενη σελίδα