ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή Συμπαράστασης προς το Πατριαρχείο Αντιοχείας

2/5/2011

Ἀριθμ. Πρωτ. 2562
Ἀριθμ. Διεκπ. 1287

Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα, τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καί Πάσης Ἀνατολῆς, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Ἰ γ ν ά τ ι ε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μετ’ ὀδύνης βαθυτάτης καί ἐν ἰσχυρᾷ συνοχῇ καρδίας πληροφορηθέντες τά ἐπεισόδια μετά πλήθους θυμάτων κατά τάς διαδηλώσεις εἰς Daraa, Duma καί εἰς ἑτέρας συριακάς πόλεις, ἐκφράζομεν πρός τήν Ὑμετέραν λίαν ἀγαπητήν ἡμῖν Μακαριότητα καί δι᾿ Αὐτῆς πρός ἅπαντα τόν δοκιμαζόμενον λαόν τῆς Συρίας τήν ὁλόθυμον ἡμετέραν συμπαράστασιν καί συμπάθειαν ἐπί τῇ φοβερᾷ ἐπισυμβάσῃ αὐτῷ αἱματηρῇ καί βιαίᾳ δοκιμασίᾳ.
Συμπροσευχόμενοι καί συμμετέχοντες εἰς τό ἄλγος καί τήν ἀγωνίαν Ὑμῶν, συμπάσχομεν οὖν Ὑμῖν ὁλοθύμως εὑρισκόμενοι ὅλως ἀλληλέγγυοι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι, τῷ δοκιμαζομένῳ ποιμνίῳ Αὐτῆς καί τῷ προσφιλεῖ συριακῷ λαῷ, καί ἐντείνομεν τάς προσευχάς καί δεήσεις ἡμῶν ὑπέρ αὐτοῦ, ὥσθ’ ἵνα ἀντεπεξέλθῃ εἰς τάς κρισίμους αὐτάς στιγμάς, προσεπευχόμενοι τήν ὡς τάχιον παρέλευσιν τῶν δεινῶν, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀδιαπτώτου αὐτοῦ προόδου.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα φιλήματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ Ἀναστάντι Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν διατελοῦμεν,

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα