ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος

13/1/2011

Πρός
Τόν Ἀξιότιμον
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.
Πρόεδρον τοῦ Κεντρικοῦ
Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου Ἑλλάδος.
Ἐνταῦθα.

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1093/22.12.2010 ὑμετέρου ἐγγράφου, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 10ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἐν ἀγάπῃ ἀναφέρει ὑμῖν, ὅτι :
1. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀείποτε ἀντετέθη καί κατεδίκασεν πᾶσαν μορφήν φυλετισμοῦ καί διακρίσεως εἰς βάρος οἱουδήποτε ἀνθρώπου ἐπί τῇ βάσει φυλετικῶν, πολιτισμικῶν, θρησκευτικῶν, ἤ ἄλλων διαφορῶν. Στερρῶς φρονοῦμεν, ὅτι αἱ τοιαῦται συμπεριφοραί συνιστῶσι λεηλασίαν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί εἶναι μειωτικαί τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ βαθεῖα αὕτη πεποίθησις ἡμῶν ἀπορρέει πρωτίστως ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς πίστεως ἡμῶν καί τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, ὅπως αὕτη διετυπώθη ὑπό τοῦ μεγάλου Χριστιανοῦ διδασκάλου τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου λέγοντος πάλαι ποτέ πρός τούς οἰκήτορας τῆς ἐνδόξου πόλεως τῶν Ἀθηνῶν ὅτι, «ὁ Θεός ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν γένος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον τῆς γῆς» (Πράξεων ιζ´, 26).
2. Εἰδικώτερον, ἡ ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διά πολλαπλῶν ἐνεργειῶν Αὐτῆς, ἐξεδήλωσεν πάντοτε τά φιλάδελφα αἰσθήματά Της διά τούς Ἕλληνας τούς ἀκολουθούντας τήν Ἑβραϊκήν Θρησκείαν.
3. Ἐπιπροσθέτως δέ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατά τό σχετικῶς πρόσφατον θλιβερόν παρελθόν, κατά τά γεγονότα τοῦ Β´ Παγκοσμίου πολέμου, ἅτινα ἐστιγμάτισαν τόν ἀνθρώπινον πολιτισμόν, ἐμπράκτως πρωτοστατησάντων μάλιστα τῶν πνευματικῶν αὑτῆς ἡγητόρων, ὡς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Δαμασκηνοῦ καί τῶν ἀοιδίμων Μητροπολιτῶν Δημητριάδος Ἰωακείμ, Ζακύνθου Χρυσοστόμου καί Θεσσαλονίκης Γενναδίου, προεκινδύνευσε μετ' αὐτοθυσίας διά νά προστατεύσῃ τούς ἐν Ἑλλάδι διαβιοῦντας Ἑβραίους ἐκ τῆς ναζιστικῆς ἐπιβουλῆς.
Τήν ἐκδήλωσιν δέ τοιαύτης ἀντιφυλετικῆς συμπεριφορᾶς ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνεγνώρισαν δημοσίως καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ ἐπανειλημμένως τά συλλογικά ὄργανα τῆς Παγκοσμίου Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος.
4. Εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν, ἕκαστος Ἐπίσκοπος διατηρεῖ τήν αὐτονομίαν ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεών του, τῶν ὁποίων φέρει τήν εὐθύνην καί τήν ἀπόδειξιν.
Ταῦτα ὑπογραμμίζοντες ἐν ἀγάπῃ καί εὐχόμενοι πᾶσαν παρά Θεοῦ ἀγαθοδωρίαν, διατελοῦμεν μετά πλείστης τιμῆς καί εὐχῶν.

Προηγούμενη σελίδα