ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Ομιλία του Μακαριωτάτου κατά την παρουσίαση της νέας φιλανθρωπικής εταιρείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών "Αποστολή"

7/7/2010

Μέ ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τήν σημερινή ἐκδήλωση καί ἐκφράζω εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς παρευρισκομένους, ὡς ἐπίσης καί πρός τήν διοίκηση τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς γιά τήν εὐγενική παραχώρηση τοῦ ἀμφιθεάτρου.

Θά μποροῦσα νά ὑποστηρίξω, ὅτι καί αὐτή ἡ ἐκδήλωση εἶναι ὄχι μόνο ἡ ἔκφραση τῆς ἀγωνίας τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας μας γιά ὅσα συμβαίνουν καί ἐκτυλίσσονται τόν τελευταῖο καιρό στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί ἡ συμβολή της στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ της στή συλλογική προσπάθεια πού καταβάλλεται ἀπό πολλές πλευρές πρός ἀναχαίτιση μιᾶς πλημμυρίδος. Καί τοῦτο χωρίς πανικό, μέ τήν ἐμπειρία τῆς διδαχῆς, ὅτι αὐτός ὁ τόπος ξεπέρασε πολλές ἀνάλογες δυσκολίες στό διάβα τῆς ἱστορίας του. Ἡ ἀναγνώριση τῶν λαθῶν μας, ἡ ὑπέρβαση τοῦ προσωπικοῦ μας θελήματος, ἡ πραγματική διαφάνεια, ἡ ἐπιδίωξη τῆς ὁμόνοιας καί τῆς ἑνότητας εἶναι μερικά ἀπό τά ἀντισώματα πού θά χρειασθοῦν στήν ἀντιμετώπιση μιᾶς ἀσθένειας πού κατατρώει σχεδόν ὅλες τίς θεσμικές δομές μας.

Προορισμός τῆς Ἐκκλησίας μας "πού εἶναι ἄλλωστε ὁ προαιώνιος προορισμός της" εἶναι: "νά εἶναι στόν κόσμο πηγή ὑψηλῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἐλευθερίας καί πανανθρώπινης ἀγάπης, συναδέλφωσης καί εἰρήνης, ἄρνηση τοῦ μίσους, τῆς κακίας καί τῆς ἀδικίας, συμπαραστάτισσα τῆς πάσχουσας ἀνθρωπότητας στή βασανισμένη πορεία της".

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος πού παρακολουθεῖ μέ ἀνύστακτο μάτι τά διατρέχοντα τήν χώρα μας καί κυρίως τήν ἀγωνία, τήν ἀνασφάλεια, τά οἰκονομικά ἀδιέξοδα, τήν αὔξηση τῆς ἀνεργίας καί τῆς ἐγκληματικότητος μέ τίς βιοτικές ἐπιπτώσεις τους στήν καθημερινή ζωή τοῦ λαοῦ μας, ἀπεφάσισε, ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν σύναξή της τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο νά ἀσχοληθῆ κατ' ἐξοχήν μέ τά θέματα αὐτά.

Σκοπός τῆς σημερινῆς μας ἐκδήλωσης δέν εἶναι νά γίνει ἀναφορά στό ἔργο τῆς ὅλης Ἐκκλησίας μας, αὐτό θά γίνει ἀσφαλῶς, ὅπως ἤδη ἐλέχθη, μετά τήν Σύνοδο τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου.
Σήμερα θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ στή Διακονία καί τούς στόχους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι κάθε τοπική Ἐκκλησία (Ἀρχιεπισκοπή, Μητρόπολις) καθορίζει ἀνεξάρτητα τό ποιμαντικό της ἔργο.
Ἰδιαίτερα σήμερα πρέπει νά ἐπαναληφθῇ ὅτι τόν δρόμο αὐτῆς τῆς διακονίας τόν ὅρισε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅπως τό ἀκοῦμε μέ τά δικά του τά λόγια:
"ἐπείνασα γάρ, καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ μοι, ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με, γυμνός καί περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καί ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καί ἤλθετε πρός με".
Ὁ ἄλλος δέν εἶναι "ἡ κόλασή μου", ὅπως δίδαξε καί πολύ ἐπηρέασε ὁ Γάλλος φιλόσοφος.
Ὁ ἄλλος εἶναι τό πρόσωπο τοῦ ἐλάχιστου ἀδελφοῦ, εἶναι ὁ τόπος συνάντησης τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς εἴπε: "ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε", εἶναι ἡ ἀπάντησή Του στήν ἔκπληκτη ἀπορία τῶν δικαίων, ὁ ἕνας καί μόνος Θεός, ὁ βασιλεύς τοῦ κόσμου, ταυτίζεται μέ τόν τελευταῖο ἀπό μᾶς, "μέ κάθε ἀνθρώπινο κουρέλι".

Στό Video πού μόλις παρακολουθήσαμε ἔγινε φανερό ὅτι ἡ κοινή μας προσπάθεια μέ ἀγαθή προαίρεση μπορεῖ νά κάνει θαύματα.

Αὐτό τό ἔργο δέν εἶναι ἔργο ἑνός ἀνθρώπου, εἶναι ἔργο πολλῶν ἀπό μᾶς πού βρισκόμαστε στήν αἴθουσα αὐτή.
Καί αὐτό τό ἔργο εἶναι Θεολογία, ἡ πραγμάτωση τῆς ὁποίας ξεκινᾶ ἀπό τό ἅγιο Θυσιαστήριο καί ξεχύνεται ἔξω καί πέρα ἀπ' αὐτό. Εἶναι συνεχιζομένη λειτουργία πού ἀποβλέπει στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, πού εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Μπροστά στή δημιουργούμενη κατάσταση ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν κατήρτισε ἕνα πενταετές πρόγραμμα (2010-2015) μέ διακονία ἔργων παρέμβασης στίς κοινωνικές μας ἀνάγκες. Καί τοῦτο ὡς συμπλήρωμα τῶν προσπαθειῶν τοῦ ἰδίου τοῦ Κράτους στόν τομέα τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας ὡς καί πολλῶν ἄλλων ἰδιωτικῶν φορέων.

Σκοπός μας ἦταν αὐτός ὁ κοινωνικός προγραμματισμός τῆς πενταετίας νά ἀνακοινωθεῖ τόν προσεχῆ Σεπτέμβριο.
Ἡ πρόσκλησή μας ὅμως ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Χοσέ Μανουήλ Μπαρόζο, ὅπου στίς 19 Ἰουλίου θά συζητηθοῦν θέματα τῆς γενικώτερης κρίσεως καί ἰδιαίτερα ἐκείνα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς φτώχειας καί θεμάτων πού εὐτελίζουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, προβλήματα πού συνεχῶς διογκώνονται στίς χῶρες-μέλη τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, μέ ὤθησαν νά σᾶς προσκαλέσω μέσα στή ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ γιά νά σᾶς ἀναπτύξω, ὄχι λεπτομερῶς βέβαια, τίς σκέψεις καί προτάσεις μου.

Ἔκρινα φρόνιμο, σωστό καί κυρίως χρέος μου, πρίν μεταβῶ στίς Βρυξέλλες, νά ἐνημερώσω πρῶτα ἐσᾶς ἐδῶ στήν Ἀθήνα γιά τό προγραμματισμένο ἔργο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν σέ θέματα κοινωνικῆς παρέμβασης. Ζητῶ συγγνώμη γιά τήν ταλαιπωρία σας.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπή δημιούργησε μία νέα φιλανθρωπική μή κερδοσκοπική ἑταιρεία μέ τήν ἐπωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Στόχος καί συνεχής ἐπιδίωξις εἶναι ἡ ΑΠΟΣΤΟΛΗ νά γίνει ἀπό σήμερα τό μέσον, τό ἐργαλεῖον, ὁ ταπεινός συντελεστής ἀνακούφισης ἀνθρώπων.
Τό σύμπλεγμα τῶν ἔργων:
α. Πρότυπο Περιβαλλοντικό Κέντρο στήν Πάρνηθα.
β. Μονάδα ἐπανένταξης ἀδελφῶν μας πού περιεπλάκησαν στήν μάστιγα τῶν Ναρκωτικῶν.
γ. Μονάδα Φροντίδος καί Ἀγωγῆς Αὐτιστικῶν Παιδιῶν.
δ. Μονάδα Φροντίδος Κατακοίτων.
ε. Στέγες Ἡλικιωμένων.
στ. Κέντρα Φροντίδος Παιδιῶν μέ Νοητική Στέρηση.
ζ. Διπλασιασμός τῶν μερίδων φαγητοῦ ἡμερησίως (ἀπό 5.000 μερίδες θά γίνουν 10.000).
η. Ἀκόμη θά μποροῦσε νά δημιουργηθεῖ ἕνα δίκτυο ψυχικῆς στήριξης καί ἐνίσχυσης, τόσο ἀπό ἐξειδικευμένους ἱερεῖς, ὅσο καί ἀπό ἄλλο ἀνάλογο σχετικό προσωπικό.
θ. Ἡ εἰκόνα παραπληγικῶν ἀδελφῶν μας μερικοί ἀπό τούς ὁποίους μᾶς ἐπισκέπτονται συχνά στά γραφεῖα μας μέ τά καροτσάκια τους δέν πρέπει νά μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους.
Τομεῖς ὅπως:
- Ἡ πολιτιστική κληρονομιά.
- Ἡ προστασία τοῦ Περιβάλλοντος.
- Ἡ συνεργασία μέ φορεῖς τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
- Ἡ ἐνδυνάμωση τῆς Ἱεραποστολῆς.
εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Ἡ συνεργασία ὅλων μας πρέπει νά εἶναι ἡ πεμπτουσία καί τό μήνυμα τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
Δημόσιοι καί Κρατικοί Φορεῖς, ἀλλά καί Ἰδιῶτες, ἄν ἑνώσουμε τίς δυνάμεις μας μποροῦμε νά φανοῦμε χρήσιμοι στά κοινωνικά μας ἀδιέξοδα.

Ἐπιτρέψτε μου νά εὐχαριστήσω σήμερα γιά τήν παρουσία τους τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί στό Πρόσωπο τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου, ὅλον τόν πολιτικό μας χῶρο, τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση καί τά λοιπά κόμματα.

Ἰδιαιτέρως δέ νά εὐχαριστήσω θερμά γιά τήν συνεργασία του τόν Νομάρχη Ἀθηνῶν κ. Γιάννη Σγουρό καί τό Νομαρχιακό Συμβούλιο στήν κοινή προσπάθειά μας γιά τό Κέντρο Ἐπανένταξης καί Αὐτιστικῶν Παιδιῶν.
Τόν Δήμαρχον Ἀθηναίων καί τό Δημοτικό Συμβούλιο γιά τήν συνεργασία μας στά συσσίτια.
Δέν θά ἦταν ὅμως δυνατόν νά φθάσουμε σήμερα στήν ΑΠΟΣΤΟΛΗ χωρίς τήν ὑποστήριξη κυρίως τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα.
Εὐχαριστῶ ὁλόθερμα τόν κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, τόν κ. Νάσσο Κτωρίδη . . . γιά τήν μέχρι σήμερα σημαντική ὑποστήριξη στό ἔργο μας. Δηλώνω ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι καί πρόθυμοι νά συνεργασθοῦμε μέ ὅποιον θά ἤθελε νά συμβάλει μέ τόν τρόπο του στήν μεγάλη αὐτή προσπάθεια.

Τό μεγαλύτερο, ὅμως, εὐχαριστῶ ἀνήκει στούς ἁπλούς ἀνθρώπους πού στηρίζουν ἐθελοντικά καί ἀνιδιοτελῶς τό ἱερό αὐτό ἔργο προσφορᾶς καί συναντίληψης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Ὅταν πρό μηνῶν τούς κάλεσα νά τούς εὐχαριστήσω στό Στάδιο Εἰρήνης και Φιλίας, 4.000 ἄνθρωποι, ἄνδρες καί γυναῖκες, ἔδωσαν τό παρόν. Τούς εὐγνωμονῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
τελειώνοντας θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά εὐχηθῆτε καλή ἐπιτυχία στήν ΑΠΟΣΤΟΛΗ καί νά ἐπαναλάβουμε ὁ καθένας στόν ἑαυτό του:
"ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ".

Προηγούμενη σελίδα