ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή Συμπαράστασης προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας για το τρομοκρατικό χτύπημα

10/8/2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 3105
Ἀριθμ. Διεκπ. 1613


Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί Πάσης Ρωσίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Κύριλλε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Mετά βαθυτάτης θλίψεως πληροφορηθέντες τό τραγικόν συμβάν τῆς βομβιστικῆς ἐπιθέσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σκέπης ἐν Ζαποριζίᾳ Οὐκρανίας, ἐκφράζομεν τήν ὁλόψυχον ἡμῶν συμπάθειαν πρός τήν Ὑμετέραν φίλην Μακαριότητα, ὡς καί τήν συμπαράστασιν καί τά θερμότατα συλλυπητήρια ἡμῶν ἐπί τῷ ἀδοκήτῳ θανάτῳ μοναχῆς καί τῷ σοβαρῷ τραυματισμῷ ἄλλων ὀκτώ ἀτόμων, καθ' ὅν χρόνον μάλιστα ἑoρτάζετο ἡ ἐπέτειος τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ ὑπό τοῦ πρίγκιπος καί ἰσαποστόλου Ἁγίου Βλαδιμήρου.

Ἔχοντες πάντοτε κατά νοῦν τούς ὑπερχιλιετεῖς ἀρρήκτους δεσμούς πίστεως καί φιλίας, οἵτινες ἀείποτε συνέδεον τάς Ἐκκλησίας καί τούς λαούς ἡμῶν, καταδικάζομεν ἀπεριφράστως τήν ἄνανδρον ταύτην ἐνέργειαν καί εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας, ὅπως ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης ἐπιδαψιλεύσῃ πλουσίως τήν ὑπέρ νοῦν ὑπερέχουσαν θείαν αὐτοῦ εἰρήνην εἰς τάς καρδίας τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Ὑμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις καί αὖθις κατασπαζόμενοι τήν Ὑμετέραν Θεοτίμητον Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ διατελοῦμεν.

Ἀθήνῃσι 5ῃ Αὐγούστου 2010

Προηγούμενη σελίδα