ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή Συμπαράστασης προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας για τις πυρκαγιές

10/8/2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 3104
Ἀριθμ. Διεκπ. 1612


Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί Πάσης Ρωσίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Κύριλλε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐπ᾿ ἀφορμῇ τῆς δοκιμασίας τῆς καθ᾿ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης ἐν Ρωσίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς φίλης χώρας Ὑμῶν καί τοῦ πιστοῦ Αὐτῆς Λαοῦ, ὑπό τῆς λαίλαπος τῶν πυρκαϊῶν, ἅμα δέ συγκλονισθέντες ὑπό τοῦ μεγέθους καί τῆς σφοδρότητος τῆς γενομένης καταστροφῆς, ἐκφράζομεν πρός τήν Ὑμετέραν λίαν ἀγαπητήν ἡμῖν Μακαριότητα καί δι᾿ Αὐτῆς πρός ἅπαντα τόν δοκιμαζόμενον Ρωσικόν Λαόν, τήν ὁλόψυχον ἡμῶν συμπαράστασιν καί τά θερμότατα συλλυπητήρια, δεόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἀναπαύσῃ ἐν Χώρα ζώντων τάς ψυχάς τῶν θυμάτων.

Ὡς σημειοῖ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν θεῖος Παῦλος ἐν τῇ πρός Ῥωμαίους Ἐπιστολῇ αὐτοῦ: «πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει, καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν», ἀπεκδεχομένη τήν ἀπολύτρωσιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 8 19 – 22). Εἰς τοῦτο ἑδραζόμενοι καί ἡμεῖς οἱ προηλπικότες ἐν τῷ Χριστῷ, συμπάσχομεν καί κοινωνοῦμεν μεθ᾿ Ὑμῶν τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν ἡμῶν, εὐχόμενοι ἐκ καρδίας πᾶσαν τήν ἐξ ὕψους παρηγορίαν καί ἐνδυνάμωσιν, τήν ἄρρηκτον ἑνότητα τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν Ἐκκλησιῶν διακηρύσσοντες.

Ἐπί δέ τούτοις καί αὖθις κατασπαζόμενοι τήν Ὑμετέραν Θεοτίμητον Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ διατελοῦμεν.
Ἀθήνῃσι 5ῃ Αὐγούστου 2010

Προηγούμενη σελίδα