ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή Συμπαράστασης προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας για το τρομοκρατικό χτύπημα (10-08-2010)

10/8/2010

Αριθμ. Πρωτ.:3106/1614


Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Κιέβου καί Πάσης Οὐκρανίας κ. Βλαδίμηρον.
Εἰς Κίεβον.

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Mετά βαθυτάτης θλίψεως πληροφορηθέντες τό τραγικόν συμβάν τῆς βομβιστικῆς ἐπιθέσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σκέπης ἐν Ζαποριζίᾳ Οὐκρανίας, ἐκφράζομεν τήν ὁλόψυχον ἡμῶν συμπάθειαν πρός τήν ὑμετέραν φίλην Σεβασμιότητα καί τό εὐσεβές πλήρωμα τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ, ὡς καί τήν συμπαράστασιν καί τά θερμότατα συλλυπητήρια ἡμῶν ἐπί τῷ ἀδοκήτῳ θανάτῳ μοναχῆς καί τῷ σοβαρῷ τραυματισμῷ ἄλλων ὀκτώ ἀτόμων, καθ' ὅν χρόνον μάλιστα ἑορτάζετο ἡ ἐπέτειος τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ ὑπό τοῦ πρίγκιπος καί ἰσαποστόλου Ἁγίου Βλαδιμήρου.
Ἔχοντες πάντοτε κατά νοῦν τούς ὑπερχιλιετεῖς ἀρρήκτους δεσμούς πίστεως καί φιλίας, οἵτινες ἀείποτε συνέδεον τάς Ἐκκλησίας καί τούς λαούς ἡμῶν, καταδικάζομεν ἀπεριφράστως τήν ἄνανδρον ταύτην ἐνέργειαν καί εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας, ὅπως ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης ἐπιδαψιλεύσῃ πλουσίως τήν ὑπέρ νοῦν ὑπερέχουσαν θείαν αὐτοῦ εἰρήνην εἰς τάς καρδίας τοῦ εὐγενοῦς Οὐκρανικοῦ Λαοῦ.
Ἐπί δέ τούτοις κατασπαζόμεθα τήν ὑμετέραν λίαν ἡμῖν ἀγαπητήν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ καί διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

Ὁ Ἀρχιγραμματεύων

† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

Προηγούμενη σελίδα