ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

MHNYMA ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ KΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΣΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

27/5/2011

ΠΡΑΓΑ 27 - 28 ΜΑ∙Ι∙ΟΥ 2011

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Πράγας καί Μητροπολῖτα τῶν Χωρῶν Πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας, Ἀγαπητέ ἀδελφέ ἐν Χριστῷ καί συλλειτουργέ, λίαν ἡμῖν ἀγαπητέ καί περισπούδαστε, κύριε Χριστοφόρε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μέ εἰλικρινῆ χαράν καί βαθύτατα συναισθήματα ἀγάπης ἐν Χριστῷ χαιρετίζομεν τήν Ὑμετέραν Τιμιωτάτην Μακαριότητα ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ τῆς πέμπτης ἐπετείου τῆς ἀναρρήσεως Αὐτῆς εἰς τόν Πρωθιερατικόν Θρόνον τῆς Ἁγιωτάτης ἐν Τσεχίᾳ καί Σλοβακίᾳ Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἥν ἵδρυσαν οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης αὐτάδελφοι καί ἰσαπόστολοι Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, φωτισταί τῶν Σλαύων.

Ἅπασα ἡ ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει σήμερον, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκπροσώπου τῆς ἡμῶν Μετριότητος καί τῆς περί ἡμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν, Συνοδικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, εἰς τάς ἐν Πράγᾳ ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί τοῦ μέχρι τοῦδε ἐπιτελεσθέντος ὑπ' Αὐτῆς ποιμαντικοῦ ἔργου. Δόξαν καί αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι μόνῳ ἀληθινῷ Θεῷ, Ὅστις ἀενάως ἐπισκέπτεται καί πλουσίως καταρτίζει τήν Ἄμπελον ταύτην, ἥν ἡ πανσθενουργός Δεξιά Αὐτοῦ ἐφύτευσε, καί τῆς ὁποίας ἐπάξιον ἀμπελουργόν κατέστησεν, εἰς διαδοχήν καί συνέχισιν τοῦ ἔργου τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τήν Ὑμετέραν πεφιλημένην Μακαριότητα.

Μακαριώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ καί Σεπτέ Ποιμενάρχα τῆς ἐν Τσεχίᾳ καί Σλοβακίᾳ Ἐκκλησίας,

Ἀπό ἐτῶν πολλῶν παρακολουθοῦμεν μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον καί συγκίνησιν τό λίαν καρποφόρον καί ἐπιφανές ποιμαντικόν ἔργον Ὑμῶν, πρῶτον ὡς Ἀρχιεπισκόπου Πράγας καί ἐν συνεχείᾳ ὡς Προκαθημένου Πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας, τό ὁποῖον τόσον ἐπιτυχῶς ἐπιτελεῖτε, παρά τάς δυσμενεῖς περιστάσεις καί δοκιμασίας, αἱ ὁποῖαι εὗρον τό μικρόν μέν εἰς ἀριθμούς ἀλλά μέγιστον εἰς πίστιν καί ἀφοσίωσιν εἰς τό πατροπαράδοτόν του Σέβας Ποίμνιον Ὑμῶν, ἰδίως κατά τούς δυσχειμέρους ἐκείνους χρόνους, καθ' οὕς ἡ τότε πολιτεία ἠναντιοῦτο κατά τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Ἐκκλησίας.

Οὕτως, ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Ὑμετέρας Θεοτιμήτου Μακαριότητος, ἀτενίζομεν τόν ὄντως δραστήριον καί ρέκτην Ποιμένα, τόν γινώσκοντα τά ἑαυτοῦ πρόβατα καί τόν ὑπ' αὐτῶν γινωσκόμενον. Τῷ ὄντι σεμνυνόμεθα, Μακαριώτατε, διά τό γεγονός, ὅτι ὑπήρξατε ὑπότροφος τῆς ἡμετέρας ἐν Ἑλλάδι Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας. Καυχώμεθα, διότι ὁ Θεός ἐπέτρεψε καί εἰς Αὐτήν νά συμβάλῃ, ἔν τινι μέτρῳ, εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν λιπαρῶν Ὑμῶν θεολογικῶν σπουδῶν, καί χαίρομεν διά τήν ἀνάδειξιν Ὑμῶν εἰς ἕνα ἐκ τῶν Ἁγιωτάτων Προκαθημένων τῶν κλεϊζόντων τάς κατά Τόπους Ἁγιωτάτας Αὐτοκεφάλους τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.

Εὐχόμεθα ἐκ καρδίας, ὅπως Κύριος ὁ Θεός κρατύνῃ Ὑμᾶς πρός συνέχισιν τοῦ ὄντως λίαν θεαρέστου ἔργου, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖτε, πρός ἐνίσχυσιν καί πρόοδον τοῦ Θεολέκτου Ποιμνίου ἡμῶν, πρός εὔκλειαν τῆς ἐν Τσεχίᾳ καί Σλοβακίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μεθ' ὁλοκαρδίων συγχαρητηρίων
καί βαθυτάτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπης

† Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ

Προηγούμενη σελίδα